company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Δύο (2) Νέα Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ για νέες επιχειρήσεις [Προδημοσιεύσεις]

Oct 24th 2023 9:37pm

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών [Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ] οι Προδημοσιεύσεις για δύο Νέα Επιχορηγούμενα Προγράμματα που θα τρέξουν το επόμενο χρονικό διάστημα:

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (πλην εστίασης, λιανικού εμπορίου και τουρισμού).

Αίτηση θα μπορούν να υποβάλλουν υπό σύσταση & νεοσύστατες επιχειρήσεις, για επενδυτικά έργα καθαρής αξίας έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης θα  κυμαίνεται από 45% έως 60% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Θα προκριθούν προς αξιολόγηση όσα επενδυτικά έργα συγκεντρώνουν βαθμολογία άνω των 60 βαθμών (Συγκριτική Αξιολόγηση), καθώς δεν θα υπάρχει σειρά προτεραιότητας.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης αφορούν στην ωριμότητα του έργου (όπως ύπαρξη απαιτούμενων αδειών), στη σαφήνεια και πληρότητα του επενδυτικού σχεδίου, στην ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης κλπ. Επίσης προσμετράται η αποδεικνυόμενη εμπειρία και οι συναφείς γνώσεις των μετόχων/εταίρων καθώς και το ποσοστό εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής.

* Αναλυτική εξειδίκευση θα υπάρξει στην Επίσημη Προκήρυξη που θα ακολουθήσει μετά τις Προδημοσιεύσεις.

 

Σημαντικά Στοιχεία Επιλεξιμότητας:

> Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη αντίστοιχη επιχειρηματική δραστηριότητα (εξετάζεται η λειτουργία σε 2ψήφιο ΚΑΔ).

> Απαιτείται η ύπαρξη της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς (το ελάχιστο ποσοστό θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση).

> Απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριμένης άδειας δόμησης ή κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής, σε περιπτώσεις ανέγερσης/ αποπεράτωσης κτιρίων.

> Απαιτούνται ακριβή στοιχεία χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης (συγκεκριμένο ακίνητο, όπως οικόπεδο, κτίριο κτλ) καθώς και δικαιώματα χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) επί του ακινήτου.

> Ύπαρξη Βεβαίωσης Χρήσης γης για τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

 

Κατηγορίες Επιλέξιμων Δαπανών:

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών καθώς και το μέγιστο ανώτατο όριο αυτών, θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Περιλαμβάνονται:

  • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
  • Μηχανήματα - Εξοπλισμός
  • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
  • Λοιπός Εξοπλισμός
  • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης)
  • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
  • Τεχνικές Μελέτες
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Μεταφορικά Μέσα
  • Έμμεσες δαπάνες (πρόσθετο bonus 7% επί του έργου).

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης ορίζεται αυστηρά σε 24 μήνες (από την έγκριση), μη επιδεχόμενη την οποιαδήποτε παράτασης.

 

(α) Ενίσχυση Ίδρυσης & Λειτουργίας νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Η Δράση είναι συνολικού προϋπολογισμού 160.000.000 € και αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας. Επιλέξιμες είναι νέες επιχειρήσεις (υπό ίδρυση & νεοσύστατες) που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000 € έως 400.000 €. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται:
> κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά,
> επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη της κάλυψης του στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Να σημειωθεί ότι δεν είναι επιλέξιμη η Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου και Θήρας (στον Δήμο Θήρας, πλην της Δημοτικής Κοινότητας Θηρασίας).

Δικαιούχοι είναι επενδυτές που σκοπεύουν να προχωρήσουν σε ίδρυση νέας τουριστικής επιχείρησης όπως: Ξενοδοχείο (κατ' ελάχιστον 4 αστέρων), Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα/ Δωμάτια (κατ' ελάχιστον 4 κλειδιών και 12 κλινών), τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (3 κατοικίες και άνω), Camping (κατ' ελάχιστον 3 αστέρων), Ξενώνες νεότητας κτλ. Στο εν λόγω πρόγραμμα εντάσσονται Τουριστικά Γραφεία, Τουριστικά Πρακτορεία, Ενοικίαση Αυτοκινήτων (Rent a Car), Εναλλακτικές μορφές τουρισμού όπως αθλητικός/ θαλάσσιος τουρισμός κα. Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά σκάφους κάθε είδους.

