company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Β' Κύκλος «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

May 19th 2023 8:07pm

Δημοσιεύθηκε ο Β' Κύκλος για το Καθεστώς "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα" του Αναπτυξιακού (Επενδυτικού) Νόμου 4887/2022 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. [εδώ] 

Οι αιτήσεις συμμετοχής διαρκούν από τις 1 Ιουνίου 2023 έως την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2023 τις 29 Σεπτεμβρίου 2023. Η αξιολόγηση είναι συγκριτική (χωρίς σειρά προτεραιότητας) ενώ  τα αποτελέσματα των Αξιολογήσεων αναμένεται να είναι άμεσα (45 ημέρες από τη λήξη του κύκλου Υποβολών).

Το πρόγραμμα είναι ύψους 150 εκ Ευρώ (75 εκ Ευρώ ενίσχυση με τη μορφή Επιχορήγησης και 75 εκ Ευρώ ενίσχυση με τη μορφή Φοροαπαλλαγής) και επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια που ανήκουν στους ακόλουθους τομείς:

 • Μεταποίηση/ Κατασκευή &
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics). 

Επιχορηγούνται δαπάνες για Κτηριακά και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Μηχανήματα και Μηχανολογικό/ λοιπό Εξοπλισμό. Επίσης ενισχύονται άυλες δαπάνες, μισθολογικό κόστος καθώς και αμοιβές συμβούλων μελέτες (οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται παρακάτω).


Τα ποσοστά επιχορήγησης ακολουθούν τον Νέο Χάρτη Ενισχύσεων (2022 - 2027), όπου στις μικρές/ πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι προσαυξημένα κατά 20%, ενώ στις μεσαίες επιχειρήσεις κατά 10%. Η μέγιστη Ενίσχυση μπορεί να ανέλθει στο 75%, είτε ως επιχορήγηση είτε ως φοροαπαλλαγή (υπό προϋποθέσεις).

Τα χορηγούμενα κίνητρα είναι τα εξής:

 1. Φορολογική απαλλαγή.
 2. Επιχορήγηση.
 3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
 4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Τα επενδυτικά έργα ξεκινάνε από 100.000 ευρώ (net value) αναλόγως το μέγεθος της επιχείρησης. Το αντικείμενο της εκάστοτε επένδυσης πρέπει να αφορά σε Δημιουργία νέας μονάδας, ή σε Επέκταση/ Εκσυγχρονισμό ή σε Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Η αξιολόγηση γίνεται με συγκεκριμένα ποσοτικά κριτήρια (αναλύονται παρακάτω) όπου μια πρόταση θα πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον το 50% για να μπορεί να ενταχθεί στους πίνακες προς αξιολόγηση.


Νέες Προσθήκες στον Αναπτυξιακό Νόμο 

Στο Νέο Νόμο εντάσσονται νέες διαδικασίες, όπως:

 • Δεν είναι επιλέξιμες οι Ατομικές Επιχειρήσεις - πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (πχ Επενδυτικά Έργα Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων/ Αγροδιατροφής με μέγιστο επενδυτικό έργο 200.000 Ευρώ).
 • Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων ανακοινώνονται εντός 45 ημερών από την ημερομηνία λήξης του καθεστώτος.
 • Οι αιτήσεις για έργα άνω των 700.000 ευρώ απαιτούν έκθεση πιστοποίησης υπογεγραμμένη από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (καλύπτεται από την εταιρεία μας). 
 • Η δημοσίευση της κάθε προκήρυξης προβλέπεται να έχει σταθερό ετήσιο κύκλο (είτε για περιπτώσεις άμεσης, είτε συγκριτικής αξιολόγησης). Δεν προβλέπεται παράταση Υποβολής Αιτήσεων. 
 • Υπάρχει δυνατότητα επιχορήγησης ενδιάμεσης φάσης κατά την υλοποίηση του 25% του έργου (μέσω έκθεσης Ορκωτού Λογιστή).

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Ι ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  Ι  ΦΕΚ 3292/18.5.2023

[ΧΑΡΤΗΣ % ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2022]  Ι % ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ  Ι  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

 

Το Κέντρο Επενδύσεων (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Σύμβουλοι ΕΣΠΑ) παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Με εμπειρία άνω των 10 ετών, αναλαμβάνουμε πλήρως την ένταξη και την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

 
Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302810823002, (info@kei.gr).
 

