company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η περίπτωση Ενίσχυσης Χωματουργικών Έργων [ΕΣΠΑ].

Apr 15th 2024 2:32pm

Ενίσχυση Επενδύσεων με Επιχορήγηση: Η περίπτωση Ενίσχυσης Εταιρείας Χωματουργικών Έργων.

Το Κέντρο Επενδύσεων καθοδήγησε την Επιχείρηση Χωματουργικών Έργων για τον Εκσυγχρονισμό της μέσα από την χρήση Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων με Επιδότηση 50% επί της επένδυσης.

Μέσα από αγορά νέων Οχημάτων Μεταφοράς και Μηχανημάτων Παραγωγής αξίας 193.000 Ευρώ (καθαρής αξίας) βελτιώθηκαν οι επιχειρηματικές διεργασίες και η δυναμικότητα της Επιχείρησης. 

Περιληπτικά

Η επιχορηγούμενη εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της Εκσκαφής / Μετακίνησης Γαιών ως οικογενειακή επιχείρηση.

Το αντικείμενο της επένδυσης περιλάμβανε δαπάνες ικανές να αναβαθμίσουν τον υφιστάμενο εξοπλισμό και να εκσυγχρονίσουν τις λειτουργικές του διαδικασίες.

Σκοπός ήταν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η επέκταση προηγμένων ικανοτήτων και η ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών για την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας.

 

Η Επιχειρηματική Ευκαιρία

Το Κέντρο Επενδύσεων ανέλαβε την Ένταξη της Επιχείρησης σε Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, μέσα από το οποίο μια Νέα Επένδυση θα λάμβανε Επιχορήγηση ίση με το 50% του Συνολικού Κόστους.

Η επιχείρηση υπέβαλλε Αίτηση Συμμετοχής προς Επιχορήγηση και εγκρίθηκε. Στη συνέχεια προχώρησε στην Υλοποίηση του Επενδυτικού Έργου, βάσει των εξατομικευμένων αναγκών της.

Η επιχείρηση χάριν της Επιχορηγούμενης Επένδυσης, πέτυχε τον εκσυγχρονισμό της και συνεχίστηκε απρόσκοπτα η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Βελτιώθηκε τέλος, ο βαθμός παραγωγικότητας, κάτι που παρέμενε βασική προτεραιότητα στην πολιτική της εταιρείας.

 

“Με την ένταξη της Επιχείρησης σε Επιχορήγηση, πέτυχε σημαντικό όφελος ως προς την εξέλιξή της.”

 

Η Πρόκληση

Η επιχείρηση πέτυχε να εκσυγχρονίσει πλήρως τη λειτουργία της με την ενίσχυση του Προγράμματος.  Στηρίχθηκε σε σωστές βάσεις, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο αφ’ ενός τη ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της και αφ’ ετέρου τη βιωσιμότητα της. Μέσω της ευνοϊκής μεταχείρισης του ΕΣΠΑ, ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες δαπάνες, με τις οποίες εκσυγχρονίστηκε πλήρως και πλέον παρέχει ποιοτικές και αναβαθμισμένες υπηρεσίες.

Παράλληλα με τον τρόπο αυτό ωφελείται η τοπική οικονομία, καθώς θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις προσωπικού μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το δείκτη της ανεργίας και την οικονομική ύφεση της τοπικής αγοράς.

Τα οφέλη

Η εταιρεία πραγματοποίησε έναν ουσιαστικό εκσυγχρονισμό, λαμβάνοντας ως κρατική επιχορήγηση το 50% του Συνολικού Κόστους, κατόπιν ολοκλήρωσης της επένδυσης. Επιτεύχθηκε ποιοτική αναβάθμιση και αποκτήθηκε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς επιχορηγήθηκε για:

  • Δύο Νέα Μεταφορικά Οχήματα (4χ4) αξίας €51.000
  • Παραγωγικό Εξοπλισμός Τρεις (3) Υδραυλικές Σφύρες αξίας €70.000
  • Δύο (2) Μίνι Εκσκαφείς αξίας €72.000 

  • [ > Συνολική Επένδυση: 193.000 ευρώ ]
  • [ > Επιχορηγούμενο Ποσό: 96.500 ευρώ ]

Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε μια σημαντική αναβάθμιση της παραγωγικής λειτουργίας της Επιχείρησης, εκσυγχρονίστηκε ο Εξοπλισμός της και αυξήθηκε η ανταγωνιστική της θέση. Το κόστος της επένδυσης (ιδία συμμετοχή) περιορίστηκε στο μισό λόγω της επιδότησης.

Δημιουργήθηκε ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, προκειμένου η επιχείρηση να κατακτήσει μία ανταγωνιστική θέση στην επιχειρηματική αγορά.

 

Επιχορηγούμενα Προγράμματα

Τα Επιχορηγούμενα Προγράμματα ανακοινώνονται ανά περιόδους και αφορούν είτε σε Υφιστάμενες, είτε σε Υπό Σύσταση/ Νεοσύστατες Εταιρίες. Η συμμετοχή ενός δυνητικού επενδυτή σε μια αίτηση για επιχορήγηση δεν σημαίνει αυτοδικαίως ότι έχει ενταχθεί. Πέραν τούτου, για να ολοκληρωθεί επιτυχώς και να εκταμιευθεί πλήρως το ποσό μιας επιχορήγησης, χρειάζεται να πληρούνται ορθά τόσο οι Όροι και οι Προϋποθέσεις του εκάστοτε Επιχορηγούμενου Προγράμματος, όσο και όλες οι Νομοθετικές Απαιτήσεις και Κανονισμοί (Νομοθετικό Πλαίσιο στο οποίο υπάγεται η εκάστοτε Επιχείρηση).

 

Σχετικά με το Κέντρο Επενδύσεων

Το Κέντρο Επενδύσεων [Blackbird Group] αναλαμβάνει την ένταξη επιχειρήσεων σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα, παρέχοντας πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη.

Η τεχνογνωσία  σε συνδυασμό με την υψηλή εξειδίκευση αποτελούν την εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών του γραφείου μας, διασφαλίζοντας την ομαλή ένταξη επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα, και την σωστή εκταμίευση των επιχορηγήσεων.

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.Πρόσφατα έργα μας

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of