company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Τουριστικών Επιχειρήσεων [Μη Επιστρεπτέα Επιχορήγηση]

Jun 2nd 2021 9:40pm

Την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021, στις 10:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο πρόγραμμα «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας».

Ο στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης (παροχή κεφαλαίου κίνησης), σε τουριστικές επιχειρήσεις όπως Επιχειρήσεις Φιλοξενίας [Ξενοδοχεία, Καταλύματα, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια], σε Τουριστικά Πρακτορεία / Γραφεία και σε Τουριστικά Λεωφορεία. Οι αιτήσεις διαρκούν έως την Τετάρτη 29/9/2021, με σειρά προτεραιότητας (αναλόγως με την ημερομηνία υποβολής).

Η Δράση αποδίδει σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης, που δύναται να ανέλθει σε:
 5% για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55 (επιχειρήσεις φιλοξενίας), επί του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019.
 2,5% για επιχειρήσεις με άλλον επιλέξιμο ΚΑΔ, επί του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα € 400.000 ανά ΑΦΜ.

 

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό και διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.
 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει κατά το 2019 τουλάχιστον 1 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (>300 ένσημα πλήρους απασχόλησης) και να παρουσιάζουν τουλάχιστον 30% μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 σε σχέση με το 2019. 

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 350.000.000 € ευρώ, χρηματοδοτείται από το «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία [ΕΠΑνΕΚ - ΕΣΠΑ 2021 - 2027]». Ο προϋπολογισμός κατανέμεται σε 300.000.000€ προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 50.000.000 προς Μεγάλες Επιχειρήσεις. Το ποσό αυτό δύναται να αυξηθεί ώστε να καλύψει το σύνολο των θετικά αξιολογημένων αιτήσεων χρηματοδότησης. 

 

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή μιας ορθής αίτησης για την επίτευξη ένός άριστου αποτελέσματος. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας. Δείτε επιτυχημένα παραδείγματα Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων από το Κέντρο Επενδύσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στα 2118505001, 2810823002, (info@kei.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


 

⬢ Βασικές Προϋποθέσεις

⬢ Επιλέξιμα είδη επιχειρήσεων

⬢ Ποσό Ενίσχυσης και πως κατανέμεται

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

⬢ Διαδικασία Ένταξης στο Πρόγραμμα

⬢ Οδηγός Προγράμματος/ Έντυπα 

⬢ Βασικές Προϋποθέσεις

Για να υποβάλλει αίτηση στο πρόγραμμα Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας μια επιχείρηση θα πρέπει να πληροί καταρχήν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να έχει κάνει έναρξη εργασιών μέχρι τις 31/12/2020.
  • Να υπάρχει μείωση μεγαλύτερη ή ίση του 30% του ετήσιου τζίρου (συνολικά έσοδα) του έτους 2020 σε σχέση με το 2019.
  • Να έχει ως κωδικό δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Προκήρυξης (Ελέγχεται το Φορολογικό Έντυπο Ε3 χρήσης 2019).
  • Να έχει συμπληρώσει κατά το έτος 2019 τουλάχιστον 1 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (ήτοι >300 ένσημα πλήρους απασχόλησης).
  • Να λειτουργεί νόμιμα, να τηρεί απλογραφικά/ διπλογραφικά βιβλία και να είναι υπόχρεη υποβολής Δηλώσεων ΦΠΑ.

Οι εγκεκριμένες επιχειρήσεις θα πρέπει κατά το έτος 2021 να απασχολήσουν Προσωπικό τουλάχιστον ίσο με 0,5 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Η ληφθείσα επιχορήγηση θα πρέπει να αναλωθεί σε λειτουργικές δαπάνες εντός της περιόδου 1/4/2021 - 31/12/2021 σε συγκεκριμένους Λογιστικούς Κωδικούς.

Υποβάλλεται μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, για το σύνολο των τουριστικών εγκαταστάσεων φιλοξενίας ή των λοιπών τουριστικών δραστηριοτήτων που υπάρχουν.

 

⬢ Επιλέξιμα είδη επιχειρήσεων

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες Τουριστικές Επιχειρήσεις που διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, στους οποίους θα πρέπει να δραστηριοποιούνται οι ωφελούμενες επιχειρήσεις (ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα για υφιστάμενες ή κύριος ΚΑΔ για Νεοσύσταστες) περιλαμβάνουν τα εξής:

- Ξενοδοχεία, Καταλύματα, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια

- Τουριστικά Γραφεία / Πρακτορεία

- Επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων.

Περιλαμβάνονται και επιχειρήσεις μορφής franchise, που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου/ δικαιοδόχου. Ελέγχονται οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, για να προσδιοριστούν οι μέγιστες ενισχύσεις λόγω σώρευσης.

Δείτε εδώ αναλυτικά τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας [ΚΑΔ]

 

⬢ Ποσό Ενίσχυσης και πως κατανέμεται

Το ποσό ενίσχυσης θα χορηγηθεί ως επιχορήγηση λειτουργικών δαπανών για τους 2-3 πρώτους μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας μιας επιχείρησης. Σκοπός είναι οι ωφελούμενες επιχειρήσεις να περιέλθουν σε ετοιμότητα λειτουργίας της δραστηριότητάς τους.

Η επιδότηση ανέρχεται έως 400.000 ευρώ ανά ωφελούμενη επιχείρηση και υπολογίζεται ως ποσοστό 5% ή 2,5% επί του Κύκλου Εργασιών (τζίρου) του έτους 2019. Για τις επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί το 2019 ή το 2020 η επιχορήγηση υπολογίζεται κατ' αναλογία.

Αναλυτικά σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 5% για τις επιχειρήσεις με επιλέξιμο ΚΑΔ στην κατηγορία 55 και σε 2,5% για επιχειρήσεις με άλλον επιλέξιμο ΚΑΔ του ετησίου Κύκλου Εργασιών έτους 2019, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση τις υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις της επιχείρησης αυτής (Έντυπο Ε3 Φορολογικού έτους 2019 που υποβλήθηκε το έτος 2020, πεδίο 500 Σύνολο Εσόδων από Πωλήσεις Αγαθών και Παροχή Υπηρεσιών).

 

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

Η μη επιστρεπτέα επιχορήγηση παρέχεται με τη μορφή Κεφαλαίου Κίνησης, η οποία πρέπει να αναλωθεί στην περίοδο από 1/4/2021 έως 31/12/2021. 

Οι επιχορηγούμενες δαπάνες θα πρέπει να αποδεικνύονται με βάσει δηλωθέντα έξοδα στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ της επιχείρησης.

Ελέγχονται τα Πεδία 361, 363, 364, 365 και το ποσό της ενίσχυσης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 70% του αθροίσματος των κωδικών αυτών βάσει του εντύπου περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ.

 

⬢ Διαδικασία Ένταξης στο Πρόγραμμα

Οι αιτήσεις θα διαρκέσουν από την Τετάρτη 16/6/2021 έως την Τετάρτη 29/9/2021, με σειρά προτεραιότητας. Η διαδικασία Αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα αυστηρή, καθώς δεν θα ζητηθούν εκρεμμότητες με αποτέλεσμα τυχόν ελλείψεις να καθιστούν μια αίτηση Απορριπτέα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo).

 

⬢ Οδηγός Προγράμματος/ Έντυπα

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 

 

 

 

 


Στείλτε μας τα στοιχεία επαφής (e-mail, τηλ) για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of