company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων ΜΜΕ [Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων]

Dec 18th 2023 8:15pm

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η ημερομηνία έναρξης αιτήσεων για το πρόγραμμα "Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων". Οι υποβολές αιτήσεων ξεκινάνε την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 και διαρκούν έως τις 22.03.2024 Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024. Ο Προϋπολογισμός της Δράσης είναι 190.000.000€, και η διαδικασία αξιολόγησης είναι με Συγκριτική Αξιολόγηση (χωρίς σειρά προτεραιότητας). 

Το πρόγραμμα Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων επιχορηγεί επενδυτικά έργα ύψους από 30.000€ έως 400.000€ και στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού). 

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Η επιχορήγηση δύναται να αυξηθεί κατά:
> 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή σεισμόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά ή / και
> επιπλέον 5% με τη δήλωση απασχόλησης τουλάχιστον 1 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

Δικαιούχοι είναι επενδυτές που σκοπεύουν να προχωρήσουν σε ίδρυση νέας επιχείρησης στους τομείς Μεταποίησης & Εμπορίου/Υπηρεσιών όπως: Μεταποιητικές μονάδες, Βιοτεχνίες, Χονδρικό εμπόριο/ Logistics, Υπηρεσίες πλην των τομέων της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και τουρισμού. Επίσης Νεοσύστατες Επιχειρήσεις, ήτοι αυτές που έχουν ιδρυθεί μετά τις 18.12.2022.

Επιλέξιμες είναι όλες οι μορφές επιχειρήσεων: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία, Κοινωνική Συνεταιριστική, Αστικός Συνεταιρισμός, ΚΟΙ.Σ.Π.Ε κτλ.

 

Οι αιτήσεις διαρκούν από 18.12.2023 έως 29.02.2024 22.03.2024. Θα προκριθούν προς αξιολόγηση όσα επενδυτικά έργα συγκεντρώνουν βαθμολογία άνω των 70 βαθμών (Συγκριτική Αξιολόγηση), χωρίς σειρά προτεραιότητας.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης αφορούν στην ύπαρξη Ιδίας Συμμετοχής (το 60% τουλάχιστον για το μη επιχορηγούμενο μέρος), στην Ωριμότητα του έργου (ύπαρξη απαιτούμενων οικοδομικών αδειών, όρων δόμησης κτλ), στη σαφήνεια και πληρότητα του επενδυτικού σχεδίου, στην ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης καθώς και στην καινοτομία (RIS). Επίσης προσμετράται η αποδεικνυόμενη (συναφής) εμπειρία και οι τίτλοι σπουδών.

Updates βάσει Τροποποιήσεων:
> Είναι επιλέξιμα ως ιδία κεφάλαια τα χρηματικά διαθέσιμα και σε λοιπές χώρες (πλην τραπεζικών ιδρυμάτων Ρωσικών συμφερόντων).

 

Ι  ΦΕΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Ι  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  Ι  ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΚΑΔ  Ι  ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  Ι

 

 

Το Κέντρο Επενδύσεων [Blackbird Group] (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Σύμβουλοι ΕΣΠΑ) παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Αναλαμβάνουμε πλήρως την ένταξη και την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

 

Περισσότερες πληροφορίες στα 2118505001, 2810823002, (info@kei.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός 

✓ 3.000 επιχορηγούμενα επενδυτικά έργα

✓ 95,6% επιτυχία (εγκεκριμένες αιτήσεις)

✓ €120 εκ Κονδυλίων προς Επιχορήγηση

✓ 750 εγκεκριμένες επιχειρήσεις


Αναλυτικές Πληροφορίες Προγράμματος

⬢ Βασικές Προϋποθέσεις

⬢ Ποσοστό Επιχορήγησης

⬢ Δραστηριότητες που επιχορηγούνται

⬢ Επιλέξιμες μορφές καταλυμάτων [ΚΑΔ 55]

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

⬢ Σημαντικά Στοιχεία Επιλεξιμότητας

⬢ Κριτήρια Αξιολόγησης

⬢ Έλεγχος - Προαξιολόγηση 

⬢ Βασικές Προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και να ανήκουν σε μια από τις ακόλουθες μορφές:

Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση. Επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την ημερομηνία έκδοσης της Προκήρυξης της Δράσης έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμο/ους ΚΑΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Κατηγορία Β. Νεοσύστατες. Με τον όρο νεοσύστατες ορίζονται οι επιχειρήσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας (δεν έχει παρέλθει 12μηνο από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης στην ΑΑΔΕ έως και την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης). Σημειώνεται ότι θα πρέπει να δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καθ’όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Επιπρόσθετα θα πρέπει:

✓ Το προτεινόμενο επενδυτικό σχέδιο να αφορά σε έναν τουλάχιστον από τους επιλέξιμους ΚΑΔ, που θα πρέπει η επιχείρηση να διαθέτει πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

✓ Να συγκεντρώνει κατ’ ελάχιστον το βαθμό 70 κατά την αυτοαξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου.

✓ Να διαθέτουν εγκεκριμένη οικοδομική άδεια σε ισχύ, ή αίτηση έκδοση αυτής ή προέγκριση οικοδομικής άδειας ή βεβαίωση όρων δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή βεβαίωσης όρων δόμησης, στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

✓ Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

✓ Να προσκομίσουν στοιχεία των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, χρήση/μίσθωση σε ισχύ) που κατέχουν επί του ακινήτου για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ή δώδεκα (12) ετών για ανέγερση κτιρίου.

