company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Dec 4th 2018 11:00am

Αναμένεται να προκηρυχθούν μέσα στο Δεκέμβριο του 2018 τα νέα προγράμματα για την Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Μέσα στην επόμενη εβδομάδα αναμένεται να προκηρυχθεί το πρόγραμμα «Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων», το οποίο θα επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια ύψους 20.000 έως 200.000 ευρώ. Η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 450 εκατ. ευρώ και συνιστά τη μεγαλύτερη δράση από άποψη χρημάτων που έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

Το ποσοστό της επιδότησης κυμαίνεται από 50% έως 65%, κάτι που σημαίνει ότι όσες επιχειρήσεις υπαχθούν θα μπορούν να λάβουν από 13.000 έως 130.000 ευρώ. Έμφαση δίνεται στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, ενώ η επίσημη ανακοίνωση της δράσης αναμένεται την επόμενη Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου. Για την καλύτερη προετοιμασία των ενδιαφερομένων θα δοθεί περιθώριο ενός μήνα για την εκκίνηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

Τα κριτήρια αξιολόγησης

Ως κριτήριο για την υπαγωγή στο πρόγραμμα ορίζεται ότι η επιχείρηση θα πρέπει να έχει δύο τουλάχιστον Ετήσιες Μονάδες Μισθωτής Εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου, να έχει κλείσει τουλάχιστον τρεις πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και να διαθέτει τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης. Επίσης θα λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, η εξασφάλιση ιδιωτικής συμμετοχής στο επενδυτικό σχέδιο, οι διακρίσεις - βραβεύσεις της επιχείρησης.

Οι τομείς προτεραιότητας

Πέραν των κριτηρίων και των επιλέξιμων δαπανών, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι το πρόγραμμα αφορά τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται -κατά προτεραιότητα- στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας:

* Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων.

* Ενέργεια.

* Εφοδιαστική Αλυσίδα.

* Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ).

* Περιβάλλον.

* Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ).

* Υγεία.

* Υλικά - Κατασκευές.

Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση

Ενίσχυση μέχρι και 75.000 ευρώ μπορούν να λάβουν μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε κλάδους εμπορίου, εστίασης και ιδιωτικής εκπαίδευσης, που θα υπαχθούν στο νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση».

Ειδικότερα, βάσει του προγράμματος, θα επιχορηγηθούν επενδυτικά σχέδια ύψους από 10.000 έως 150.000 ευρώ, με το ποσοστό της χρηματοδότησης να διαμορφώνεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να προκηρυχθεί σύντομα, με τη δημόσια δαπάνη να φθάνει τα 60 εκατ. ευρώ, όντας κατανεμημένη ανά 20 εκατ. ευρώ για κάθε τομέα.

Ποιες επιχειρήσεις εντάσσονται

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

* Στο λιανικό εμπόριο.

* Στην παροχή υπηρεσιών εστίασης.

* Στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής, τεχνικής, επαγγελματικής).

* Στην παροχή υπηρεσιών παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού και λοιπών υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας.

Δαπάνες που επιλέγονται

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις θα πρέπει να σχετίζονται με την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους τομείς της κατανάλωσης ενέργειας, της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της υγιεινής και ασφάλειας και της της τυποποίησης - πιστοποίησης.

"Βραβείο" συνδεδεμένο με προσλήψεις!

Επιπλέον επιδότηση, υπό τη μορφή βραβείου, θα ξεκινήσει να δίνει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες διατήρησαν ή αύξησαν το προσωπικό τους τους τελευταίους 12 μήνες προ της υποβολής της αίτησης.

Θα πρόκειται για ένα ποσό που μπορεί να φθάνει τα 10.000 ευρώ, ενώ οι ίδιες επιχειρήσεις θα πρέπει να προχωρήσουν στην πρόσληψη και νέου προσωπικού, το μισθολογικό κόστος του οποίου θα είναι επιδοτούμενο.

Τα παραπάνω εντάσσονται στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Επιβραβεύω - Ενισχύω τις Επιχειρήσεις», συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του μέσα στον Δεκέμβριο. Σημειώνεται ότι το νέο προσωπικό δεν είναι απαραίτητο να είναι πλήρους απασχόλησης, καθώς λαμβάνονται υπόψη οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) και όχι ο αριθμός των εργαζομένων.

Πώς υπολογίζεται το παραπάνω; Οποιοσδήποτε εργάστηκε με πλήρες ωράριο μέσα στην επιχείρηση ή για λογαριασμό της κατά τη διάρκεια όλου του έτους αναφοράς υπολογίζεται ως μία μονάδα. Τα άτομα που δεν εργάστηκαν όλο το έτος, οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης και οι εργαζόμενοι σε εποχική βάση αντιστοιχούν σε κλάσματα μιας ΕΜΕ.

Οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα ενισχύει αποκλειστικά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης ικανοποιούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

* Έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.

* Ανήκουν στους οκτώ στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ (πλην τουρισμού). Δηλαδή στους τομείς: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων - Ενέργεια - Εφοδιαστική Αλυσίδα - Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες - Περιβάλλον - Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) - Υγεία - Υλικά - Κατασκευές.

* Απασχολούν τουλάχιστον δύο ΕΜΕ εξαρτημένης σχέσης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος πριν από την υποβολή της πρότασης.

* Έχουν διατηρήσει σταθερή ή έχουν αυξήσει την απασχόληση (σε ΕΜΕ) κατά το τελευταίο τρίμηνο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους, ήτοι 12 μήνες πριν.

* Δεν έχουν ασφαλιστικές εκκρεμότητες και ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές.

* Δεν έχουν εγκριθεί και δεν υλοποιούν προγράμματα του ΟΑΕΔ σχετικά με επιδότηση νέων θέσεων εργασίας, μετατροπής θέσεων εργασίας (π.χ. από μερική σε πλήρη κ.ά.) την τελευταία τριετία.Πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα

Registry of Partners / Operators

partners

Certified Member in

member of