company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιδοτούμενες Δαπάνες Πράσινη Παραγωγική Επένδυση


Οι βασικές κατηγορίες των επιχορηγούμενων δαπανών, με τις μέγιστες ποσοστώσεις επί του συνολικού προϋπολογισμού, είναι οι εξής:

 

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

[Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος]

Ποσόστωση έως το 40% του συνολικού έργου.

Εργασίες και Υλικά για την κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης. Περιλαμβάνονται (ενδεικτικά) χωματουργικές εργασίες - θεμελιώσεις, κατασκευή φέροντος οργανισμού, χρωματισμοί, κουφώματα, υαλοπετάσματα, επικαλύψεις - επενδύσεις, μεταλλικές και ξύλινες κατασκευές, συνήθεις ηλεκτρολογικές/ υδραυλικές εργασίες, διαμόρφωση ειδικών χώρων (π.χ. οικοδομικές εργασίες για την κατασκευή πισίνων, παιδικών χαρών, γήπεδο αθλοπαιδιών κλπ), περίφραξη οικοπέδου.

Παρατηρήσεις: Θα απαιτηθούν όλες οι προβλεπόμενες άδειες, θεωρημένα σχέδια, άδεια δόμησης ή έγκρισης εργασιών, βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξη αυθαιρέτων (ή ένταξη σε νόμο τακτοποίησης), τίτλοι ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο άνω των 6 ετών. 


ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

[Μηχανήματα - Εξοπλισμός]

Χωρίς ποσόστωση - έως 100% επί του συνόλου

Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού κάθε μορφής που στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό και στην ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων προϊόντων ή/και υπηρεσιών της ενισχυόμενης επιχείρησης, ή και την επέκταση της παραγωγικής δραστηριότητας τους, υπό τους ακόλουθους όρους:

Παρατηρήσεις: Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για εξοπλισμό Πληροφορικής ΤΠΕ (hardware & software) εκτός εάν αυτές αποτελούν άμεσο παρελκόμενο της λειτουργίας του ενισχυόμενου παραγωγικού - μηχανολογικού εξοπλισμού. Περιλαμβάνεται και Λοιπός Εξοπλισμός όπως έπιπλα γραφείου, συστήματα ασφαλείας και πυρασφάλειας, κλπ ως ποσόστωση έως το 5% της κατηγορίας "Μηχανήματα - Εξοπλισμός".


Μηχανήματα Εξοπλισμός (GREEN)

Ποσόστωση έως το 50% του συνολικού έργου. 

[Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας]

Δαπάνες που στοχεύουν στην βελτίωση ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμηση ενέργειας.

[Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας]

Δαπάνες που στοχεύον στην ελαχιστοποίηση και εξοικονόμηση πόρων, αξιοποιώντας πρακτικές επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης πρώτων υλών, ώστε η χρήση των υλικών να γίνεται εφικτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης φυσικών πόρων.

[φωτοβολταϊκός σταθμός]

Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή). Ενδεικτικά αναφέρονται:
✓ Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος έως 10kW
✓ Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με κατ’ ελάχιστο ωφέλιμη χωρητικότητα ίση με την ισχύ του σταθμού για μία ώρα.
✓ Εγκατάσταση μονάδων φόρτισης ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων.
✓ Έξυπνοι μετρητές ενέργειας και τηλεμετρία (smartmetering)


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

[Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών - Διαδικασιών]

Ποσόστωση έως 10% επί του συνόλου

✓  Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή εκτός Ε.Ε

✓ Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

✓  Πνευματική ιδιοκτησία/ Ευρεσιτεχνίες/ Μεταφορά τεχνογνωσίας

 

[Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας, Ετικέτας,Branding]

Ποσόστωση έως 5% επί του συνόλου

Συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτη αναφορικά με την συσκευασία, ετικέτα, brand της επιχείρησης. Αφορά αποκλειστικά σε:

✓ Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού συσκευασίας

✓ Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού ετικέτας

✓ Υπηρεσίες σχεδιασμού ή επανασχεδιασμού brand (σήμα, λογότυπο)

 

[Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας]

Όριο έως 20.000€

✓ Κόστος προβολής ψηφιακού διαφημιστικού μηνύματος σε τακτική βάση σε κοινωνικά δίκτυα και ιστοσελίδες στην Ελλάδα και σε χώρες προορισμού των προϊόντων (π.χgoogleads, facebookads, instagramads, youtubeκ.ο.κ.)

