company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόγραμμα ΔΥΠΑ Νέας Επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία

Oct 23rd 2023 12:09pm

Την Δευτέρα 23/10/2023 ξεκινάει η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το «Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών, με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία».

Ο στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση 1900 ωφελουμένων 30 έως 55 ετών, οι οποίοι είχαν ιδρύσει επιχείρηση από 1/1/2022 έως και 16/10/2023 σε επιλεγμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες (επιλέξιμοι ΚΑΔ). Περιοχές εφαρμογής του προγράμματος είναι όλη η Ελλάδα, πλην Αττικής και Νότιο Αιγαίο. Οι αιτήσεις διαρκούν από 23/10/2023 έως 1/12/2023.

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:
⬢ 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης της πρότασης.
⬢ 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α' εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης.
⬢ 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β' εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης.

 

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ οι οποίοι είχαν την ιδιότητα του ανέργου (δελτίο ανεργίας σε ισχύ) πριν την έναρξη και είχαν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης από ΔΥΠΑ (Ατομικό Σχέδιο Δράσης). Έμφαση θα δοθεί στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ψηφιακή οικονομία. 

 

[Δείτε εδώ τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας από το γραφείο μας έως τώρα στο εν λόγω πρόγραμμα (Α' Κύκλος) €14.800 και εδώ (Γυναικεία Επιχειρηματικότητα) του έτους 2022]

 

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr.

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή μιας ορθής αίτησης για την επίτευξη ενός άριστου αποτελέσματος.

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας. Δείτε επιτυχημένα παραδείγματα Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων από το Κέντρο Επενδύσεων για το Πρόγραμμα της 2ης επιχειρηματικής ευκαιρίας του ΟΑΕΔ με επιχορήγηση 20.000 € [97% επιτυχία] και για το Πρόγραμμα 1ης έναρξης με επιχορήγηση 12.000 € [94,5% επιτυχία].

 

Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302118505001, (info@kei.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Δ.ΥΠ.Α, Αναπτυξιακός

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


Περισσότερες Αναλυτικές Πληροφορίες

⬢ Βασικές Προϋποθέσεις

⬢ Επιλέξιμα είδη επιχειρήσεων

⬢ Ποσό Ενίσχυσης και πως κατανέμεται

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

⬢ Διαδικασία Ένταξης στο Πρόγραμμα

⬢ Οδηγός Προγράμματος/ Έντυπα

⬢ Βασικές Προϋποθέσεις

Για να υποβάλλει αίτηση στο εν λόγω πρόγραμμα ένας δικαιούχος θα πρέπει να πληροί καταρχήν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να είχε την ιδιότητα του ανέργου (δελτίο ανεργίας σε ισχύ) πριν την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ.
 • Να είχε ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης (από ΟΑΕΔ) πριν την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ.
 • Να μην έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΟΑΕΔ.
 • Να έχει ηλικία από 30 έως 55 ετών τόσο κατά την διαδικασία της αίτησης, όσο και πριν την έναρξη της Επιχείρησης.
 • Να έχει πραγματοποιηθεί έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ από 01/01/2022 έως και 16/10/2023
 • *Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

 

⬢ Επιλέξιμα είδη επιχειρήσεων

Εντάσσονται σχεδόν όλες οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ενδεικτικά δεν εντάσσονται επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κτλ), επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικού/ φορτηγού δημόσιας χρήσης (ταξί κτλ), Εποχικές εταιρείες (κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις), Franchise, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης καθώς και τυχερά/ ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας, κα.

 

⬢ Ποσό Ενίσχυσης και πως κατανέμεται

Το ποσό της ενίσχυσης είναι κατ' αποκοπή 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε 3 δόσεις ως εξής:

 • 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης της πρότασης (Ορόσημο Α).
 • 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Β).
 • 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Γ).

 

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

Επιλέξιμες είναι σχεδόν όλες οι δαπάνες που αφορούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Αναφέρονται ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες:

 • Λειτουργικά Έξοδα: ενοίκια, ηλεκτρισμός, τηλεφωνία, θέρμανση και λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες που αφορούν στον επαγγελματικό χώρο.
 • Αμοιβές τρίτων: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης κτλ.
 • Δαπάνες Προβολής & Δικτύωσης: Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστική καταχώρηση, συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού/ εξωτερικού, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας.
 • Αναλώσιμα Υλικά που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης.
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου.
 • Νέα/ Νέες Θέσεις Εργασίας: Δαπάνες μισθοδοσίας.
 • Αποσβέσεις παγίων. Εξοπλισμός ο οποίος έχει αποσβεστεί και αποτυπώνεται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

Θα ζητηθεί σύνοψη εσόδων - εξόδων μέσα από τις λογιστικές καταχωρήσεις της επιχείρησης για να αποδεικνύεται η ανάλωση της επιδότησης στις ανάγκες της επιχείρησης μέσα στο επιχορηγούμενο διάστημα λειτουργίας.

 

⬢ Διαδικασία Ένταξης στο Πρόγραμμα

Οι αιτήσεις διαρκούν από 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 01/12/2023 και ώρα 15:00, χωρίς σειρά προτεραιότητας. Η βαθμολογία είναι συγκριτική, δηλαδή θα ενταχθούν οι αιτήσεις βάσει βαθμολογικής κατάταξης ξεκινώντας από τις υψηλότερες βαθμολογίες, έως εξάντλησης των κονδυλίων.

 

⬢ Οδηγός Προγράμματος/ Έντυπα

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 28.120.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση 2014-2020».

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ [ΟΑΕΔ]

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΦΕΚ [2023] 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

 

 

 

 

                  Πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of