company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ενημερωτικό Προστασίας Επενδυτών σε ΕΣΠΑ

Feb 5th 2019 8:00pm

Το Κέντρο Επενδύσεων, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με αντικείμενο την ένταξη σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα, ενημερώνει για την προστασία του επενδυτικού κοινού, σχετικά με τα τρέχοντα Αναπτυξιακά (Επιχορηγούμενα) Προγράμματα. 

Στην παρούσα φάση αναμένεται η έναρξη υποβολής αιτήσεων για δύο αξιόλογα προγράμματα ΕΣΠΑ, με στόχο την επιχορήγηση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Πρόκειται για τις Δράσεις: α) «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» (αιτήσεις από 20/2/2019) και β) «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο/ Εστίαση/ Εκπαίδευση» (αιτήσεις από 27/2/2019), που υλοποιούνται μέσω ΕΣΠΑ (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020).

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις προκειμένου μια επιχείρηση να μπορέσει να αιτηθεί για επιχορήγηση. Ενδεικτικά για τις παραπάνω 2 δράσεις (όπου και έχουν δημοσιευθεί τα ΦΕΚ Προκήρυξης) υπάρχουν οι εξής βασικές απαιτήσεις:

i) η υποψήφια επιχείρηση θα πρέπει να λειτουργεί πάνω από 3 έτη.
ii) θα πρέπει να είχε απασχολήσει ελάχιστο αριθμό εργαζομένων κατά το προηγούμενο έτος (αναλόγως με το είδος της επιχείρησης, απαιτείται αντίστοιχα ένας ελάχιστος αριθμός).

Ένα σημαντικό σημείο επίσης είναι ότι δεν υπάρχει επιχορήγηση 100%. Το ύψος μιας επιχορήγησης κυμαίνεται στο 50% συνήθως, αναλόγως με το ΦΕΚ της εκάστοτε προκήρυξης. Μοναδικές εξαιρέσεις με επιχορήγηση 100% είναι παλαιές περιπτώσεις προγραμμάτων όπως:

# Γυναικεία/ Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (έχει κλείσει)
# Νέες Επιχειρήσεις από Πτυχιούχους/ Νέους Επιστήμονες (έχει κλείσει)
# Νεανική/ Γυναικεία Επιχειρηματικότητα από Ανέργους μέσω ΟΑΕΔ (έχει κλείσει)
# Ενίσχυση σε πολιτιστικούς φορείς, Σωματεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.

Ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή ως προς την πληροφόρηση που λαμβάνεται. Έχει διαπιστωθεί παραπληροφόρηση από ειδησεογραφικά sites ή εφημερίδες που στοχεύουν στην δημιουργία εντυπώσεων. Επίσης έχει παρατηρηθεί έντονα το φαινόμενο τηλεφωνικής προσέγγισης επιχειρηματιών όπου δίνεται ασαφής πληροφόρηση για ένταξη σε προγράμματα, με σκοπό την παραπλάνηση. Κρίνεται σκόπιμο να υπογραμμισθούν τα εξής:

  • Δεν υπάρχουν προγράμματα που εξοφλούν χρέη ή που δίνουν χρήματα εκ των προτέρων.
  • Η αίτηση συμμετοχής σε ένα πρόγραμμα δεν συνεπάγεται και έγκριση.
  • Συνίσταται να ζητείται εκ των προτέρων μια εκτίμηση των πιθανοτήτων ένταξης για την επιχείρηση, καθώς συγκεντρώνει ένα συγκεκριμένο σκορ (βαθμολογία), βάσει κριτηρίων του ΦΕΚ (Προκήρυξης).
  • Εφόσον ανακοινωθεί η έγκριση, μπορεί να ξεκινήσει και η υλοποίηση της επένδυσης: Να αγοραστεί ο εξοπλισμός, να εξοφληθούν τα αντίστοιχα τιμολόγια και στη συνέχεια θα εισπραχθεί η επιδότηση.
  • Μια επιχείρηση που θα επιδοτηθεί έχει και υποχρεώσεις για τις οποίες δεσμεύεται, και για τις οποίες ο επενδυτής πρέπει να είναι ενήμερος εκ των προτέρων. Ενδεικτικά, για τα τρία έως πέντε πρώτα έτη μετά την είσπραξη της επιδότησης δεν πρέπει να πωληθεί ο επιχορηγούμενος εξοπλισμός.
  • Κρίσιμο παράγοντα επιτυχούς ολοκλήρωσης μιας επιχορήγησης αποτελεί η καθ’ όλα νόμιμη Αδειοδότηση (η δυνατότητα να μπορούν να εκδοθούν όλες οι άδειες βάσει νομοθεσίας).

Ο εκάστοτε επενδυτής μπορεί να λαμβάνει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση από έγκριτους οικονομολόγους - μελετητές με αποδεδειγμένη εμπειρία, σχετικά με τη φύση των επιχορηγούμενων προγραμμάτων και το τι ισχύει στην πραγματικότητα.

[Οι παραπάνω πληροφορίες έχουν συμβουλευτικό/ προστατευτικό χαρακτήρα και αφορούν γενικά στα επιχορηγούμενα προγράμματα. Συνίσταται η κάθε περίπτωση να εξετάζεται ξεχωριστά ώστε να έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι μεταβλητές. Περισσότερες πληροφορίες για επιχορηγούμενα προγράμματα δίνονται στο www.kei.gr, 2108028330, 28118505001 & 2811754652.]

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες στο 2118505001 ή στο 281174652 (info@keh.gr).

 


Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξή μας.

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*ΠΕΠ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός*Πρόσφατα έργα μας

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of