 

(β) Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Δράση είναι συνολικού προϋπολογισμού 190.000.000 € και αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Επιλέξιμες είναι νέες επιχειρήσεις (υπό ίδρυση & νεοσύστατες) που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 40.000 € έως 400.000 €. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται:
> κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά,
> επιπλέον κατά 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

Δικαιούχοι είναι επενδυτές που σκοπεύουν να προχωρήσουν σε ίδρυση νέας επιχείρησης στους τομείς Μεταποίησης & Εμπορίου/Υπηρεσιών όπως: Μεταποιητικές μονάδες, Βιοτεχνίες, Χονδρικό εμπόριο/ Logistics, Υπηρεσίες πλην των τομέων της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και τουρισμού. 


ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  Ι   ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  Ι 

ΦΕΚ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  Ι  ΦΕΚ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ Ι  

 

Το Κέντρο Επενδύσεων (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Σύμβουλοι ΕΣΠΑ) παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Αναλαμβάνουμε πλήρως την ένταξη και την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

 
Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302810823002, (info@kei.gr).
 

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Δ.ΥΠ.Α, Αναπτυξιακός

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


Συμβουλές για προετοιμασία υποψήφιων επενδυτών 

Το παρόν ενημερωτικό αποσκοπεί στην προετοιμασία υποψηφίων επενδυτών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στα παραπάνω προγράμματα, για τα οποία έχουν εκδοθεί οι Προδημοσιεύσεις.

Ακολούθως επισημαίνονται ορισμένα σημαντικά σημεία προσοχής, για την κατάλληλη προετοιμασία για την κατάθεση της αίτησης συμμετοχής, όταν δημοσιευθεί η Αναλυτική Προκήρυξη.Σημαντικές Ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ένας ενδιαφερόμενος επενδυτής άμεσα:> Ύπαρξη χρηματικών κεφαλαίων για κάλυψη της ιδίας συμμετοχής (τουλάχιστον το 25% του έργου). Εξετάζονται προσωπικοί τραπεζικοί λογαριασμοί για τουλάχιστον ένα 3μηνο πριν την υποβολή της αίτησης.

> Ύπαρξη εγκεκριμένης άδειας δόμησης ή κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής (σε περιπτώσεις ανέγερσης/ αποπεράτωσης κτιρίων).> Ύπαρξη Ακινήτου. Θα ζητηθούν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης (συγκεκριμένο ακίνητο, όπως οικόπεδο, κτίριο, ημιτελές κτλ) καθώς και στοιχεία του ιδιοκτησιακού καθεστώτος (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) του ακινήτου.

> Έκδοση βεβαίωσης χρήσης γης από την αρμόδια υπηρεσία πολεοδομίας. Εκτός του ότι θα ζητηθεί από το πρόγραμμα, παράλληλα σας διασφαλίζει ότι όντως μπορείτε να προχωρήσετε στην συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, στο συγκεκριμένο χώρο.

Πέραν τούτων, θα βοηθήσουν ενέργειες όπως:

> Επαφή με τραπεζικά ιδρύματα για τη δυνατότητα δανειοδότησης.> Προετοιμασία με τον λογιστή σας για το είδος Επιχείρησης που θα ιδρυθεί και σε τι Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) θα αφορά.

> Προετοιμασία με Μηχανικό/ Προμηθευτές για διαμόρφωση του Προϋπολογισμού Κόστους, βάσει των συνολικών αναγκών του επενδυτικού σχεδίου.

 

* Αναλυτική εξειδίκευση θα υπάρξει στην Επίσημη Προκήρυξη που θα ακολουθήσει μετά τις Προδημοσιεύσεις.

Το τμήμα Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων του Κέντρου Επενδύσεων [Blackbird Group] εξειδικεύεται πλήρως στην υπαγωγή επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ευνοϊκούς όρους Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Ανταγωνιστικότητα, Αναπτυξιακός Νόμος κτλ).

Με εμπειρία 16 ετών, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε πλήρως την υποστήριξή σας για να ενταχθείτε σε Επιχορηγήσεις και Κοινοτικές Ενισχύσεις Επιχειρηματικότητας. Δείτε στο kei.gr  τα τρέχοντα Επιδοτούμενα Προγράμματα Υφιστάμενων/ Νεοσύστατων Επιχειρήσεων καθώς και επιτυχή έργα μας.


Στείλτε μας τα στοιχεία επαφής (e-mail, τηλ) για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of