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Δ.ΥΠ.Α, Αναπτυξιακός

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


 

Αναλυτικές Πληροφορίες για το Καθεστώς "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα"

 

⬢ Βασικές Προϋποθέσεις Ένταξης

⬢ Επιλέξιμα είδη επιχειρήσεων - ΚΑΔ

⬢ Νέος Χάρτης και πως κατανέμεται

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

⬢ Ελάχιστο Ύψος Επενδύσεων

⬢ Κριτήρια Αξιολόγησης

⬢ Ενδεικτικά Εγκεκριμένα Έργα 

 

⬢ Βασικές Προϋποθέσεις Ένταξης

Δικαιούχοι των ενισχύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο είναι επιχειρήσεις (υφιστάμενες, υπό σύσταση, υπό συγχώνευση) που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ).

Επίσης επιλέξιμες είναι και οι εξής μορφές: Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ.

Δεν είναι πλέον επιλέξιμες οι Ατομικές Επιχειρήσεις - πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (πχ Επενδυτικά Έργα Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων/ Αγροδιατροφής με μέγιστο επενδυτικό έργο 200.000 Ευρώ).

Οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν οπωσδήποτε σε ένα από τα παρακάτω:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.

 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας (πιστοποιείται από επίσημα στοιχεία). 

 • Διαφοροποίηση παραγωγής μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί πριν. 

 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

 • Απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού από επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η αγορά γίνεται από επενδυτή που δε συσχετίζεται με τον πωλητή. 

Για να ενταχθεί μια εταιρεία είναι απαραίτητο να μην έχει ξεκινήσει εκ των προτέρων το επιδοτούμενο έργο (αγορά μηχανημάτων, πληρωμή προκαταβολών κτλ), πριν την υποβολή της Αίτησης. Επίσης, δεν εντάσσονται προβληματικές επιχειρήσεις, καθώς και όσες έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στον τόπο επένδυσης όπου θα λάβει χώρα το επιχορηγούμενο έργο τα τελευταία 2 έτη.

 

⬢ Επιλέξιμα είδη επιχειρήσεων - ΚΑΔ

Οι παραγωγικοί τομείς που επιδοτούνται από τον Επενδυτικό Νόμο στο καθεστώς "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα" περιλαμβάνουν επενδυτικά σχέδια, τα οποία εμπίπτουν στον τομέα της παραγωγής και μεταποίησης προϊόντων, μεταποίηση μη αγροτικών προϊόντων, καθώς και υπηρεσίες εφοδιαστικής Αλυσίδας (logistics).

Αναλυτική Εξειδίκευση επιλέξιμων ΚΑΔ υπάρχει εδώ

 • Στον τομέα της Μεταποίησης, εντάσσονται οι βιοτεχνίες, τα εργαστήρια, οι μεταποιητικές μονάδες, και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με παραγωγή και κατασκευή, μονάδες επεξεργασίας ή τυποποίησης προϊόντων, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, ξυλουργεία, μονάδες επεξεργασίας κρέατος, μονάδες εμφιάλωσης, μονάδες αλουμινίου και σιδήρου, κτλ.
 • Στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας εντάσσονται μονάδες αποθήκευσης - logistics, υπηρεσιες μεταφοράς με διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού προς τρίτους κτλ.

  Σε περίπτωση ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού μονάδων παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας απαραίτητη προϋπόθεση, εφόσον δεν υφίστανται, είναι η υλοποίηση επενδυτικών έργων εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών - τηλεματικής, για την υποστήριξη των αποθηκεύσεων, των φορτοεκφορτώσεων και της εν γένει διαχείρισης των υλικών - εμπορευμάτων.
  Σε περίπτωση ομίλου η παροχή υπηρεσίας σε εταιρείες του ίδιου ομίλου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% των συνολικά παρεχόμενων υπηρεσιών.

 

⬢ Ποσό Ενίσχυσης (Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων) και πως κατανέμεται

Τα ποσοστά επιδότησης (ενίσχυση με επιχορήγηση χρημάτων, φορολογική απαλλαγή) κυμαίνονται αναλόγως το μέγεθος της επιχείρησης και αναλόγως την Περιφέρεια στην οποία υλοποιείται το επενδυτικό σχέδιο. Τα επενδυτικά έργα ξεκινάνε από ελάχιστο ποσό των 100.000 ΕΥΡΩ (εκτός από Συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝΣΕΠ κτλ όπου το ελάχιστο είναι 50.000 ΕΥΡΩ).

Στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παρέχονται όλα τα είδη των ενισχύσεων, περιλαμβανομένης και της επιχορήγησης, ενώ στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις παρέχονται τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του μισθολογικού κόστους (πλην επιχορήγησης).

[ΝΕΟΣ ΧΑΡΤΗΣ % ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ]

Οι μικρές επιχειρήσεις λαμβάνουν το 80% της ενίσχυσης του παραπάνω χάρτη όταν πρόκειται για επιχορήγηση, πλην ορισμένων "ειδικών κατηγοριών" όπου λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης του παραπάνω χάρτη. Σε περίπτωση που αντί για επιχορήγηση, ζητηθεί φορολογική απαλλαγή, τότε λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης του παραπάνω χάρτη. 

