company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Β' κύκλος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

May 19th 2023 1:55pm

Δημοσιεύθηκε ο 2ος κύκλος για το Καθεστώς "Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων" του Αναπτυξιακού (Επενδυτικού) Νόμου 4887/2022 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. [εδώ] 

Οι αιτήσεις συμμετοχής διαρκούν από τις 12.6.2023 με ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 στις 13.10.2023. Η αξιολόγηση είναι συγκριτική (χωρίς σειρά προτεραιότητας) ενώ τα αποτελέσματα των Αξιολογήσεων αναμένεται να είναι άμεσα (45 ημέρες από τη λήξη του κύκλου Υποβολών).

Το πρόγραμμα είναι ύψους 150 εκ Ευρώ και επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος και ανήκουν ενδεικτικά στους ακόλουθους τομείς:

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχείων τουλάχιστον 4*
 • Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής υφιστάμενων ξενοδοχείων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε τουλάχιστον 3*. Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού
 • Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 4*
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση/ εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις

Επιχορηγούνται δαπάνες για Κτηριακά Έργα, Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Αγορά Μηχανημάτων και Ξενοδοχειακού/ Μηχανολογικού/ λοιπού Εξοπλισμού - Έπιπλα κτλ. Επίσης ενισχύονται άυλες δαπάνες, μισθολογικό κόστος καθώς και αμοιβές συμβούλων μελέτες (οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται παρακάτω). 


Τα ποσοστά επιχορήγησης ακολουθούν τον Νέο Χάρτη Ενισχύσεων (2022 - 2027), όπου στις μικρές/ πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι προσαυξημένα κατά 20%, ενώ στις μεσαίες επιχειρήσεις είναι προσαυξημένα κατά 10%. Η μέγιστη Ενίσχυση μπορεί να ανέλθει στο 75%, είτε ως επιχορήγηση είτε ως φοροαπαλλαγή (υπό προϋποθέσεις).

Τα χορηγούμενα κίνητρα είναι τα εξής:

 1. Φορολογική απαλλαγή.
 2. Επιχορήγηση.
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

 

Τα επενδυτικά έργα ξεκινάνε από 100.000 ευρώ (net value) αναλόγως το μέγεθος της επιχείρησης. Το αντικείμενο της εκάστοτε επένδυσης πρέπει να αφορά σε Δημιουργία νέας μονάδας, ή σε Επέκταση/ Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής υφιστάμενης μονάδας.

Η αξιολόγηση γίνεται με συγκεκριμένα ποσοτικά κριτήρια (αναλύονται παρακάτω) όπου μια πρόταση θα πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον το 70% για να μπορεί να ενταχθεί στους πίνακες προς αξιολόγηση.


Νέες Προσθήκες στον Αναπτυξιακό Νόμο 

Στο Νέο Νόμο εντάσσονται νέες διαδικασίες, όπως:

 • Δεν είναι επιλέξιμες οι Ατομικές Επιχειρήσεις στο καθεστώς του Τουρισμού.
 • Δεν είναι επιλέξιμη η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και ο Δήμος Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας (στο καθεστώς του Τουρισμού). Επίσης δεν εντάσσονται ο Βόρειος, Κεντρικός & Νότιος Τομέας Αθηνών (ισχύει σε όλα τα καθεστώτα του Αναπτυξιακού Νόμου).
 • Υποβάλλεται ένα επενδυτικό σχέδιο ανά φορέα στην ίδια Δημοτική Ενότητα (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων επιχειρήσεων).
 • Όλοι οι εκσυγχρονισμοί υφιστάμενων μονάδων προϋποθέτουν την πιστοποίηση ολοκλήρωσης τυχόν προηγούμενων υπαγωγών στο καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου. 
 • Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων ανακοινώνονται εντός 45 ημερών από την ημερομηνία λήξης του καθεστώτος.
 • Οι αιτήσεις για έργα άνω των 700.000 ευρώ απαιτούν έκθεση πιστοποίησης υπογεγραμμένη από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (καλύπτεται από την εταιρεία μας). 
 • Οι δημοσιεύσεις της κάθε προκήρυξης προβλέπεται να έχει σταθερό ετήσιο κύκλο (είτε για περιπτώσεις άμεσης, είτε συγκριτικής αξιολόγησης). Δεν προβλέπεται παράταση Υποβολής Αιτήσεων. 
 • Υπάρχει δυνατότητα επιχορήγησης ενδιάμεσης φάσης κατά την υλοποίηση του 25% του έργου (μέσω έκθεσης Ορκωτού Λογιστή).

