company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 27001: 2013


Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών

Το πρότυπο ISO 27001 είναι το πλέον διαδεδομένο Διεθνές Πρότυπο Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών. Διασφαλίζει την προστασία των πληροφοριών σε μια επιχείρηση ώστε να διατηρείται η εμπιστευτικότητα και η διαθεσιμότητά τους σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (πελάτες, συνεργάτες κτλ).

Το πρότυπο έχει σχεδιαστεί με στόχο τη διαχείριση των διαδικασιών ασφαλείας σύμφωνα με διεθνείς πρακτικές. Περιλαμβάνει τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις για την εκτίμηση και αντιμετώπιση των κινδύνων ασφάλειας των πληροφοριών. Αφορά σε επιχειρήσεις όπου η προστασία της πληροφορίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα. Στηρίζεται σε αρχές όπως:

Το ISO 27001 μπορεί να εφαρμοστεί προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης, διασφαλίζοντας την επιλογή επαρκών και ισορροπημένων ελέγχων ασφάλειας πληροφοριών. Καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί μία επιχείρηση ώστε να επιτυγχάνεται ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών. 


Απόκτηση Συστήματος ISO 27001:2013

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε Συστήματα Διαχείρισης (ISO), από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Συστήματος, έως την Πιστοποίησή μιας εταιρείας από διαπιστευμένο Φορέα (ΕΣΥΔ).

Αναλαμβάνεται η πλήρης Διαδικασία Πιστοποίησης σε όλα τα στάδια για την Επιτυχή Επιθεώρηση:

✓ Αξιολόγηση Παρούσας Κατάστασης, Επιπέδου Οργάνωσης και Υφιστάμενων Υποδομών.
✓ Συμβουλευτική υποστήριξη σε όλα τα Στάδια για την ορθή οργάνωση και βελτίωση.
✓ Ανάπτυξη όλων των απαιτούμενων Εγχειριδίων, Τευχών, Διαδικασιών.
✓ Εκπαίδευση προσωπικού/ υπευθύνων Διαχείρισης Ποιότητας. 
✓ Εσωτερική επιθεώρηση και προέλεγχος ορθής εφαρμογής των Απαιτήσεων και των Διαδικασιών.
✓ Διόρθωση τυχόν ευρημάτων από τον Φορέα Πιστοποίησης, εφόσον προκύψουν.
✓ Παρακολούθηση και ετήσια υποστήριξη Συστήματος Διαχείρισης μετά την αρχική πιστοποίηση.

Με την απόκτηση του ISO 27001 μια επιχείρηση κατανοεί τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπιστούν στο μέλλον, λαμβάνοντας μια αντικειμενική κρίση για την ασφάλεια των σημαντικών πληροφοριών.


⬣ ISO 27001: Προστασία των Πληροφοριών ⬣ Διασφάλιση Συμμόρφωσης με Νομικές Απαιτήσεις ⬣

⬣ Ασφάλεια στον Ψηφιακό Κόσμο ⬣

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών # Υποδομές Ασφάλειας Πληροφοριών # Επίπεδο Ασφαλείας Εταιρικών Πόρων # Έλεγχος Ανθρωπίνου Σφάλματος # Ασφάλεια Περιβαλλοντικών Πόρων # Διαχείριση Υπολογιστών & Δικτύων # Έλεγχος πρόσβασης σε Πληροφορίες # Ανάπτυξη & Συντήρηση Λειτουργικού Συστήματος # Σχεδιασμός επιχειρησιακής συνέχειας # Συμμόρφωση με απαιτήσεις Ασφαλείας # 

 

Information Security Policy # Information Security Infrastructure # Asset classification and control # Personnel Security # Physical and Environmental Security #  Computer & Network Management #  Access Control # System Development & Maintenance #  Business Continuity Planning: Compliance # 


Τι μας διακρινει

Η εταιρεία μας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε θέματα Συστημάτων Διαχείρισης (ISO), από το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Συστήματος έως και την υποστήριξη για την Πιστοποίησή τους από Διαπιστευμένο Φορέα του ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης).