Οι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις λαμβάνουν το 80% της ενίσχυσης του παραπάνω χάρτη όταν πρόκειται για φοροαπαλλαγή, πλην ορισμένων "ειδικών κατηγοριών" όπου λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης του παραπάνω χάρτη. Δεν προβλέπεται ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης.  

 

Ειδικές Κατηγορίες μέγιστης ενίσχυσης (100%) του Χάρτη

Στις ακόλουθες περιπτώσες η επιχορήγηση μπορεί να φθάσει στο μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης του Χάρτη Ενισχύσεων (δηλαδή στο 100% των ποσοστών που αναγράφονται και να μην υπάρξει μείωση αυτών στο 80%):

Επενδύσεις που υλοποιούνται στις ακόλουθες περιοχές:

 1. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ (εκτός των Δημοτικών Ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας),
 2. Παραμεθόριες περιοχές, δηλαδή περιοχές σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
 3. Νησιωτικές περιοχές, δηλαδή νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.
 4. Περιοχές που έχουν πληγεί από Φυσικές Καταστροφές. 

Αναλυτικά οι περιοχές της Επικράτειες με τα Μέγιστα Ποσοστά Ενίσχυσης ανά Περιοχή. 

Επενδύσεις επιχειρήσεων που αφορούν σε περιπτώσεις που: 

 1. Υλοποιούνται σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (Β.Ε.ΠΕ.), Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), εξαιρουμένων των Επιχειρηματικών Πάρκων Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (Ε.Π.Ε.Β.Ο.), Τεχνολογικά Πάρκα και Θύλακες Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων (Θ.Υ.Κ.Τ.) και σε Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων (Ο.Υ.Μ.Ε.Δ.) και δεν αφορούν σε εκσυγχρονισμό ή επέκταση υφιστάμενων δομών της ενισχυόμενης επιχείρησης,
 2. Υλοποιούνται σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα,
 3. Αφορούν σε επαναλειτουργία βιομηχανικών μονάδων, που έχουν παύσει τη λειτουργία τους. Η αξία του πάγιου εξοπλισμού της βιομηχανικής μονάδας, η οποία πρόκειται να επαναλειτουργήσει, πρέπει να καλύπτει ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

 

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

Επιλέξιμες είναι σχεδόν όλες οι δαπάνες που αφορούν την κατασκευή/ εκσυγχρονισμό/ επέκταση μιας εγκατάστασης/ μονάδας. 

Ενδεικτικές Δαπάνες που επιδοτούνται:

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου.

 • Αγορά νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, Τεχνικών Εγκαταστάσεων.

 • Αγορά κτηρίου και εξοπλισμού για μονάδες που έχουν παύσει να λειτουργούν.

 • Άυλες δαπάνες (πιστοποιήσεις, λογισμικά συστήματα, εξοπλισμός πληροφορικής κτλ)

 • Ειδικές Δαπάνες (εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων) με συγκεκριμένους περιορισμούς:

   • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
   • Αποκατάσταση μολυσμένων χώρων
   • Ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων
   • Επαγγελματική κατάρτιση
   • Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις

   

 • Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (leasing) καινουργιων μηχανημάτων, τα οποία θα αγορασθούν στην λήξη.
   
 • Μεταφορά τεχνολογίας, άδειες εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνίες, τεχνογνωσία.

 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας

Αναλυτικά οι [ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ] και οι ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (εκτός Περιφερειακών Ενισχύσεων).

 

⬢ Ελάχιστο Ύψος Επενδύσεων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος μιας επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
 
α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,
β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,
γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,
δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,
ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).
 

⬢ Κριτήρια Αξιολόγησης

Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά και κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Αξιολογούνται όλες οι προτάσεις που συγκεντρώνουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία (50 βαθμοί) μέχρι την κάλυψη του εκάστοτε προϋπολογισμού. 

Ένα επενδυτικό σχέδιο εξετάζεται ως προς τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης. 

 • Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου
  [Αξιολογείται η ύπαρξη τίτλων/ μισθωτηρίων με μεταγραφή, Άδεια Εγκατάστασης, Έγκριση Όρων Δόμησης, Άδεια Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, εγκατάσταση σε ΒΙΠΕ/ΒΕΠΕ/ΒΙΟΠΑ]. 
 • Αξιολόγηση Χρηματοδοτικού σχήματος
  [Αξιολογείται η ύπαρξη ιδίας συμμετοχής για το μη επιδοτούμενο μέρος (max 1/2) και η ύπαρξη έγκρισης δανείου]
 • Αξιολόγηση Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου
  [Αξιολογούνται αριθμοδείκτες όπως Γενική Ρευστότητα, Οικονομική Μόχλευση (Αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων/ Αποδοτικότητα Απασχολούμενων Κεφαλαίων), Καθαρό Περιθώριο Κέρδους, Διάρθωση Κεφαλαίων, Συνολική Ικανότητα Δανεισμού. Σε περιπτώσεις Νεοσύστατου ή Φορέα με λιγότερες από 4 κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, εξετάζονται και τα Διαθέσιμα Κεφάλαια των μετόχων ως προς την Ιδία Συμμετοχή.] 
 • Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου
  [Αξιολογείται η Οικονομοτεχνική Μελέτη ως προς την Χρηματοοικονομική Ανάλυση (IRR, ΔΙΑΤ Ικανότητα Αποπληρωμής Τοκοχρεωλύσιων Δανείων). Τέλος αξιολογείται η δέσμευση για αύξηση απασχόλησης σε σχέση με το ύψος της επένδυσης, καθώς και η ποσόστωση Πτυχιούχων ως προς τη Συνολική Αύξηση Απασχόλησης (εφόσον υπερβαίνει τις 6 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, και να μην επιχορηγούνται από άλλο πρόγραμμα).  

Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά και κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Αξιολογούνται προς χρηματοδότηση όλες οι προτάσεις που συγκεντρώνουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία (50 βαθμοί) μέχρι την κάλυψη του εκάστοτε προϋπολογισμού. Η αξιολόγηση είναι συγκριτική, δηλαδή από τις υψηλότερες βαθμολογίες, μέχρι και την κάλυψη του προϋπολογισμού του προγράμματος. 

 

⬢ Ενδεικτικά Πρόσφατα Έργα 

Δείτε εδώ τον Α' κύκλο για το Καθεστώς "Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα" του Αναπτυξιακού (Επενδυτικού) Νόμου 4887/2022 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. [ΦΕΚ 3890/Β/22.7.2022 ενεργό από 27 Ιουλίου έως τις 31 Οκτωβρίου 2022] 

Το Κέντρο Επενδύσεων αναλαμβάνει υπεύθυνα την ένταξη επιχειρήσεων σε επενδυτικά προγράμματα μέσω του Αναπτυξιακού/ Επενδυτικού Νόμου. Η επιδότηση αφορά σε ίδρυση, σε εκσυγχρονισμό ή σε επέκταση μονάδων.

Αναφέρονται ορισμένα Επενδυτικά Έργα του πρωτογενή, δευτερογενή τομέα, καθώς και του τουρισμού που εκπονήθηκαν στην εν λόγω δράση.


Ενδεικτικά Επιχορηγούμενα Έργα Έτους 2019-2020:

# Επέκταση της Δυναμικότητας & Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενου Τυροκομείου: 299.030,0 €.

# Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής ξηρών καρπών, με την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού νέας τεχνολογίας: 522.338,0 €.

# Ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων (*), δυναμικότητας 11 δωματίων και 24 κλινών: 449.449,03 €.

# Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής (Θεμελιώδης αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας) ξενοδοχειακής μονάδας, με αναβάθμιση σε 3 αστέρων (*): 417.251,03 €.

# Ίδρυση νέας μονάδας παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης υγραερίου προς τρίτους: 621.781,80 €.

# Εκσυγχρονισμός Ολοκληρωμένης Μορφής Ξενοδοχειακής Μονάδας: 780.000,0 €.

Τα στελέχη της εταιρείας μας, πέραν των Οικονομοτεχνικών Μελετών που συντάσσουν, κατέχουν την ιδιότητα Αξιολογητών του Αναπτυξιακού Νόμου [Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων]. 

Η εξειδίκευση σε συνδυασμό με την άριστη κατάρτιση οδηγούν στην άντληση των επιχορηγήσεων χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις. Η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι τεκμήριο της σωστής δουλειάς που γίνεται.

 


Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή μιας ορθής αίτησης για την επίτευξη ενός άριστου αποτελέσματος.  [Δείτε εδώ προηγούμενα έργα στον Αναπτυξιακό Νόμο]. Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302810823002, (info@kei.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός* 

Η τεχνογνωσία  σε συνδυασμό με την υψηλή εξειδίκευση αποτελούν την εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών του γραφείου μας, διασφαλίζοντας την ομαλή ένταξη επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα, και την σωστή εκταμίευση των επιχορηγήσεων. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


Στείλτε μας τα στοιχεία επαφής (e-mail, τηλ) για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of