✓ Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου σε ποσοστό τουλάχιστον 60% επί του μη επιχορηγουμένου προϋπολογισμού. 

 

Συνολικές Προϋποθέσεις:

Για να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις στην εν λόγω δράση θα πρέπει να πληρούν συνολικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις ένταξης:

 • Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια όπου δραστηριοποιούνται/ ίδιο ποσοστό ενίσχυσης.
 • Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ (Πολύ Μικρή, Μικρή, Μεσαία Επιχείρηση - όχι Μεγάλη Επιχείρηση).
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Η αίτηση χρηματοδότησης ή μέρος αυτής καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν ενταχθεί ή δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Το ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000 μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 • Να μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στην επιχείρηση ή σε ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό.
 • Σε περίπτωση ενίσχυσης διάσωσης, να έχει αποπληρωθεί το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή σε περίπτωση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.

 

⬢ Ποσοστό Επιχορήγησης:

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Η επιχορήγηση δύναται να αυξηθεί κατά:
> 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή σεισμόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά ή / και
> επιπλέον 5% με τη δήλωση απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

⬢ Δραστηριότητες που επιχορηγούνται

Δείτε εδώ τα επιλέξιμα ΚΑΔ

 

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών καθώς και το μέγιστο ανώτατο όριο αυτών, περιλαμβάνουν:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος [έως 80% επί του Προϋπολογισμού]
 • Μηχανήματα - Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας [έως 10.000€]
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα [υποχρεωτικά ηλεκτρικά, έως 50.000€]
 • Έμμεσες δαπάνες (πρόσθετο bonus 7% επί του έργου).

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης ορίζεται αυστηρά σε 24 μήνες (από την έγκριση), μη επιδεχόμενη την οποιαδήποτε παράτασης.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες εδώ.

 

⬢ Σημαντικά Στοιχεία Επιλεξιμότητας

> Απαιτούνται ακριβή στοιχεία χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης (συγκεκριμένο ακίνητο, όπως οικόπεδο, κτίριο κτλ) καθώς και δικαιώματα χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) επί του ακινήτου.

> Ύπαρξη Βεβαίωσης Χρήσης γης για τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

> Απαιτείται η ύπαρξη της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς (το ελάχιστο ποσοστό θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση).

> Απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριμένης άδειας δόμησης ή κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής, σε περιπτώσεις ανέγερσης/ αποπεράτωσης κτιρίων.

 

⬢ Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα κριτήρια βαθμολόγησης αφορούν στην ύπαρξη Ιδίας Συμμετοχής, στην Ωριμότητα του έργου (ύπαρξη απαιτούμενων οικοδομικών αδειών, όρων δόμησης κτλ), στη σαφήνεια και πληρότητα του επενδυτικού σχεδίου, στην ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης καθώς και στην καινοτομία (RIS). Επίσης προσμετράται η αποδεικνυόμενη (συναφής) εμπειρία και οι τίτλοι σπουδών.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά και κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Αξιολογούνται όλες οι προτάσεις που συγκεντρώνουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία (70 βαθμοί) μέχρι την κάλυψη του εκάστοτε προϋπολογισμού. 

Ένα επενδυτικό σχέδιο εξετάζεται ως προς τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης. 

 • Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου [7%]
  [Αξιολογείται η ύπαρξη Έγκρισης Δόμησης, Οικοδομική Άδεια, Όροι Δόμησης τλ]. 
 • Αξιολόγηση Χρηματοδοτικού σχήματος [48,75%]
  [Αξιολογείται η ύπαρξη ιδίας συμμετοχής για τουλάχιστον το 60% μη επιδοτούμενο μέρος και η ύπαρξη έγκρισης δανείου/ θετικής προδιάθεσης από Τράπεζα]
 • Αξιολόγηση Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου [6,5%]
  [Αξιολογείται η εμπειρία και οι τίτλοι σπουδών του μετόχου/ών]
 • Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου [28%]
  [Αξιολογείται η Οικονομοτεχνική Μελέτη ως προς Περιγραφή, την Βιωσιμότητα, τη Ρεαλιστικότητα και το Χρονοδιάγραμμα]  
 • Καινοτομία - RIS [9.75%]
  [Αξιολογείται η Οικονομοτεχνική Μελέτη ως προς Περιγραφή, την Βιωσιμότητα, τη Ρεαλιστικότητα και το Χρονοδιάγραμμα]  

Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά και κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Αξιολογούνται προς χρηματοδότηση όλες οι προτάσεις που συγκεντρώνουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία (70 βαθμοί) μέχρι την κάλυψη του εκάστοτε προϋπολογισμού. Η αξιολόγηση είναι συγκριτική, δηλαδή από τις υψηλότερες βαθμολογίες, μέχρι και την κάλυψη του προϋπολογισμού του προγράμματος. 

⬢ Οδηγός Προγράμματος/ Έντυπα

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΚΑΔ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 


Send your contact info (e-mail, phone) so we may contact you.

Registry of Partners / Operators

partners

Certified Member in

member of