Τα συστήματα που αναπτύσσουμε είναι ευέλικτα, εύχρηστα και πάνω απ’ όλα αυτόματα. Προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, βοηθώντας τες να βελτιστοποιήσουν την οργάνωση και τη λειτουργία τους, χωρίς να επιβαρύνουν το προσωπικό με χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει Ολοκληρωμένη Υποστήριξη, σε όλα τα στάδια, για την επιτυχή απόκτησης μιας πιστοποίησης.

Ασκείται συστηματικός έλεγχος στις διαδικασίες υλοποίησης των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Διασφαλίζεται ότι προσφέρονται συνεχώς, με τον προσδοκώμενο τρόπο, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ικανοποίηση αναγκών και απαιτήσεων του πελάτη.


Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Με την απόκτηση Πιστοποίησης ISO δημιουργείται ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που συνεισφέρει σε οφέλη όπως:

Η απόκτηση του ISO 27001:2013 δίνει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να πιστοποιηθεί μέσω ανεξάρτητου διαπιστευμένου φορέα, ότι έχει λάβει υπόψη όλους τους πιθανούς κινδύνους και ότι έχει λάβει όλα εκείνα τα μέτρα για την αποφυγή παραβίασης δεδομένων, απώλειας / διαρροής πληροφοριών.

Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που συνεισφέρει στα ακόλουθα οφέλη:

 ⬣ Επίλυση οργανωτικών ζητημάτων της επιχείρησης. 

 ⬣ Ασφαλεια Διακίνησης Πληροφοριών.

 ⬣ Βελτίωση Επιπέδου Εμπιστοσύνης Συναλλασσόμενων Μερών.

 ⬣ Προδραστικά Μέτρα για την Εξασφάλιση Ορθής Λειτουργίας.

 ⬣ Μείωση του κινδύνου παραβιάσεών τους μέσω κατάλληλων ελέγχων

 ⬣ Διεθνής Αναγνώριση.

 

Είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για επιχειρήσεις που η προστασία της πληροφορίας και των δεδομένων είναι κρίσιμη, όπως χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, κλινικές, εταιρείες επικοινωνίας, πληροφορική κτλ.


Το Κέντρο Επενδύσεων, ως σύμβουλοι επιχειρήσεων για πάνω από μια δεκαετία, παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον 1ο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση των αναγκαίων προϋποθέσεων καθώς και στην εφαρμογή ενός άριστου Συστήματος το οποίο θα βελτιώσει τις διαδικασίες, αλλά και θα εξασφαλίσει την Πιστοποίησή σας από οποιοδήποτε Φορέα. Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302118505001, (info@kei.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών στην Συμβουλευτική Επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι Πιστοποίησης: ISO, HACCP, GDPR, Λοιπά Πρότυπα.

 Τα υψηλά ποσοστά (100%) επιτυχών πιστοποιήσεων αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


Αναλυτικές Πληροφορίες για Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 27001:2013

 

 ⬢ Οι τομείς που καλύπτει το ISO 27001

 ⬢ Οι απαιτήσεις του ISO 27001

 ⬢ Οφέλη από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης ISO 27001:2013

 ⬢ Μέθοδος που ακολουθείται για την Πιστοποίησης

 ⬢ Χρονοδιάγραμμα για απόκτηση Πιστοποίησης

 ⬢ Οδηγός Κόστους Απόκτησης ISO 27001

 ⬢ Φορείς Πιστοποίησης ISO στην Ελλάδα 

⬢ Οι τομείς που καλύπτει το ISO 27001

Το ISO/IEC 27001 είναι ένα διεθνές πρότυπο για τον τρόπο διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών. Το πρότυπο δημοσιεύθηκε αρχικά από κοινού από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης και τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή το 2005 και στη συνέχεια αναθεωρήθηκε το 2013. Η εισαγωγή του έλαβε χώρα το 1995, αποτελούμενο από πολλαπλά μέρη (αρχική έκδοση) ενώ η αναθεωρημένη έκδοση είναι η ISO 27001:2013.

