company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Νέα Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης Τουριστικών Νέων Επιχειρήσεων» με επιχορήγηση έως 60%

Dec 17th 2023 4:14pm

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών η δράση Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων, συνολικού προϋπολογισμού 160 εκ Ευρώ.

Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν Υπό Σύσταση & Νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθαρής αξίας από 80.000 έως 400.000 ευρώ (για επενδυτικά έργα στον τομέα του Τουρισμού).

Το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 45% έως 60% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.

Επιλέξιμες είναι όλες οι μορφές επιχειρήσεων: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Αστική Κερδοσκοπική Εταιρεία, Κοινωνική Συνεταιριστική, Αστικός Συνεταιρισμός, ΚΟΙ.Σ.Π.Ε κτλ.

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και να ανήκουν σε μια από τις ακόλουθες μορφές:

 • Κατηγορία Α. Υπό ίδρυση Επιχειρήσεις, οι οποίες θα συσταθούν μετά την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της Δράσης (και έως και την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης), και θα δραστηριοποιηθούν αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ.

 • Κατηγορία Β. Νεοσύστατες Επιχειρήσεις, οι οποίες έκαναν έναρξη στην ΑΑΔΕ μετά τις 19.12.2022 και οι οποίες θα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, αλλά και καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου και μέχρι την αποπληρωμή της επένδυσης.

Οι αιτήσεις διαρκούν από 18.12.2023 έως 29.02.2024 22.03.2024. Θα προκριθούν προς αξιολόγηση όσα επενδυτικά έργα συγκεντρώνουν βαθμολογία άνω των 70 βαθμών (Συγκριτική Αξιολόγηση), χωρίς σειρά προτεραιότητας.

Τα κριτήρια βαθμολόγησης αφορούν στην ύπαρξη Ιδίας Συμμετοχής (το 60% τουλάχιστον για το μη επιχορηγούμενο μέρος), στην Ωριμότητα του έργου (ύπαρξη απαιτούμενων οικοδομικών αδειών, όρων δόμησης κτλ), στη σαφήνεια και πληρότητα του επενδυτικού σχεδίου, στην ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης καθώς και στην καινοτομία (RIS). Επίσης προσμετράται η αποδεικνυόμενη (συναφής) εμπειρία και οι τίτλοι σπουδών.

Updates βάσει Τροποποιήσεων:
> Είναι επιλέξιμα ως ιδία κεφάλαια τα χρηματικά διαθέσιμα και σε λοιπές χώρες (πλην τραπεζικών ιδρυμάτων Ρωσικών συμφερόντων).
> Επιλέξιμα είναι μόνο τα Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα (αμιγώς) για τα Rent a car. 

 

Ι  ΦΕΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  Ι  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ  Ι  ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΚΑΔ  Ι  ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  Ι

 

Το Κέντρο Επενδύσεων [Blackbird Group] (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Σύμβουλοι ΕΣΠΑ) παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Αναλαμβάνουμε πλήρως την ένταξη και την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

 

Περισσότερες πληροφορίες στα 2118505001, 2810823002, (info@kei.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός 

✓ 3.000 επιχορηγούμενα επενδυτικά έργα

✓ 95,6% επιτυχία (εγκεκριμένες αιτήσεις)

✓ €120 εκ Κονδυλίων προς Επιχορήγηση

✓ 750 εγκεκριμένες επιχειρήσεις

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.

 


 

Αναλυτικές Πληροφορίες για το Καθεστώς "Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων"

 

⬢ Ποσοστό Επιχορήγησης

⬢ Δραστηριότητες που επιχορηγούνται

⬢ Επιλέξιμες μορφές καταλυμάτων [ΚΑΔ 55]

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

⬢ Σημαντικά Στοιχεία Επιλεξιμότητας

⬢ Κριτήρια Αξιολόγησης

⬢ Έλεγχος - Προαξιολόγηση 

⬢ Ποσοστό Επιχορήγησης:

Το ποσοστό ενίσχυσης είναι ενιαίο για όλες τις επιλέξιμες δαπάνες των επενδυτικών σχεδίων και ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού. Η επιχορήγηση δύναται να αυξηθεί κατά:
> 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή πυρόπληκτη ή σεισμόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά ή / και
> επιπλέον 5% με τη δήλωση απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

⬢ Δραστηριότητες που επιχορηγούνται

Δικαιούχοι είναι επενδυτές που σκοπεύουν να προχωρήσουν σε ίδρυση νέας τουριστικής επιχείρησης όπως: Ξενοδοχείο (κατ' ελάχιστον 4 αστέρων), Ενοικιαζόμενα Διαμερίσματα/ Δωμάτια (κατ' ελάχιστον 4 κλειδιών και 12 κλινών), τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες (3 κατοικίες και άνω), Camping (κατ' ελάχιστον 3 αστέρων), Ξενώνες νεότητας κτλ. Στο εν λόγω πρόγραμμα εντάσσονται Τουριστικά Γραφεία, Τουριστικά Πρακτορεία, Ενοικίαση Αυτοκινήτων (Rent a Car) κα. Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά σκάφους κάθε είδους.

Αναλυτικά οι Επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι οι ακόλουθοι:

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΚΑΔ

Να σημειωθεί ότι δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στη δράση Φυσικά/ Νομικά Πρόσωπα που διαθέτουν ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ίδιο ΚΑΔ (σε 2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης κατά την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης (ήτοι 18/12/2023).

 

 

⬢ Επιλέξιμες μορφές καταλυμάτων [ΚΑΔ 55]

Τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν σε Καταλύματα (ΚΑΔ 55) του Τουρισμού, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ:

➢ Ξενοδοχεία 
> Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
> Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

➢ Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979
➢ Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
> Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ:

➢ Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες
> Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)
Σημειώνεται: Το σύνολο των καταλυμάτων αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων - τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών υποχρεωτικώς θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιο Σήμα MHTE.
➢ Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα
> Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
> Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

 

 

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών καθώς και το μέγιστο ανώτατο όριο αυτών, περιλαμβάνουν:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος [έως 80% επί του Προϋπολογισμού]
 • Μηχανήματα - Εξοπλισμός
 • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας [έως 10.000€]
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα [υποχρεωτικά ηλεκτρικά, έως 50.000€]
 • Έμμεσες δαπάνες (πρόσθετο bonus 7% επί του έργου).

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Η διάρκεια υλοποίησης της επένδυσης ορίζεται αυστηρά σε 24 μήνες (από την έγκριση), μη επιδεχόμενη την οποιαδήποτε παράτασης.

Αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες εδώ.

 

⬢ Σημαντικά Στοιχεία Επιλεξιμότητας

> Το πρόγραμμα αφορά σε όλη την Ελλάδα, πλην Δήμο Μυκόνου και Σαντορίνης.

> Απαιτούνται ακριβή στοιχεία χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης (συγκεκριμένο ακίνητο, όπως οικόπεδο, κτίριο κτλ) καθώς και δικαιώματα χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) επί του ακινήτου.

> Ύπαρξη Βεβαίωσης Χρήσης γης για τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

 

> Δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη αντίστοιχη επιχειρηματική δραστηριότητα (εξετάζεται η λειτουργία σε 2ψήφιο ΚΑΔ).

> Απαιτείται η ύπαρξη της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς (το ελάχιστο ποσοστό θα ορισθεί στην Αναλυτική Πρόσκληση).

> Απαιτείται η ύπαρξη εγκεκριμένης άδειας δόμησης ή κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής, σε περιπτώσεις ανέγερσης/ αποπεράτωσης κτιρίων.

