company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

Nov 25th 2022 5:12pm

⬣ Προδημοσίευση δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 

Ανακοινώθηκε η Προδημοσίευση της μίας δράσης (εκ των τριών) «ΒΑΣΙΚΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜμΕ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».

Προϋπολογισμός Δράσης:

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 300.000.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Βασικός στόχος:

Η δράση στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ με την υλοποίηση βασικών ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού ώστε οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις αυξημένες ψηφιακές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς.

Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 40% έως 60% με τον συνολικό ενισχυόμενο προϋπολογισμό της κάθε αίτησης χρηματοδότησης να κυμαίνεται από 18.000,00 € έως και 30.000,00 €.

(Το συνολικό ποσοστό της Δημόσιας επιχορήγησης είναι 50% επί του συνολικού προϋπολογισμού για το σύνολο των Περιφερειών, πλην των Περιφερειών της Δυτικής Μακεδονίας, του Βορείου και Νότιου Αιγαίου, της Κρήτης, των Δήμων Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης και Οιχαλίας όπου το ποσοστό είναι 60% επί του συνολικού προϋπολογισμού.)

Δικαίωμα υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έχουν  οι υφιστάμενες, μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που θα πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αναφέρονται παρακάτω.


Δικαιούχοι:

⬣ Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στη Δράση 1 Βασικό Ψηφιακό Μετασχηματισμό ΜμΕ είναι οι κάτωθι:

-Να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσουν την επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο κατηγορία περιφέρειας.

-Να έχουν τουλάχιστον μία πλήρης κλεισμένη διαχειριστική χρήση.

-Να δραστηριοποιούνται στον επιλέξιμο ΚΑΔ (Κωδικό Δραστηριότητας) του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για ένα χρόνο.

-Να διαθέτουν τουλάχιστον πέντε (5) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

-Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη άδεια λειτουργίας, βάση της κείμενης νομοθεσίας.

-Να είναι αποκλειστικά εταιρικές/εμπορικές επιχειρήσεις.

-Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείρηση.

-Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην εχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

 


Επιλέξιμες Δαπάνες:

⬣ Οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπάνων που επιχορηγούνται από τη Δράση 1 είναι:

 

i. Δαπάνες Εξοπλισμού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμισης εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.


ii. Δαπάνες Λογισμικού με ενδεικτικές δαπάνες: Προμήθεια βασικών εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίησης της παραγωγής κλπ.


iii. Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση με ενδεικτικές δαπάνες: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.


Διαδικασία Υποβολής και Κριτήρια Αξιολόγησης:

Η αξιολογήση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας μέχρι εξαντήσεως του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορία Περιφέρειας.

Επιτρέπεται η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης ΜΟΝΟ σε μία από τις τρεις Δράσεις:

-Δράση 1 Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ

-Δράση 2 Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ

-Δράση 3 Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αισμής ΜμΕ

Ως έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης. Η αναμενόμενη διάρκεια θα κυμαίνεται έως 9 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Εγκριτικής Απόφασης,

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή μιας ορθής αίτησης για την επίτευξη ένός άριστου αποτελέσματος. Περισσότερες πληροφορίες στα 2108028330, 2810823002, (info@kei.gr).

Επιλέξιμοι ΚΑΔ          Δελτίο Τύπου          Προδημοσίευση       Ενδεικτικές Δαπάνες

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.Πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of