✓ Συμβουλευτικές υπηρεσίες ψηφιακής προβολής (π.χ email marketing, newslettercampaign, webbanners, ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης)

✓ Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη μορφή.

✓ Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού.

 

[Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις]

Ποσόστωση έως 10% επί του συνόλου

Δαπάνες μίσθωσης, εγκατάστασης, μεταφοράς εκθεμάτων και διαχείρισης περιπτέρου για τη συμμετοχή της επιχείρησης σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση.

Παρατηρήσεις: Η συμμετοχή της επιχείρησης σε εμπορικές εκθέσεις επιτρέπεται μόνον με την ιδιότητα του εκθέτη και οι εκθέσεις να αφορούν στο χρονικό διάστημα από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.

 

[Τεχνικές Μελέτες]

Ποσόστωση έως 10% επί του συνόλου

Τεχνικές μελέτες συνδεόμενες με πιστοποιημένες δαπάνες κτηριακών/ εξοπλισμού της επένδυσης.

 

[Συμβουλευτικές Υπηρεσίες]

Ποσόστωση έως 4% επί του συνόλου

Συμβουλευτικές υπηρεσίες Παρακολούθησης Επενδυτικού Σχεδίου.

 


ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

[Μεταφορικά Ηλεκτρικά Μέσα]

Όριο έως 50.000€

Προμήθεια αυτοκινούμενων οχημάτων αμιγώς ηλεκτρικών για την κάλυψη αποκλειστικά των αναγκών της επιχείρησης.

Παρατηρήσεις: Το μεταφορικό μέσο θα πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, στην κυριότητα της επιχείρησης.
Θα πρέπει να είναι:
▪ είτε επαγγελματικής χρήσης
▪ είτε μικτής χρήσης έως εννέα (9) θέσεων και να χρησιμοποιείται για την μεταφορά πελατών χωρίς κόμιστρο ή/και εξοπλισμού/υλικών

Η προμήθεια του μεταφορικού μέσου θα πρέπει να δικαιολογείται από την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση. Δεν επιτρέπεται να προορίζεται για μίσθωση, εκτός και εάν πρόκειται για δραστηριότητα ενοικίασης αυτοκινήτων/λεωφορείων. Στην περίπτωση αυτή επιτρέπεται εφόσον το όχημα θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους πελάτες.

Περίπτωση πλοίου/ σκάφους: Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά νέου πλοίου ή σκάφους κάθε είδους (αναψυχής, ξύλινο, μηχανοκίνητο, ιστιοφόρο κ.λ.π.) που είναι μικρότερο των 7 μέτρων. Το σκάφος υποχρεούται να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων, με τίτλο «e - Μητρώο Πλοίων».


ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

[Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων]

Όριο έως 45.000€

Οι δαπάνες νέου προσωπικού είναι επιλέξιμες μέχρι ύψους 45.000€ για τρεις (3) νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης (ΕΜΕ) ανεξαρτήτως του κόστους της κάθε μιας θέσης εργασίας. Εάν δεν καλύπτονται οι τρεις (3) ΕΜΕ τότε ισχύει ότι ανά 1 ΕΜΕ το μέγιστο είναι 15.000€.

Παρατηρήσεις: Το νέο προσωπικό θα πρέπει να είναι πρόσθετο των υφιστάμενων θέσεων εργασίας όπως αυτές αποτυπώθηκαν το έτος 2022.

 

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ίσο με 7% επί του συνόλου

Δίδεται ένα πρόσθετο χρηματικό bonus 7% επί του συνολικού προϋπολογισμού επένδυσης


Αναλυτικά οι Επιχορηγούμενες Δαπάνες

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of