Η εκάστοτε επιχείρηση οφείλει να εστιάσει σε συγκεκριμένους τομείς, όπως:

 • Πολιτικές και Διαδικασίες Ασφάλειας Πληροφοριών (Data Breach)
 • Δήλωση Εφαρμοσιμότητας (S.o.A - Statement of Applicability)
 • Τεχνολογίες Επικοινωνιών και Πληροφορικής (προστασία δεδομένων, ασφαλή Υπολιγιστικά Συστήματα - hardware authentication)
 • Προστασία Δεδομένων (Malware Software, Vulnerability Assessment, penetration testing)
 • Εκτίμηση Κινδύνου (Risk Analysis)

Μια επιχείρηση/οργανισμός μπορεί να προχωρήσει στην εφαρμογή των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO/IEC 27001:2013) πάνω στο θέμα της εφαρμογής Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών για να εφαρμόσει τα ακόλουθα:

 • Δημιουργία της κατάλληλης πολιτικής ασφάλειας των πληροφοριών βάσει των επιχειρησιακών στόχων.
 • Διαμόρφωση διοικητικού πλαισίου πάνω στο οποίο εφαρμόζεται και ελέγχεται η ασφάλεια των πληροφοριών στην εταιρία.
 • Λεπτομερής καταγραφή των εταιρικών πόρων και προσδιορισμός του επιπέδου ασφάλειας που απαιτείται για αυτούς τους πόρους.
 • Μείωση κινδύνων από ανθρώπινο σφάλμα, κλοπή, απάτη ή κακή χρήση των εταιρικών πόρων.
 • Διασφάλιση γνώσης προσωπικού για την πολιτική ασφάλειας των πληροφοριών και καθημερινή εφαρμογή.
 • Αποτροπή της αναρμόδιας πρόσβασης, της ζημίας και της παρέμβασης στις επιχειρησιακές εγκαταστάσεις και τις πληροφορίες καθώς τυχόν απώλειας, ζημίας ή και διακοπής στις δραστηριότητες της εταιρείας.
 • Εξασφάλιση της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας των δυνατοτήτων επεξεργασίας πληροφοριών, ελαχιστοποίηση κινδύνου να τεθούν τα συστήματα πληροφορικής εκτός λειτουργίας, προστασία της ακεραιότητας του λογισμικού και των πληροφοριών, εξασφάλιση της προστασίας των πληροφοριών στα δίκτυα και τη σχετική υποδομή.
 • Έλεγχος πρόσβασης στις πληροφορίες, εξασφάλιση προστασίας των δικτύων, αποτροπή αναρμόδιας πρόσβασης σε υπολογιστές, ανίχνευση αναρμόδιων δραστηριοτήτων.
 • Η ενότητα αυτή έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι η αναγκαία ασφάλεια εμπεριέχεται στο λειτουργικό σύστημα, να αποτρέψει την απώλεια, την τροποποίηση ή την κακή χρήση των στοιχείων χρηστών εφαρμογών, να εξασφαλίσει ότι τα προγράμματα και οι δραστηριότητες υποστήριξης διευθύνονται με έναν ασφαλή τρόπο.
 • Διαμόρφωση τρόπου αντίδρασης σε διακοπές επιχειρησιακών δραστηριοτήτων και κρίσιμων επιχειρησιακών διαδικασιών που είναι αποτελέσματα σημαντικών αποτυχιών ή καταστροφών.
 • Αποφυγή παραβιάσεων εγκληματικού ή αστικού δικαίου, νομικών, ρυθμιστικών ή συμβατικών υποχρεώσεων και οποιωνδήποτε απαιτήσεων ασφάλειας.

