company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ⬣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Apr 15th 2022 1:04pm

⬣ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ - ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ του Πράσινου Αγροτουρισμού από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων [εδώ]. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 49.006.000,00 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (2022 - 2025).

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινάει στις 30/05/2022 και ολοκληρώνεται στις 30/9/2022. Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση [με σειρά προτεραιότητας], ενώ το ελάχιστο ύψος της εκάστοτε επένδυσης είναι 500.000,00 ευρώ (καθαρή αξία). 

Το Ποσοστό Επιχορήγησης για τις Μικρές Επιχειρήσεις ανέρχεται σε 50% για όλη την Ελλάδα, πλην της Αττικής (45% για Ανατολική Αττική / Δυτική Αττική / Πειραιάς και νήσοι και 35% για τον Δυτικό τομέα Αθηνών). 

Δείτε εδώ τα Ποσοστά Ενίσχυσης ανά Περιφέρεια & Μέγεθος Επιχείρησης

Δείτε εδώ (πατήστε) τα Ποσοστά Ενίσχυσης ανά Περιφέρεια & Μέγεθος Επιχείρησης

Επιδοτούνται δαπάνες για Κτηριακά και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Μηχανήματα και Μηχανολογικό/ λοιπό Εξοπλισμό. Επίσης ενισχύονται άυλες δαπάνες καθώς και αμοιβές συμβούλων (μελέτες).

Το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας greece20.gov.gr & του ΥΠΑΑΤ minagric.gr.

 

Επιλέξιμες Δραστηριότητες

Οι Τουριστικές δραστηριότητες πρέπει να αφορούν αποκλειστικά σε επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού ως εξής:
α) NACE 55: Καταλύματα
β) NACE 56: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης
γ) NACE 79: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες
δ) NACE 90: Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
ε) NACE 91: Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
στ) NACE 93: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

 

Πράσινος Αγροτουρισμός - Απαιτήσεις

Τα επενδυτικά σχέδιο θα πρέπει να συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν. Απαιτείται πλάνο βιωματικού αγροτουρισμού όπου να περιλαμβάνονται τεκμηριωμένα δράσεις γαστρονόμιας και άλλων μορφών εναλλακτικού τουρισμού. 

Χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι ότι απαιτείται προσκόμιση Μνημονίου Συνεργασίας με τουλάχιστον 5 νομικές και συλλογικές οντότητες από την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης, όπου θα περιγράφεται αναλυτικά:

 1. Ο ρόλος τους στο πλάνο υλοποίησης του σχεδίου βιωματικού τουρισμού.
 2. Ο βαθμός διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος μέσα από την προτεινόμενη συνεργασία.
 3. Η οικονομική συμμετοχή των επιλεγμένων οντοτήτων (η οποία δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το παρόν επενδυτικό σχέδιο) στο πλαίσιο υλοποίησης της συνεργασίας.
 4. Τα προβλεπόμενα οικονομικά οφέλη.
 5. Η δέσμευση υλοποίησης του σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού για χρονικό διάστημα που ορίζεται στις μακροχρόνιες δεσμεύσεις.

Απαιτείται Παρουσίαση βιώσιμου πλάνου βιωματικού αγροτουρισμού στο οποίο λαμβάνονται υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής υλοποίησης του έργου. Περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον δράσεις: Προώθησης της τοπικής γαστρονομίας. Προώθησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από αγροτικές δραστηριότητες. Διασύνδεση με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς

 

Σημαντικά Σημεία

Στο Νέο Καθεστώς του Πράσινου Αγροτουρισμού περιλαμβάνονται διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα παλαιότερα επιχορηγούμενα προγράμματα, όπως ενδεικτικά:

 • Βαθμολογείται η ιδία συμμετοχή (τραπεζικοί λογαριασμοί μετόχων ή εταιρείας) και η ύπαρξη αποδεικνυόμενης δυνατότητας δανεισμού.
 • Δεν απαιτούνται εκ των προτέρων (Εγκεκριμένα) Αρχιτεκτονικά Σχέδια ή ιδιοκτησία/ μισθωση γης.
 • Δεν απαιτείται εκ των προτέρων (κατά την αίτηση) η ύπαρξη εταιρείας.
 • Η έναρξη της επένδυσης θα πρέπει να γίνει άμεσα μετά την έγκριση (εντός 3 μηνών και με υλοποίηση τουλάχιστον του 10% του φυσικού αντικειμένου).
 • Δίνεται δυνατότητα πολυτμηματικής πραγματοποίησης/ πληρωμής του έργου. 

 

Το Κέντρο Επενδύσεων (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Σύμβουλοι ΕΣΠΑ) παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Με εμπειρία άνω των 10 ετών, αναλαμβάνουμε πλήρως την ένταξη και την υποστήριξη των επιχειρήσεων.
 
Δείτε επιτυχημένα παραδείγματα Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων από το Κέντρο Επενδύσεων από το 2010.
 
Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302810823002, (info@kei.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


 

⬢ Βασικές Προϋποθέσεις

⬢ Επιλέξιμα είδη Καταλυμάτων

⬢ Ποσό Ενίσχυσης και πως κατανέμεται

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

⬢ Ελάχιστο - Μέγιστο Ύψος Επενδύσεων

⬢ Οδηγός Προγράμματος/ Έντυπα

⬢ Ενδεικτικά Εγκεκριμένα Έργα 

⬢ Βασικές Προϋποθέσεις Ένταξης

Δικαιούχοι των ενισχύσεων στον Πράσινο Αγροτουρισμό είναι επιχειρήσεις (υφιστάμενες, υπό σύσταση, υπό συγχώνευση) που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ). Επίσης επιλέξιμες είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) και επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας. Δεν είναι επιλέξιμες οι Ατομικές Επιχειρήσεις. 

