company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Επιδότηση Εστίασης ΕΣΠΑ έως €100.000

Apr 4th 2021 11:34pm

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων η προκήρυξη της Νέας Δράσης "Επανεκκίνηση της Εστίασης - Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών". Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού € 330.000.000, εκ των οποίων τα € 280.000.000 προορίζονται σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τα € 50.000.000 προορίζονται σε Μεγάλες Επιχειρήσεις.
 
Στόχος είναι η παροχή κεφαλαίου κίνησης [μη επιστρεπτέα επιχορήγηση] στις επιχειρήσεις Εστίασης με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους.
 
Η Δράση Επανεκκίνηση Εστίασης αποδίδει σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης, που δύναται να ανέλθει έως 7% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών (τζίρου) του έτους 2019. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει σε € 100.000 ανά ΑΦΜ και αφορά σε προμήθεια πρώτων υλών.
 
Οι αιτήσεις ξεκινούν την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και διαρκούν έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, με σειρά προτεραιότητας (αναλόγως με την ημερομηνία υποβολής).
 

Ποιές είναι οι επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Επιλέξιμες είναι οι Επιχειρήσεις Εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ):

⬣ 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,

⬣ 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις,

⬣ 56.29.20: Αλλες υπηρεσίες εστίασης,

⬣ 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

Περιλαμβάνονται όλοι οι επί μέρους ΚΑΔ των παραπάνω υποκατηγοριών.

 
Στην εν λόγω δράση περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις Εστίασης που ιδρύθηκαν εντός του έτους 2019/ 2020. Το ποσό της ενίσχυσης υπολογίζεται αναλογικά για τις ημέρες που έχουν λειτουργήσει: [(κύκλος εργασιών 2019 ή 2020)/αριθμός ημερών λειτουργίας ]*365*7%.
 

Περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις μορφής franchise, που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου/ δικαιοδόχου. Ελέγχονται οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, για να προσδιοριστούν οι μέγιστες ενισχύσεις λόγω σώρευσης.

 

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Η Νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ "Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών" αφορά σε όλα τα μεγέθη επιχειρήσεων (μικρομεσαίες - μεγάλες), εφόσον πληρούν καταρχήν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι την 31.12.2020.
  • Να υπάρχει μείωση μεγαλύτερη ή ίση του 30% του ετήσιου τζίρου (συνολικά έσοδα) του έτους 2020 σε σχέση με το 2019.
  • Για όσες έχουν συσταθεί έως την 31/12/2019: Να έχουν ως κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Προκήρυξης (Ελέγχεται το Φορολογικό Έντυπο Ε3 χρήσης 2019).
  • Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 και Να είναι υπόχρεες υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.
  • Υποβάλλεται μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο εγκαταστάσεων εστίασης που υπάρχουν.

Όσες επιχειρήσεις έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2020 και έχουν επιλέξιμο Κύριο ΚΑΔ (κύριο κωδικό δραστηριότητας), εντάσσονται αυτοδικαίως στη δράση.


Επανεκκίνηση Εστίασης

Διαδικασία Ένταξης στο Πρόγραμμα

Οι υποβολές των αιτήσεων διαρκούν από τις 14 Μαΐου 2021 έως 30 Ιουλίου 2021, με σειρά προτεραιότητας (βάσει της ημερομηνίας υποβολής). Η αξιολόγηση γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo - First in First Out). Οι αιτήσεις Χρηματοδότησης υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). 

Επιλεξιμότητα Δαπανών 

Αποδίδεται μη επιστρεπτέα επιχορήγηση με τη μορφή Κεφαλαίου Κίνησης, που δύναται να ανέλθει εως ποσοστό 7% του ετήσιου κύκλου Εργασιών του έτους 2019 για την προμήθεια πρώτων υλών. Η καταβληθείσα προμήθεια του κεφαλαίου κίνησης πρέπει να αναλωθεί από 1/4/2021 έως 31/12/2021. 

 

Η δράση χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα- Καινοτομία" (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2021 - 2027. Εντάσσεται στο προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, σαν δράση πανδημίας, εγκεκριμένη από την ΕΕ.

Ο Προϋπολογισμός της Δράσης των 330 εκατ. ευρώ δύναται να αυξηθεί ώστε να καλύψει το σύνολο των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων χρηματοδότησης, βάσει της Προκήρυξης.


Το Κέντρο Επενδύσεων (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Σύμβουλοι ΕΣΠΑ) παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή μιας ορθής αίτησης για την επίτευξη του άριστου δυνατού αποτελέσματος.

Με εμπειρία άνω των 10 ετών, αναλαμβάνουμε πλήρως την ένταξη και την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας. 

Περισσότερες πληροφορίες στα  2108028330,2118505001, (info@kei.gr).

   

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός


Ανακοίνωση Υπουργείου       Προκήρυξη Δράσης


Στείλτε μας τα στοιχεία επαφής (e-mail, τηλ) για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of