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Ι ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  Ι  ΦΕΚ 3291/ 18.05.2023

[ΧΑΡΤΗΣ % ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2022]  Ι % ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ  Ι  Επιλέξιμοι (ΚΑΔ)

 

Το Κέντρο Επενδύσεων (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Σύμβουλοι ΕΣΠΑ) παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Με εμπειρία άνω των 10 ετών, αναλαμβάνουμε πλήρως την ένταξη και την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

`
Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302810823002, (info@kei.gr).
 

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Δ.ΥΠ.Α, Αναπτυξιακός

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


 

Αναλυτικές Πληροφορίες για το Καθεστώς "Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων"

 

⬢ Βασικές Προϋποθέσεις Ένταξης

⬢ Επιλέξιμα είδη επενδύσεων

⬢ Νέος Χάρτης και πως κατανέμεται

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

⬢ Ελάχιστο Ύψος Επενδύσεων

⬢ Κριτήρια Αξιολόγησης

⬢ Ενδεικτικά Εγκεκριμένα Έργα 

⬢ Βασικές Προϋποθέσεις Ένταξης

Δικαιούχοι των ενισχύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο είναι επιχειρήσεις (υφιστάμενες, νεοσύστατες, υπό συγχώνευση) που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ).

Επίσης επιλέξιμες είναι και οι εξής μορφές: Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ.

Δεν είναι πλέον επιλέξιμες οι Ατομικές Επιχειρήσεις - πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (πχ Επενδυτικά Έργα Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων/ Αγροδιατροφής με μέγιστο επενδυτικό έργο 200.000 Ευρώ).

Οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν οπωσδήποτε σε ένα από τα παρακάτω:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.

 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας (πιστοποιείται από επίσημα στοιχεία). 

 • Διαφοροποίηση παραγωγής μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί πριν. 

 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

 • Απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού από επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η αγορά γίνεται από επενδυτή που δε συσχετίζεται με τον πωλητή. 

Για να ενταχθεί μια εταιρεία είναι απαραίτητο να μην έχει ξεκινήσει εκ των προτέρων το επιδοτούμενο έργο (αγορά μηχανημάτων, πληρωμή προκαταβολών κτλ), πριν την υποβολή της Αίτησης. Επίσης, δεν εντάσσονται προβληματικές επιχειρήσεις, καθώς και όσες έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στον τόπο επένδυσης όπου θα λάβει χώρα το επιχορηγούμενο έργο τα τελευταία 2 έτη.

 

⬢ Επιλέξιμα είδη επενδύσεων

Τα είδη των επενδύσεων που επιδοτούνται από τον Επενδυτικό Νόμο στο καθεστώς "Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων" περιλαμβάνουν επενδυτικά σχέδια που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τα οποία εμπίπτουν στον τομέα του Τουρισμού ως εξής:

Αναλυτική Εξειδίκευση επιλέξιμων ΚΑΔ υπάρχει εδώ

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχείων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων *
 • Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχείων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε τουλάχιστον 3*. Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού
 • Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 4*
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση/ εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις

Οι λοιπές περιπτώσεις τουρισμού, εναλλακτικού τουρισμού (glamping), Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa), ΚΕΠΑΤ, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια) κά αναμένεται να ανακοινωθούν στον Καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου "10. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού". 

 

⬢ Ποσό Ενίσχυσης (Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων) και πως κατανέμεται

Τα ποσοστά επιδότησης (ενίσχυση με επιχορήγηση χρημάτων, φορολογική απαλλαγή) κυμαίνονται αναλόγως το μέγεθος της επιχείρησης και αναλόγως την Περιφέρεια στην οποία υλοποιείται το επενδυτικό σχέδιο. Τα επενδυτικά έργα ξεκινάνε από ελάχιστο ποσό των 100.000 ΕΥΡΩ (εκτός από Συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝΣΕΠ κτλ όπου το ελάχιστο είναι 50.000 ΕΥΡΩ).

Στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παρέχονται όλα τα είδη των ενισχύσεων, περιλαμβανομένης και της επιχορήγησης, ενώ στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις παρέχονται τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του μισθολογικού κόστους (πλην επιχορήγησης).

[ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ % ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ]

Οι μικρές επιχειρήσεις λαμβάνουν το 80% της ενίσχυσης του παραπάνω χάρτη όταν πρόκειται για επιχορήγηση, πλην ορισμένων "ειδικών κατηγοριών" όπου λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης του παραπάνω χάρτη. Σε περίπτωση που αντί για επιχορήγηση, ζητηθεί φορολογική απαλλαγή, τότε λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης του παραπάνω χάρτη. 

Οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις λαμβάνουν το 80% της ενίσχυσης του παραπάνω χάρτη όταν πρόκειται για φοροαπαλλαγή, πλην ορισμένων "ειδικών κατηγοριών" όπου λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης του παραπάνω χάρτη. Δεν προβλέπεται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης.  

 

Ειδικές Κατηγορίες μέγιστης ενίσχυσης (100%) του Χάρτη

Στις ακόλουθες περιπτώσεις η επιχορήγηση μπορεί να φθάσει στο μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης του Χάρτη Ενισχύσεων (δηλαδή στο 100% των ποσοστών που αναγράφονται και να μην υπάρξει μείωση αυτών στο 80%):

Επενδύσεις που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:

 1. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ (εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας),
 2. Παραμεθόριες περιοχές, δηλαδή περιοχές σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
 3. Νησιωτικές περιοχές, δηλαδή νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.
 4. Περιοχές που έχουν πληγεί από Φυσικές Καταστροφές. 
 5. Περιπτώσεις που υλοποιούνται σε κτήρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα (90% του χάρτη). 

Αναλυτικά οι περιοχές της Επικράτειες με τα Μέγιστα Ποσοστά Ενίσχυσης ανά Περιοχή. 

 

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

Επιλέξιμες είναι σχεδόν όλες οι δαπάνες που αφορούν την κατασκευή/ εκσυγχρονισμό/ επέκταση μιας εγκατάστασης/ μονάδας. 

Ενδεικτικές Δαπάνες που επιδοτούνται:

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου.

 • Αγορά νέων μηχανημάτων/ μηχανολογικού εξοπλισμού, Τεχνικών Εγκαταστάσεων,

 • Αγορά Ξενοδοχειακού εξοπλισμού, Επίπλων και λοιπού Εξοπλισμού.

 • Αγορά κτηρίου και εξοπλισμού για μονάδες που έχουν παύσει να λειτουργούν (υπό προϋποθέσεις).

 • Άυλες δαπάνες (πιστοποιήσεις, λογισμικά συστήματα, εξοπλισμός πληροφορικής κτλ)

   • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
   • Αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
   • Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
   • Επαγγελματική κατάρτιση
   • Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις

     

Ειδικές Δαπάνες (εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων) με συγκεκριμένους περιορισμούς:

 • Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (leasing) καινούργιων μηχανημάτων, τα οποία θα αγορασθούν στην λήξη.
   
 • Μεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία.

 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

 

Αναλυτικά οι [ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ] και οι ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων).

 

⬢ Ελάχιστο Ύψος Επενδύσεων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος μιας επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
 
α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).
 

⬢ Κριτήρια Αξιολόγησης

Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά και κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Αξιολογούνται όλες οι προτάσεις που συγκεντρώνουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία (70 βαθμοί) μέχρι την κάλυψη του εκάστοτε προϋπολογισμού. 

Ένα επενδυτικό σχέδιο εξετάζεται ως προς τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης. 

 • Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου [10%]
  [Αξιολογείται η ύπαρξη τίτλων/ μισθωτηρίων με μεταγραφή, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, Έγκριση Δόμησης, Άδεια Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Οικοδομική Άδεια]. 
 • Αξιολόγηση Χρηματοδοτικού σχήματος [25%]
  [Αξιολογείται η ύπαρξη ιδίας συμμετοχής για το μη επιδοτούμενο μέρος (max 1/2) και η ύπαρξη έγκρισης δανείου]
 • Αξιολόγηση Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου [25%]
  [Αξιολογούνται αριθμοδείκτες όπως Γενική Ρευστότητα, Οικονομική Μόχλευση (Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων/ Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων), Καθαρό Περιθώριο Κέρδους, Διάρθρωση Κεφαλαίων, Συνολική Ικανότητα Δανεισμού. Σε περιπτώσεις Νεοσύστατου ή Φορέα με λιγότερες από 4 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, εξετάζονται και τα Διαθέσιμα Κεφάλαια των μετόχων ως προς την Ιδία Συμμετοχή.] 
 • Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου [40%]
  [Αξιολογείται η Οικονομοτεχνική Μελέτη ως προς την Χρηματοοικονομική Ανάλυση (IRR, ΔΙΑΤ Ικανότητα Αποπληρωμής Τοκοχρεωλύσιων Δανείων). Τέλος αξιολογείται η δέσμευση για αύξηση απασχόλησης σε σχέση με το ύψος της επένδυσης, καθώς και η ποσόστωση Πτυχιούχων ως προς τη Συνολική Αύξηση Απασχόλησης (εφόσον υπερβαίνει τις 6 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, και να μην επιχορηγούνται από άλλο πρόγραμμα).  

Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά και κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Αξιολογούνται προς χρηματοδότηση όλες οι προτάσεις που συγκεντρώνουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία (70 βαθμοί) μέχρι την κάλυψη του εκάστοτε προϋπολογισμού. Η αξιολόγηση είναι συγκριτική, δηλαδή από τις υψηλότερες βαθμολογίες, μέχρι και την κάλυψη του προϋπολογισμού του προγράμματος. 

 

⬢ Ενδεικτικά Πρόσφατα Έργα 

Δείτε τον 1ο κύκλο για την "Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων" του Αναπτυξιακού (Επενδυτικού) Νόμου 4887/2022 (ενεργός από 05.09.2022 έως 05.12.2022). ΦΕΚ 4210/Β/9.8.2022 [εδώ] 

Το Κέντρο Επενδύσεων αναλαμβάνει υπεύθυνα την ένταξη επιχειρήσεων σε επενδυτικά προγράμματα μέσω του Αναπτυξιακού/ Επενδυτικού Νόμου. Η επιδότηση αφορά σε ίδρυση, σε εκσυγχρονισμό ή σε επέκταση μονάδων.

Αναφέρονται ορισμένα Επενδυτικά Έργα του πρωτογενή, δευτερογενή τομέα, καθώς και του τουρισμού που εκπονήθηκαν στην εν λόγω δράση.


Ενδεικτικά Επιχορηγούμενα Έργα προηγούμενου Έτους [>90% επιτυχία]:

# Ανέγερση Ξενοδοχειακής Μονάδας, κατηγορίας Τεσσάρων (4*) Αστέρων, Δυναμικότητας 24 Δωματίων & 65 Κλινών: 1.610.916 €.

# Εκσυγχρονισμός (Θεμελιώδης αλλαγή) του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης Ξενοδοχειακής Μονάδας κατηγορίας (4*) Αστέρων, δυναμικότητας 47 Δωματίων & 107 Κλινών: 1.278.187,58 €

# Ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων (*), δυναμικότητας 11 δωματίων και 24 κλινών: 449.449,03 €.

# Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής (Θεμελιώδης αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας) ξενοδοχειακής μονάδας, με αναβάθμιση σε 3 αστέρων (*): 417.251,03 €.

# Εκσυγχρονισμός Ολοκληρωμένης Μορφής Ξενοδοχειακής Μονάδας: 780.000,0 €.

Τα στελέχη της εταιρείας μας, πέραν των Οικονομοτεχνικών Μελετών που συντάσσουν, κατέχουν την ιδιότητα Αξιολογητών του Αναπτυξιακού Νόμου [Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων]. 

Η εξειδίκευση σε συνδυασμό με την άριστη κατάρτιση οδηγούν στην άντληση των επιχορηγήσεων χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις. Η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι τεκμήριο της σωστής δουλειάς που γίνεται.

 


Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή μιας ορθής αίτησης για την επίτευξη ενός άριστου αποτελέσματος. Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302810823002, (info@kei.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός* 

Η τεχνογνωσία  σε συνδυασμό με την υψηλή εξειδίκευση αποτελούν την εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών του γραφείου μας, διασφαλίζοντας την ομαλή ένταξη επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα, και την σωστή εκταμίευση των επιχορηγήσεων. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


Στείλτε μας τα στοιχεία επαφής (e-mail, τηλ) για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of