Οι αιτήσεις αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας ενώ υπάρχουν κριτήρια μοριοδότησης. Χρηματοδοτούνται όλες οι προτάσεις που συγκεντρώνουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία μέχρι την κάλυψη του εκάστοτε προϋπολογισμού. 

Οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν οπωσδήποτε σε ένα από τα παρακάτω:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.

 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Για τις ανάγκες της παρούσας, ως ελάχιστη αποδεκτή επέκταση είναι το
  20% και εφόσον αποδεικνύεται η υφιστάμενη δυναμικότητα. 

 • Διαφοροποίηση παραγωγής μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί πριν. 

Για να ενταχθεί μια εταιρεία είναι απαραίτητο να μην έχει ξεκινήσει εκ των προτέρων το επιδοτούμενο έργο (αγορά μηχανημάτων, πληρωμή προκαταβολών κτλ), πριν την υποβολή της Αίτησης. Επίσης, δεν εντάσσονται προβληματικές επιχειρήσεις, καθώς και όσες έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στον τόπο επένδυσης όπου θα λάβει χώρα το επιχορηγούμενο έργο τα τελευταία 2 έτη.

 

⬢ Επιλέξιμα είδη καταλυμάτων

Όσον αφορά στα καταλύματα, ενισχύεται η ίδρυση των ακόλουθων λειτουργικών μορφών καταλυμάτων υπό τους εξής όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:
α) Ξενοδοχεία κλασσικού τύπου 5, 4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών,
β) Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών,
γ) Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών,
δ) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών
ε) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονόροφες ή δυόροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μια και ιδιωτικότητα, ελάχιστων διαστάσεων:
αα) μονόχωρες 40 τ.μ
ββ) δύο κύριων χώρων 60 τ.μ.

 

⬢ Ποσό Ενίσχυσης και πως κατανέμεται

Τα ποσοστά επιδότησης (ενίσχυση με επιχορήγηση χρημάτων, φορολογική απαλλαγή) κυμαίνονται αναλόγως το μέγεθος της επιχείρησης και αναλόγως την Περιφέρεια στην οποία υλοποιείται το επενδυτικό σχέδιο. Τα επενδυτικά έργα ξεκινάνε από ελάχιστο ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ (Καθαρή Αξία).

[% ΕΝΤΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ]

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

Επιλέξιμες είναι σχεδόν όλες οι δαπάνες που αφορούν την κατασκευή μιας εγκατάστασης/ μονάδας. Ενδεικτικές Δαπάνες που επιδοτούνται:

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλων χώρου.

 • Αγορά νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

 • Αγορά κτηρίου και εξοπλισμού για μονάδες που έχουν παύσει να λειτουργούν.

 • Άυλες δαπάνες (πιστοποιήσεις, λογισμικά συστήματα κτλ)

 

Οι κατηγορίες των επιδοτούμενων Δαπανών αναλύονται ως εξής:

 • Κτηριακές Εγκαταστάσεις.
 • Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου.
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Τεχνικές (Ειδικές Εγκαταστάσεις).
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα (εντός μονάδας)
 • Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού (Τεχνογωσία, Πιστοποίηση, Λογισμικό, Συστήματα Οργάνωσης).
 • Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 

⬢ Ελάχιστο - Μέγιστο Ύψος Επενδύσεων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται ανεξαρτήτως μεγέθους επιχείρησης, στο ποσό των 500.000 ευρώ.
 
Το μέγιστο (ανώτατο) επιλέξιμο ύψος επένδυσης ανέρχεται:
α) για μεγάλες επιχειρήσεις στα 12.500.000 ευρώ
β) για πολύ μικρές/ μικρές/ μεσαίες επιχειρήσεις στα 7.500.000 ευρώ
 

⬢ Οδηγός Προγράμματος/ Έντυπα

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση

Παράρτημα Ι Λίστα δικαιολογητικών ένταξης

Παράρτημα II Πρότυπο Οικονομοτεχνικής μελέτης

Παράρτημα IΙΙ Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

Παράρτημα ΙV Αίτηση χρηματοδότησης

Παράρτημα V Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ

Παράρτημα VI Εξόφληση δαπανών επενδυτικού σχεδίου

Παράρτημα VII Πίνακας Κυρώσεων

Παράρτημα VIII Περιπτώσεις ίδρυσης καταλυμάτων (τι ισχύει)

Παράρτημα IX Συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (DNSH)

 

Η εξειδίκευση σε συνδυασμό με την άριστη κατάρτιση οδηγούν στην άντληση των επιχορηγήσεων χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις. Η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι τεκμήριο της σωστής δουλειάς που γίνεται.


Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή μιας ορθής αίτησης για την επίτευξη ένός άριστου αποτελέσματος.  [Δείτε εδώ προηγούμενα έργα στον Αναπτυξιακό Νόμο]. Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302810823002, (info@kei.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός* 

Η τεχνογνωσία  σε συνδυασμό με την υψηλή εξειδίκευση αποτελούν την εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών του γραφείου μας, διασφαλίζοντας την ομαλή ένταξη επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα, και την σωστή εκταμίευση των επιχορηγήσεων. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.Πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of