 

⬢ Κριτήρια Αξιολόγησης

Τα κριτήρια βαθμολόγησης αφορούν στην ύπαρξη Ιδίας Συμμετοχής, στην Ωριμότητα του έργου (ύπαρξη απαιτούμενων οικοδομικών αδειών, όρων δόμησης κτλ), στη σαφήνεια και πληρότητα του επενδυτικού σχεδίου, στην ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης καθώς και στην καινοτομία (RIS). Επίσης προσμετράται η αποδεικνυόμενη (συναφής) εμπειρία και οι τίτλοι σπουδών.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά και κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Αξιολογούνται όλες οι προτάσεις που συγκεντρώνουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία (70 βαθμοί) μέχρι την κάλυψη του εκάστοτε προϋπολογισμού. 

Ένα επενδυτικό σχέδιο εξετάζεται ως προς τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης. 

 • Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου [7%]
  [Αξιολογείται η ύπαρξη Έγκρισης Δόμησης, Οικοδομική Άδεια, Όροι Δόμησης κτλ]. 
 • Αξιολόγηση Χρηματοδοτικού σχήματος [48,75%]
  [Αξιολογείται η ύπαρξη ιδίας συμμετοχής για τουλάχιστον το 60% μη επιδοτούμενο μέρος και η ύπαρξη έγκρισης δανείου/ θετικής προδιάθεσης από Τράπεζα]
 • Αξιολόγηση Φορέα Επενδυτικού Σχεδίου [6,5%]
  [Αξιολογείται η εμπειρία και οι τίτλοι σπουδών του μετόχου/ών]
 • Αξιολόγηση Επενδυτικού Σχεδίου [28%]
  [Αξιολογείται η Οικονομοτεχνική Μελέτη ως προς Περιγραφή, την Βιωσιμότητα, τη Ρεαλιστικότητα και το Χρονοδιάγραμμα]  
 • Καινοτομία - RIS [9.75%]
  [Αξιολογείται η Οικονομοτεχνική Μελέτη ως προς Περιγραφή, την Βιωσιμότητα, τη Ρεαλιστικότητα και το Χρονοδιάγραμμα]  

Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά και κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Αξιολογούνται προς χρηματοδότηση όλες οι προτάσεις που συγκεντρώνουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία (70 βαθμοί) μέχρι την κάλυψη του εκάστοτε προϋπολογισμού. Η αξιολόγηση είναι συγκριτική, δηλαδή από τις υψηλότερες βαθμολογίες, μέχρι και την κάλυψη του προϋπολογισμού του προγράμματος. 

 

⬢ Έλεγχος - Προαξιολόγηση 

Το Κέντρο Επενδύσεων [Blackbird Group] (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Σύμβουλοι ΕΣΠΑ) παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Αναλαμβάνουμε πλήρως την ένταξη και την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

Η εξειδίκευση σε συνδυασμό με την άριστη κατάρτιση οδηγούν στην άντληση των επιχορηγήσεων χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις. Η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι τεκμήριο της σωστής δουλειάς που γίνεται.

 

Εμπειρία & Εξειδίκευση:

Το τμήμα Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων του Κέντρου Επενδύσεων [Blackbird Group] εξειδικεύεται πλήρως στην υπαγωγή επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ευνοϊκούς όρους Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Ανταγωνιστικότητα, Αναπτυξιακός Νόμος κτλ).

Με εμπειρία 16 ετών, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε πλήρως την υποστήριξή σας για να ενταχθείτε σε Επιχορηγήσεις και Κοινοτικές Ενισχύσεις Επιχειρηματικότητας. Δείτε στο kei.gr  τα τρέχοντα Επιδοτούμενα Προγράμματα Υφιστάμενων/ Νεοσύστατων Επιχειρήσεων καθώς και επιτυχή έργα μας.


Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302810823002, (info@kei.gr).

Η τεχνογνωσία  σε συνδυασμό με την υψηλή εξειδίκευση αποτελούν την εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών του γραφείου μας, διασφαλίζοντας την ομαλή ένταξη επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα, και την σωστή εκταμίευση των επιχορηγήσεων. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


Send your contact info (e-mail, phone) so we may contact you.

Registry of Partners / Operators

partners

Certified Member in

member of