company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

14.800 € (ΟΑΕΔ) για Έναρξη Επιχείρησης [2021]

Apr 28th 2021 11:19pm

Τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021, στις 13:00, ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης για το νέο «πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών, ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες».

Ο στόχος της δράσης, διάρκειας 12 μηνών, είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 2.900 νέων ανέργων, μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση στις γυναίκες, καθώς 60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, στις 15:00.

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε τρεις δόσεις ως εξής:
⬢ 1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ.
⬢ 2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α' εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης.
⬢ 3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β' εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης.

 

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ που βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης, στην οποία περιλαμβάνεται πρόταση επιχειρηματικού σχεδίου.

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση https://www.ependyseis.gr.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 43.400.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά βίου Μάθηση 2014-2020».

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή μιας ορθής αίτησης για την επίτευξη ένός άριστου αποτελέσματος.

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας. Δείτε επιτυχημένα παραδείγματα Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων από το Κέντρο Επενδύσεων για το Πρόγραμμα της 2ης επιχειρηματικής ευκαιρίας του ΟΑΕΔ με επιχορήγηση 20.000 € [97% επιτυχία] και για το Πρόγραμμα 1ης έναρξης με επιχορήγηση 12.000 € [94,5% επιτυχία].

Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302118505001, (info@kei.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


 

⬢ Βασικές Προϋποθέσεις

⬢ Επιλέξιμα είδη επιχειρήσεων

⬢ Ποσό Ενίσχυσης και πως κατανέμεται

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

⬢ Διαδικασία Ένταξης στο Πρόγραμμα

⬢ Οδηγός Προγράμματος/ Έντυπα

⬢ Προδημοσίευση - Παλαιότερο Υλικό 

⬢ Βασικές Προϋποθέσεις

Για να υποβάλλει αίτηση στο εν λόγω πρόγραμμα ένας δικαιούχος θα πρέπει να πληροί καταρχήν τις εξής προϋποθέσεις:

 • Να έχει την ιδιότητα του ανέργου (δελτίο ανεργίας σε ισχύ) κατά την αίτηση.
 • Να έχει ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης (από ΟΑΕΔ).
 • Να μην έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΟΑΕΔ.
 • Να έχει ηλικία από 18 έως 29 ετών τόσο κατά την διαδικασία της αίτησης, όσο και πριν την έναρξη της Επιχείρησης.
  [Το αργότερο που μπορεί να κάνει Έναρξη της Επιχείρησης ένας Δικαιούχος είναι έως και μια ημέρα πριν κλείσει τα 30. Δηλαδή σε περίπτωση που ένας υποψήφιος έχει γεννηθεί στις 10/6/1991, μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα, δεδομένου ότι θα κάνει έναρξη έως 09/06/2021 το αργότερο]
 • Να μην βρίσκονται σε εκπαίδευση, απασχόληση, κατάριση.
  *Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

 

⬢ Επιλέξιμα είδη επιχειρήσεων

Εντάσσονται σχεδόν όλες οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ενδεικτικά δεν εντάσσονται επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κτλ), επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικού/ φορτηγού δημόσιας χρήσης (ταξί κτλ), Εποχικές εταιρείες (κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις), Franchise, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης καθώς και τυχερά/ ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας, κα.

 

⬢ Ποσό Ενίσχυσης και πως κατανέμεται

Το ποσό της ενίσχυσης είναι κατ' αποκοπή 14.800 ευρώ και καταβάλλεται σε 3 δόσεις ως εξής:

 • 1η δόση ύψους 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ και σε κάθε περίπτωση κατόπιν της έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης (Ορόσημο Α).
 • 2η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Β).
 • 3η δόση ύψους 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξάμηνου από την έναρξη της επιχείρησης, κατόπιν επαλήθευσης της λειτουργίας για χρονικό διάστημα 6 μηνών (Ορόσημο Γ).

