company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: 70% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Jul 17th 2020 3:38pm

Ανακοινώθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου νέο επιχορηγούμενο πρόγραμμα [ΕΣΠΑ 2014-2020], το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της Τεχνολογικής Αναβάθμισης των Υφιστάμενων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή που θα δραστηριοποιηθούν στην Πελοπόννησο:

[2.b.2.3 Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού.]

Το πρόγραμμα επιχορηγεί με 70% επενδυτικά έργα επιχειρήσεων από 10.000 έως 60.000 ευρώ για ενίσχυση πάνω σε τομείς Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 23/07/2020 έως 24/09/2020 (χωρίς σειρά προτεραιότητας).

 

ΠΕΠ Πελοποννήσου - Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ

 

Επιλέξιμα είναι όλα τα είδη επιχειρήσεων, που σχετίζονται με: Αγροδιατροφή # Ενέργεια # Τουρισμό # Πολιτιστικές - Δημιουργικές Βιομηχανίες # Χονδρικό - Λιανικό Εμπόριο # Υλικά - Κατασκευές # Εφοδιαστική Αλυσίδα # Περιβάλλον # Εκπαίδευση # Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών # Υγεία - Φάρμακα.

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

  • Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις να δραστηριοποίουνται εντός της περιφέρειας Πελοποννήσου.
  • Να έχουν απασχολήσει λιγότερα από 50 άτομα (ΕΜΕ) κατά τα τελευταία 2 έτη. 
  • Η επιχείρηση να λειτουργεί σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο (χωρίς συστέγαση ή σε οικία).
  • Επιχορηγούνται μόνο επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ δείτε εδώ).
  • Απαιτείται η ύπαρξη νόμιμης άδειας λειτουργίας (σε ισχύ ή αίτηση ανανέωσης).
  • Αποκλείονται καθεστώτα franchise, shop in shop, δίκτυα πρακτόρευσης, κτλ.
  • Η βαθμολογία (βάσει των κριτηρίων μοριοδότησης) πρέπει να ξεπερνά το 50/100 ώστε να υπαχθούν στους πίνακες αξιολόγησης (προς έγκριση).

 

Επιχορηγούμενες Δαπάνες:

Επιλέξιμες δαπάνες είναι όσες πραγματοποιηθούν μετά τις 7/7/2020 και αφορούν σε κάλυψη τεχνολογικών αναγκών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή με την ενσωμάτωση Συστημάτων Αυτοματισμού. 

Επιδοτείται η αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, η αγορά σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και αγορά/ εγκατάσταση Λογισμικού. Ενδεικτικά οι επιχορηγούμενες δαπάνες περιλαμβάνουν τα εξής (εφόσον σχετίζονται με τη λειτουργία της επιχείρησης): 

Εξοπλισμός Πληροφορικής και Τεχνολογίας (Hardware)

-Servers με συνοδευτικά στοιχεία και λειτουργικό.

-Εξοπλισμός Δικτύου, Καλωδίωση, Wi-Fi υποδομή κτλ.

-Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/ Laptop).

-Εξοπλισμός Γραφείου (Projectors, Scaners, Printers, κτλ).

-Τεχνολογικός Εξοπλισμός σχετικός με το αντικείμενο της επιχείρησης.

Λογισμικό (Software)

-Εφαρμογές Γραφείου, Antivirus κτλ.

-Προγράμματα βελτιστοποίησης λειτουργίας (ERP, CRM, SCMS, WMS, PMS, HRMS).

-Εξειδικευμένα λογισμικά (customized).

Ιστοσελίδα - Eshop

-Ανάπτυξη Ιστοσελίδας (σε 2 γλώσσες) έως 2.500 ευρώ.

-Ανάπτυξη και Διαχείριση e-shop (σε 2 γλώσσες) έως 4.500 ευρώ.

Υπηρεσίες

-Παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου.

-Υπηρεσίες Digital Marketing (Google Adwords, Facebook ads, Social Media).

-Ανάπτυξη ή / και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.

-Υπηρεσίες ανάπτυξης ψηφιακού υλικού διαφήμισης.

Μισθολογικό Κόστος

Νεοπροσλαμβανόμενο Προσωπικό που αυξάνει την συνολική απασχόληση (πλην συγγενείς α & β βαθμού).

Η διάρκεια που δίνεται για την ολοκλήρωση των έργων είναι 24 μήνες, (με δυνατότητα πλέον 4 μηνών παράτασης) κατόπιν ανακοίνωσης των Εγκριτικών Αποφάσεων.

Το πρόγραμμα της Τεχνολογικής Αναβάθμισης Μικρών - Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου είναι ύψους 3.750.000 ευρώ (δύναται να αυξηθεί σε επόμενη φάση) και επιμερίζεται ως εξής:

  • Ποσό 3.000.000 ευρώ θα δοθεί σε Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (έναρξη δραστηριότητας πριν τις 1/1/2017).
  • Ποσό 750.000 ευρώ θα δοθεί σε Νέες Επιχειρήσεις (έναρξη δραστηριότητας από 1/1/2017 έως 7/7/2020). 

Αξιολογούνται συγκεκριμένα κριτήρια (οικονομικοί δείκτες επιχείρησης) για τα τελευταία έτη, όπως επίσης το επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan) που θα κατατεθεί.

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες στα 2108028330, 2810823002,(info@kei.gr).

 

Επιλέξιμοι ΚΑΔ          Δημόσια Πρόσκληση         Επιλέξιμες Δαπάνες

 

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


Send your contact info (e-mail, phone) so we may contact you.

Registry of Partners / Operators

partners

Certified Member in

member of