company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Συχνές Ερωτήσεις Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO


Τι σημαίνουν τα αρχικά ISO?

Τα αρχικά ISO προκύπτουν από τις λέξεις International Organization for Standardization ή στα ελληνικά Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης. Πρόκειται για μια διεθνής οργάνωση δημιουργίας και έκδοσης προτύπων που αποτελείται από αντιπροσώπους των εθνικών οργανισμών τυποποίησης.

 

Ποιος είναι ο ρόλος του Διεθνή Οργανισμού Πιστοποίησης ISO?

Τυποποιεί τον τρόπο που οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί λειτουργούν, παράγουν και εμπορεύονται τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Πρόκειται για επικύρωση τήρησης κάποιων στάνταρ, όσον αφορά διάφορα προϊόντα, διαδικασίες παραγωγής, υλικά κατασκευής , ποιότητες, οργανωτική δομής στην παραγωγή, κλπ.

 

Τι σημαίνει ότι μια επιχείρηση διαθέτει πιστοποίηση ISO?

Η πιστοποίηση ISO είναι η επαλήθευση και επικύρωση του ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας. Αναλόγως με τις απαιτήσεις ενός η περισσότερων Προτύπων ένας οργανισμός μπορεί να διαθέτει για παράδειγμα ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, ISO 27001 κλπ.

 

Πρακτικά τι σημαίνει για μια επιχείρηση ότι διαθέτει πιστοποίηση ISO (Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας)?

H βεβαιότητα ότι πρόκειται για μία επιχείρηση η οποία τηρεί όλα τα standards και ότι σε όλη την πορεία παραγωγής του προϊόντος, υπάρχει μία διασφάλιση ποιότητας σε ένα συγκεκριμένο τομέα.

 

Είναι υποχρεωτική η πιστοποίηση με βάση τα πρότυπα ISO?

Η πιστοποίηση δεν είναι υποχρεωτική εκτός και εάν το ορίζει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο (για παράδειγμα σε ορισμένους τομείς υγείας). Επίσης για ορισμένους αγοραστές (Δημόσιοι Φορείς, Οργανισμοί, Επιχειρήσεις του Εξωτερικού) είναι απαραίτητη η ύπαρξη Πιστοποίησης σε συγκεκριμένα πεδία, προκειμένου να δεχτούν να προβούν σε αγορά/ συνεργασία από την εκάστοτε επιχείρηση.

Ποια είδη επιχειρήσεων είναι επιλέξιμα για Πιστοποίηση με ISO?

Η πιστοποίηση ISO μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους τύπους των επιχειρήσεων. Είναι επιλέξιμες όλες οι μορφές Επιχειρήσεων/ Φορέων Δημοσίου για να πιστοποιηθούν με ISO. Εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου δραστηριότητας, αριθμό απασχολούμενων ή επιπέδου διατιθέμενης τεχνογνωσίας.

 

Η πιστοποίηση ISO (πχ 9001) έχει αναγνωσιμότητα στο εξωτερικό?

Το ISO είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένο και υπάρχει αναγνωρισιμότητα παντού.

 

Επέχει θέσης αδειοδότησης η πιστοποίηση ISO για μια εταιρεία?

Η συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO είναι μια προαιρετική πιστοποίηση, η οποία στοχεύει στη συνεχή βελτίωση. Βοηθάει στην οργάνωση και στην εναρμόνιση με την Νομοθεσία, όμως δεν αντικαθιστά κάποια άδεια λειτουργίας ή κάποιον κρατικό έλεγχο. Η πιστοποίηση ISO δεν είναι μία άδεια που επιτρέπει ή απαγορεύει μία δραστηριότητα.

 

Η διαδικασία της Πιστοποίησης με ISO αποτελεί μια χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία?

Η απόκτηση της Πιστοποίησης δύναται να λάβει χώρα άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις και μια ορθή επικοινωνία του Συμβούλου με την Επιχείρηση (κανονικές συνθήκες). Άλλωστε οι απαιτήσεις των ISO αναθεωρούνται συνεχώς προκειμένου να δύναται μια επιχείρηση να προχωρήσει άμεσα και απλά σε απόκτηση Πιστοποιήσεων. Για παράδειγμα στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015 δεν υπάρχει υποχρέωση για μια επιχείρηση να τεκμηριώνει τα πάντα στις διεργασίες της ή οτιδήποτε σε έντυπη μορφή.

 

Πόσος χρόνος απαιτείται συνήθως για την απόκτηση μιας Πιστοποίησης?

