company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - INDUSTRY 4.0

Oct 13th 2022 6:41pm

⬣ Ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Προϋπολογισμός Δράσης: 73.227.620 ευρώ, προερχόμενος από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο [2022-2025].

Βασικός στόχος:

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν, αφορούν:

 • ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής με την αξιοποίηση τεχνολογιών Industry 4.0,
 • αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού,
 • σχεδιασμό και παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνης Μεταποίησης (Smart Manufacturing) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους,
 • διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων,
 • μελέτες σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων/υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 250.000 € έως 6.000.000 €, με ποσοστό επιχορήγησης από 25% έως 75%, ανάλογα με το μέγεθος και την γεωγραφική θέση της επιχείρισης.

Από τις ενισχύσεις εξαιρούνται ο Κεντρικός, ο Βόρειος και ο Νότιος Τομέας Αθηνών.

Ενδεικτίες επιλέξιμες δαπάνες:

 • μηχανολογικό εξοπλισμό,
 • κτιριακές εγκαταστάσεις, ειδικές εγκαταστάσεις
 • εξοπλισμό εργαστηρίων και ποιοτικού ελέγχου,
 • ΤΠΕ & εξοπλισμό λογισμικού, άδειες λογισμικού, υπηρεσίες ασφάλειας IT,
 • υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων, πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,
 • κόστη πιστοποίησης,
 • τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών
 • συμβουλευτικές υπηρεσίες για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου,
 • εκπαίδευση προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0.

Δικαιούχοι:

Επιλέξιμες για συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι υφιστάμενες και νέες (πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες) επιχειρήσεις του οικοσυστήματος της μεταποίησης, οι οποίες πρέπει να έχουν ιδρυθεί πριν την ημερομηνία της δημοσίευσης της πρόσκλησης, καθώς και νέες επιχειρήσεις.

Ειδικότερα:

● Υφιστάμενες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις.

● Νέες επιχειρήσεις είναι οι επιχειρήσεις που μέχρι 31/12/2021 δεν έχουν κλεισμένες δύο διαχειριστικές χρήσεις.

 

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ και ατομικές επιχειρήσεις.

Ενδεικτικά, επιλέξιμες είναι οι κάτωθι δραστηριότητες:

⬣ Βιομηχανία Τροφίμων (ΚΑΔ: 10.1, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9)

⬣ Ποτοποιία (ΚΑΔ 11)

⬣ Κλωστοϋφαντουργία – Ένδυση – Δερμάτινα Είδη (ΚΑΔ 13, 14, 15)

⬣ Βιομηχανία Ξύλου – Χαρτοποιία – Εκτυπώσεις (ΚΑΔ 16, 17, 18)

⬣ Χημική Βιομηχανία – Φάρμακα – Πλαστικά (ΚΑΔ 20, 21, 22)

⬣ Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και οχημάτων (ΚΑΔ 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30)

⬣ Κατασκευή Επίπλων και άλλων Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ 31, 32)

⬣ Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού (ΚΑΔ 33)

⬣ Υπηρεσίες ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών (ΚΑΔ 35.30.2, 38.11.1, 38.11.4, 38.11.5, 38.11.6, 38.12)

⬣ Υπηρεσίες αποθήκευσης και logistics (ΚΑΔ 52.10.1, 52.29.19.03)

⬣ Eκδόσεις (ΚΑΔ 58.11.1, 58.11.2, 58.11.5, 58.13.1, 58.14.1)

⬣ Τεχνικές Αναλύσεις (ΚΑΔ 71.2)

⬣ Δραστηριότητες Συσκευασίας (ΚΑΔ 89.92)


Διαδικασία Υποβολής και Κριτήρια Αξιολόγησης:

Οι υποβολές αιτήσεων ξεκινούν στις 23 Νοεμβρίου 2022 και θα διαρκέσουν έως τις 23 Ιανουαρίου 2023. Τα κριτήρια αξιολόγησης (συγκριτική αξιολόγηση, χωρίς σειρά προτεραιότητας) εξειδικεύονται στην Πρόσκληση και αφορούν σε:

• Μεταβολές στη διαφορά εκροών-εισροών [ βαρύτητα 30%].

• Ποσοστό αιτούμενης ενίσχυσης [βαρύτητα 30%].

• Μέσος Ρυθμός Μεταβολής Κύκλου Εργασιών [βαρύτητα 20%].

• Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων [βαρύτητα 20%].

Η ανώτατη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένα επενδυτικό σχέδιο είναι 100 βαθμοί και η ελάχιστη αποδεκτή 40 βαθμοί.

Η τελική ένταξη των επιχειρήσεων εξαρτάται από την μοριοδότηση που συγκεντρώνουν βάσει των παραπάνω κριτηρίων.

Εφόσον μια επιχείρηση κατατάσσεται σε υψηλή βαθμολογική θέση στους πίνακες αξιολόγησης, αυξάνονται οι πιθανότητες έγκρισης, καθώς η ένταξη των προτάσεων γίνεται με φθίνουσα βαθμολογική κατάταξη (συγκριτική).

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή μιας ορθής αίτησης για την επίτευξη ένός άριστου αποτελέσματος. Περισσότερες πληροφορίες στα 2108028330, 2810823002, (info@kei.gr).

Επιλέξιμοι ΚΑΔ          Δελτίο Τύπου          Δημόσια Πρόσκληση       Δικαιολογητικά Αίτησης

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.Πρόσφατα έργα μας

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of