company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ: ΕΩΣ €20.000 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Jun 13th 2021 1:41pm

⬣ Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19 στον Δήμο Πειραιά.

Προϋπολογισμός Δράσης: 7 εκατ. ευρώ, προερχόμενος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ [ΕΣΠΑ 2014-2020].

Βασικός στόχος: Η καταβολή ενίσχυσης (μη Επιστρεπτέα Επιχορήγηση) σε επιχειρήσεις του Δήμου Πειραιά που επλήγησαν και αυτό αποδεικνύεται με μείωση του κύκλου εργασιών για το δ' τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το δ' τρίμηνο του 2019.

Ποσό επιδότησης: Ισούται με το 50% των εξόδων του 2019. Κυμαίνεται από €1.500 έως €20.000 και θα αναλωθεί ως Κεφάλαιο Κίνησης μέσα στο έτος 2022.

Το πρόγραμμα "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στον Δήμο Πειραιά" στοχεύει στην ενίσχυση μεσαίων/ μικρών/ πολύ μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν μέσα στα όρια του Δήμου Πειραιά.

Παρέχεται ποσό από 1.500 έως 20.000 ευρώ με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης (επιδότησης). Οι υποβολές αιτήσεων διαρκούν από 16/6/2021 έως 31/8/2021 (χωρίς σειρά προτεραιότητας).


Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

⬣ Η επιχείρηση πρέπει να λειτουργεί στο Δήμο Πειραιά.

⬣ Η έναρξη δραστηριότητας πρέπει να είναι πριν την 01/01/2019.

⬣ Το προσωπικό (για το 2019) να μην ξεπερνάει τους 50 εργαζόμενους.

⬣ Να προκύπτει μείωση στον κύκλο εργασιών για το 4ο τρίμηνο του 2020 (1/10/2020 - 31/12/2020) σε σχέση με το 4ο τρίμηνο (1/10/2019 - 30/12/2019) του 2019.

⬣ Τα έξοδα του έτους 2019 να είναι πάνω από 3.000 €. [Έξοδα = Αγορές Εμπορευμάτων, Α' Υλών & Υλικών Χρήσης, Δαπάνες Παροχής Υπηρεσιών και Εργαζομένων, Ενοίκια χρήσης, Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα] 

⬣ Να έχει επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (δείτε εδώ τους επιλέξιμους ΚΑΔ).

⬣ Να μην έχει εγκριθεί στο αντίστοιχο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής (Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική). 


Διαδικασία Υποβολής και Κριτήρια Αξιολόγησης:

Οι υποβολές αιτήσεων ξεκινούν στις 16 Ιουνίου 2021 και θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου 2021. Τα κριτήρια αξιολόγησης βάσει των οποίων θα κατανεμηθούν τα 7εκ της δράσης (συγκριτική αξιολόγηση, χωρίς σειρά προτεραιότητας) εξειδικεύονται στην Πρόσκληση και αφορούν σε:

  • Αριθμός Εργαζομένων που απασχολήθηκαν το 2019 [25%].
  • Δείκτης Κερδών προς τον Κύκλο Εργασιών του 2019 [15%].
  • Επίπτωση (μείωση) στον Κύκλο Εργασιών (τζίρο) από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 [60%].
Η τελική ένταξη των επιχειρήσεων εξαρτάται από την μοριοδότηση που συγκεντρώνουν βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων των τελευταίων δύο ετών (απασχολούμενο προσωπικό, Καθαρά Κέρδη, Κύκλος Εργασιών). Εφόσον μια επιχείρηση κατατάσσεται σε υψηλή βαθμολογική θέση στους πίνακες αξιολόγησης, αυξάνονται οι πιθανότητες έγκρισης, καθώς η ένταξη των προτάσεων γίνεται με φθίνουσα βαθμολογική κατάταξη (συγκριτική).
 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται (α) σε 320 Ευρώ πλέον ΦΠΑ για την αίτηση συμμετοχής και (β) σε 620 ευρώ πλέον ΦΠΑ για την παρακολούθηση, μετά την έγκριση. 
Η εταιρεία μας έχει ήδη υποβάλλει αιτήσεις συμμετοχής για το ίδιο πρόγραμμα στην Περιφέρεια Αττικής, Κρήτης, και Κεντρικής Μακεδονίας, έχοντας επιτύχει απόλυτα ποσοστά επιτυχίας (100% εγκρισιμότητα) σε όσες επιχειρήσεις δικαιούνταν να λάβουν την επιχορήγηση.
Διασφαλίζεται η ορθή υποβολή της εκάστοτε αίτησης προκειμένου να ολοκληρωθεί σωστά η διαδικασία, χωρίς ελλείψεις και εκρεμμότητες που μπορεί να καταστήσουν μη αποδεκτή/ απορριπτέα μια αίτηση συμμετοχής. 
   

 

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή μιας ορθής αίτησης για την επίτευξη ένός άριστου αποτελέσματος. Περισσότερες πληροφορίες στα 2108028330, 2810823002, (info@kei.gr).

Επιλέξιμοι ΚΑΔ          Δελτίο Τύπου          Δημόσια Πρόσκληση       Δικαιολογητικά Αίτησης

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


Send your contact info (e-mail, phone) so we may contact you.

Registry of Partners / Operators

partners

Certified Member in

member of