 

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

Επιλέξιμες είναι σχεδόν όλες οι δαπάνες που αφορούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Αναφέρονται ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες:

 • Λειτουργικά Έξοδα: ενοίκια, ηλεκτρισμός, τηλεφωνία, θέρμανση και λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες που αφορούν στον επαγγελματικό χώρο.
 • Αμοιβές τρίτων: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης κτλ.
 • Δαπάνες Προβολής & Δικτύωσης: Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστική καταχώρηση, συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού/ εξωτερικού, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας.
 • Αναλώσιμα Υλικά που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης.
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου.
 • Νέα/ Νέες Θέσεις Εργασίας: Δαπάνες μισθοδοσίας.
 • Αποσβέσεις παγίων. Εξοπλισμός ο οποίος έχει αποσβεστεί και αποτυπώνεται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

Θα ζητηθεί σύνοψη εσόδων - εξόδων μέσα από τις λογιστικές καταχωρήσεις της επιχείρησης για να αποδεικνύεται η ανάλωση της επιδότησης στις ανάγκες της επιχείρησης μέσα στο επιχορηγούμενο διάστημα λειτουργίας.

 

⬢ Διαδικασία Ένταξης στο Πρόγραμμα

Οι αιτήσεις διαρκούν από τις 10/05/2021 έως 10/06/2021 χωρίς σειρά προτεραιότητας. Η βαθμολογία είναι συγκριτική, δηλαδή θα ενταχθούν οι αιτήσεις βάσει βαθμολογικής κατάταξης ξεκινώντας από τις υψηλότερες βαθμολογίες, έως εξάντλησης των κονδυλίων.

Η έναρξη της Επιχείρησης μπορεί να γίνει κατόπιν εγκρίσεως, έχοντας το περιθώριο 2 μηνώναπό την ημερομηνία κοινοποίησης της θετικής αξιολόγησης (έγκρισης).

 

⬢ Οδηγός Προγράμματος/ Έντυπα

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ [ΟΑΕΔ]

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΦΕΚ [1729/Β/27-04-2021] 

 

 

 

 

 

 

⬢ Προδημοσίευση - Παλαιότερο Υλικό - Αρχειοθήκη 

Προηγούμενη Ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ «ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2.500 ΑΝΕΡΓΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες» 

Αναμένεται η επίσημη προκήρυξη του Προγράμματος Επιχειρηματικότητας για ενίσχυση ίδρυσης επιχείρησεων από ανέργους, με επιχορήγηση €10.000 ή €17.000. Το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας θα λειτουργήσει στα πλαίσια του «Πιλοτικού Προγράμματος Υποστήριξης Επιχειρηματικών Σχεδίων άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες» (ύψους 43,4 εκ ευρώ), το οποίο στοχεύει συνολικά στα εξής:

 1. Δωρεάν Συμβουλευτική για 5.000 Δικαιούχους μέσα από τις δομές του ΟΑΕΔ ( Συμβουλευτική Ανάληψης Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών),
 2. Δωρεάν Επιχειρηματική Καθοδήγηση για 3.000 από τους 5.000 Δικαιούχους (6 συνεδρίες Coaching),
 3. Επιδότηση με €10.000 ή €17.000 για 2.500 ανέργους για ίδρυση Επιχείρησης.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινάει στις 27 Ιανουαρίου 2020 και λήγει στις 28 Φεβρουαρίου 2020, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του ΟΑΕΔ. Ενδέχεται όσοι συμμετέχουν στο 1 & 2 να αποκτήσουν προβάδισμα στη μοριοδότηση για το 3.

Στα πλαίσια του ΦΕΚ που θα ανακοινωθεί, αναμένεται να εξειδικευτεί το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας (τα κριτήρια επιλεξιμότητας, οι προϋποθέσεις, η μοριοδότηση) για τα 2.500 βιώσιμα και ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια που θα εγκριθούν. Αναμένεται να δοθεί έμφαση στις γυναίκες, οι οποίες θα καλύψουν τουλάχιστον το 60% των θέσεων του προγράμματος.

Η επιδότηση θα ανέλθει σε € 17.000 για 1,5 έτος ή σε € 10.000 για 1 έτος και θα αφορά σε ατομική επιχείρηση ή σε μέλος εταιρείας με ποσοστό κεφαλαίου πάνω από 51%. Μετά τη λήξη του προγράμματος οι δικαιούχοι θα δεσμεύονται να διατηρήσουν την επιχείρησή τους για άλλους 3-6 μήνες.