Υπό κανονικές συνθήκες μια επιχείρηση μπορεί να αποκτήσει Πιστοποίηση σε λιγότερο από 3 μήνες. Υπάρχουν ποικίλες μεταβλητές που επηρεάζουν την ταχύτητα του αποτελέσματος, όπως το μέγεθος της επιχείρησης, η πολυπλοκότητά του έγουν, η ύπαρξη επικοινωνίας, η αμεσότητα σε τυχόν αλλαγές που θα χρειαστούν κτλ.

 

Μπορεί μια επιχείρηση να αποκτήσει πιστοποίηση για παραπάνω από ένα πρότυπα (π.χ. ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 22000)?

Φυσικά και μπορεί μια επιχείρηση να αποκτήσει περισσότερες πιστοποιήσεις από μια. Αυτό εξαρτάται από τη φύση των αναγκών, ενώ η συνολική ανάπτυξη Προτύπων προσδίδει συνδυαστικά πλεονεκτήματα. Η ανάπτυξη ενός ενοποιημένου συστήματος διαχείρισης, ανάλογα με τις ανάγκες και απαιτήσεις μιας επιχείρησης, είναι συνήθης πρακτική.

 

Ποιος διενεργεί τις επιθεωρήσεις και εκδίδει τα πιστοποιητικά?

Οι Διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης είναι αυτοί που διενεργούν τις επιθεωρήσεις και παρέχουν τα Πιστοποιητικά (Certifications). Η Πιστοποίηση συνιστά τη βεβαίωση ότι η Επιχείρηση τηρεί κανόνες όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών, τη διαχείριση, την παραγωγή, κλπ, και όσο συνεχίζει να τους τηρεί, τόσο έχει στην κατοχή της μία τέτοια πιστοποίηση.

 

Ποιοί είναι οι Διαπιστευμένοι Φορείς Πιστοποίησης και που υπάγονται?

Ένας Διαπιστευμένος Φορέας Πιστοποίησης ελέγχεται από τον ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης) ώστε να είναι εγκεκριμένος από μία δημόσια αρχή. Οι Φορείς μπορεί να είναι Ελληνικοί ή από το Εξωτερικό. Λίστα με τους φορείς πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένοι από το ΕΣΥΔ υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΔ, www.esyd.gr.

 

Τι είναι το ΕΣΥΔ?

Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) έχει ορισθεί ως ο Εθνικός Οργανισμός Διαπίστευσης της Ελλάδας σύμφωνα και με τις απαιτήσεις του Άρθρου 4 του Κανονισμού (EK) αριθ. 765/2008 όπου κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν και μόνο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης.

 

Πως κοστολογείται η απόκτηση πιστοποίησης με ISO?

Υπάρχει ένα αρχικό κόστος για την Συμβουλευτική Υποστήριξη και ένα αντίστοιχο κόστος για τον Φορέα που θα αναλάβει να διενεργήσει την Επιθεώρηση ώστε να παράσχει το Πιστοποιητικό Πιστοποίησης. Στη συνέχεια η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται ετησίως.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει η πιστοποίηση?

Τα πιστοποιητικά συνήθως έχουν τριετή ισχύ, όπου κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής γίνονται ετήσιες επιθεωρήσεις/ ανανεώσεις. Μέσα στην 3ετία διενεργούνται δύο ετήσιες Επιθεωρήσεις Επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης, όπως ακριβώς καθορίζεται από τους Κανονισμούς Διαπίστευσης. Πρίν από τη λήξη του πιστοποιητικού, διενεργείται επιθεώρηση επαναξιολόγησης με σκοπό την επανέκδοση του πιστοποιητικού για τα επόμενα τρία χρόνια.

 

Κατά συνέπεια ένα πιστοποιητικό ISO δεν ισχύει για πάντα?

Ένα πιστοποιητικό συνήθως (αναλόγως με το Φορέα Πιστοποίησης) ισχύει για 3 χρόνια, αλλά παραμένει ενεργό μόνο κατόπιν ετήσιων επιτηρήσεων, κάτι που συνεπάγεται ετήσιο επαναλαμβανόμενο κόστος.

 

Μπορεί να πιστοποιηθεί μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες; Σε ποιο τύπο ISO θα μπορούσε να εστιάσει?

Όλες οι εταιρείες μπορούν να πιστοποιηθούν με το κατάλληλο ISO. Μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών κάλλιστα θα μπορούσε να πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 (Ποιότητας), ISO 14001 (Περιβάλλον), ISO 27001 (Ασφάλεια Πληροφοριών), ISO 45001 (Υγεία & Ασφάλεια).

Μια εταιρεία τροφίμων καταρχήν θα επεδίωκε την πιστοποίηση στο ISO 22000 (Ασφάλεια τροφίμων) και  στο ISO 9001 (Ποιότητα).

Μια εταιρεία ιατρικών ειδών θα χρειαζόταν την Βεβαίωση ΔΥ8Δ/1348/2004.

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of