 

ΠΛΗΡΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Το Κέντρο Επενδύσεων αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου την Υποστήριξη για τη συμμετοχή Δικαιούχων στο εν λόγω πρόγραμμα. Παρέχεται:

(α)  Ακριβής και Έγκυρη Ενημέρωση όσον αφορά στις Προϋποθέσεις/ Επιλεξιμότητα.

(β) Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής (Προετοιμασία Φακέλου Υποβολής - Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου - Υποβολή στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ)

(γ) Συμβουλευτική Καθοδήγηση, κατόπιν εγκρίσεως (για την ορθή ολοκλήρωση προγράμματος και την πλήρη απορρόφηση επιχορηγούμενου ποσού). 

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας του γραφείου μας αποτελούν την εγγύηση για την άρτια συνεργασία μας. Στα  πρόσφατα Επιχορηγούμενα Προγράμματα του ΟΑΕΔ για το έτος 2019 [Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία - επιχορήγηση €20.000] & [Προώθηση της Αυτοαπασχόλησης - επιχορήγηση € 12.000] το ποσοστό των εγκρίσεων κυμαίνεται στο 90% για περίπου 200 Υποβολές Αιτήσεων.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ (εκτίμηση βάσει πρόσφατων συναφών Προγραμμάτων ΟΑΕΔ έτους 2019-2020, έως ανακοινωθεί το επίσημο ΦΕΚ)

Για να υποβάλλει αίτηση στο εν λόγω πρόγραμμα ένας δικαιούχος θα πρέπει να πληροί καταρχήν τις εξής βασικές προϋποθέσεις:

 • Να μην είχε ασκήσει ποτέ επιχειρηματική δραστηριότητα ή
 • Σε περίπτωση που είχε επιχειρηματική δραστηριότητα στο παρελθόν, να την είχε διακόψει πριν την 1/1/2012.
 • Να έχει την ιδιότητα του ανέργου (δελτίο ανεργίας σε ισχύ) κατά την αίτηση.
 • Να διαθέτει Ατομικό Δελτίο Δράσης/ Πιστοποιητικό Εξατομικευμένης Παρέμβασης
 • Να μην έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών του ΟΑΕΔ.
 • Να έχει ηλικία από 18 έως 29 ετών.
  *Οι άντρες υποψήφιοι να έχουν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Επιλέξιμα είδη επιχειρήσεων:

Εντάσσονται σχεδόν όλες οι νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Ενδεικτικά δεν εντάσσονται επαγγελματικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές κτλ), επιχειρήσεις εκμετάλλευσης επιβατικού/ φορτηγού δημόσιας χρήσης (ταξί κτλ), Εποχικές εταιρείες (κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις), Franchise, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης καθώς και τυχερά/ ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η μετά μεσημβρίας, κα.

Επιχορηγούμενες Δαπάνες (100% επί της καθαρής αξίας):

Επιλέξιμες είναι σχεδόν όλες οι δαπάνες που αφορούν τη δραστηριότητα της επιχείρησης πλην ελαχίστων εξαιρέσεων (όπως πχ αγορά εμπορευμάτων). Αναφέρονται ενδεικτικές επιλέξιμες δαπάνες:

 • Λειτουργικά Έξοδα: ενοίκια, ηλεκτρισμός, τηλεφωνία, θέρμανση και λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες που αφορούν στον επαγγελματικό χώρο.
 • Αμοιβές τρίτων: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης κτλ.
 • Δαπάνες Προβολής & Δικτύωσης: Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, διαφημιστική καταχώρηση, συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού/ εξωτερικού, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας.
 • Αναλώσιμα Υλικά που έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία της επιχείρησης.
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου. Σε περίπτωση παλαιών οφειλών είναι επιλέξιμες και οι ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, από την προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα του δικαιούχου.
 • Νέα/ Νέες Θέσεις Εργασίας: Δαπάνες μισθοδοσίας.
 • Αποσβέσεις παγίων. Εξοπλισμός ο οποίος έχει αποσβεστεί και αποτυπώνεται στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες στο 2118505001 ή στο 2810823002 (info@kei.gr).

Δελτίο τύπου  Δημόσια Πρόσκληση   ΦΕΚ 2791/Β'/04-07-2019

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Send your contact info (e-mail, phone) so we may contact you.

Registry of Partners / Operators

partners

Certified Member in

member of