 

⬢ Οι απαιτήσεις του ISO 27001

Το ISO/IEC 27001 απαιτεί από μια επιχειρηματική μονάδα να καλύψει τομείς μέσα από 114 σημεία ελέγχου και προδιαγραφών απαιτήσεων για Διαχείριση Συστημάτων. Οι επιχειρηματικές μονάδες να προσαρμοστούν σε θέματα όπως:

 • Πολιτικές Ασφάλειας Πληροφοριών.
 • Οργάνωση Ασφάλειας Πληροφοριών (ρόλοι, αρμοδιότητες),
 • Ενημέρωση και Εκπαίδευση Προσωπικού,
 • Διαχείριση Υποδομής Πληροφορικής (Η/Υ, Server κά),
 • Πολιτικές Κρυπτογράφησης, Φυσική Ασφάλεια/ Ασφάλεια Περιβάλλοντα Χώρου,
 • Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • Ανάπτυξη και Συντήρηση Συστημάτων,
 • Σχέσεις με Προμηθευτές,
 • Διαχείριση Συμβάντων Ασφαλείας,
 • Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας,
 • Κατανόηση Κανονιστικού/ Νομικού Πλαισίου και Συμμόρφωση.

Με την πιστοποίηση οι Επιχειρήσεις και οι Οργανισμοί οφείλουν να τεκμηριώσουν ότι οι διαδικασίες και τα συστήματα είναι σύμφωνα με εθνικά ή διεθνή πρότυπα και κανονισμούς όσον αφορά: 

 • Εφαρμογή πολιτικών που εξασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών.
 • Εντοπισμό των κινδύνων και εφαρμογή ελέγχων για τη διαχείριση ή τη μείωσή τους.
 • Άμεση αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας πληροφοριών..
 • Προστασία των συμφερόντων του οργανισμού και των συναλλασσομένων μερών.
 • Ικανοποίηση κανονιστικών και νομοθετικών απαιτήσεων.

 

⬢ Οφέλη από την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ISO 27001:2013

Όλες οι επιχειρηματικές διαδικασίες βασίζονται σε Συστήματα Πληροφοριών για την ορθή λειτουργία των επιχειρήσεων. Τα κρίσιμα αυτά σημεία είναι συνεχώς ευάλωτα από σε  ένα συνεχώς αυξανόμενο κίνδυνο από ηλεκτρονικές απειλές για την ασφάλεια (data breach). Επιθέσεις όπως πειρατεία, παραβίαση του απορρήτου κτλ ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια πληροφοριών, κλοπή εμπιστευτικών δεδομένων ή βλάβη σε κρίσιμα συστήματα και έγγραφα. Το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό για τις επιχειρήσεις καθώς ενδέχεται να υποστούν σοβαρές συνέπειες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών επιπτώσεων και την διακινδύνευση της φήμης.

Το ISO/IEC 27001 προσφέρει μια συστηματική/ δομημένη προσέγγιση που προστατεύει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, τη διασφάλιση της ακεραιότητας των δεδομένων μιας επιχείρησης και τη βελτίωση της διαθεσιμότητας των συστημάτων πληροφορικής. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η θέση της Επιχείρησης σε ποικίλους τομείς:

✓ Βελτίωση επιπέδου οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης.
✓ Ενίσχυση επιχειρησιακής ετοιμότητας (ανάλυση κινδύνων και ευκαιριών).
✓ Καθορισμός στρατηγικής βάσει πολιτικής και στόχων.
✓ Δυνατότητα Συμμετοχής σε Διαγωνισμούς Δημοσίου.
✓ Ασφάλεια της πληροφορίων.
✓ Βελτίωση οργανωτικής δομής και καθορισμού καθηκόντων στο Οργανόγραμμα.
✓ Βελτίωση της Ποιότητας και δυνατότητα προσέλκυσης νέων πελατών.
✓ Βελτίωση του απασχολούμενου προσωπικού με Διαδικασίες εκπαίδευσης/ ενημέρωσης/ καθορισμού ευθυνών.
✓ Αποτελεσματικότερη διαχείριση αστοχιών και προβλημάτων.
✓ Βελτίωση τελικού Προϊόντος/ Υπηρεσίας & Αύξηση Παραγωγικότητας.
✓ Νομική συμμόρφωση μέσω καλύτερης κατανόησης των σχετικών θεσμικών και κανονιστικών απαιτήσεων.
✓ Μείωση του τελικού λειτουργικού κόστους σαν αποτέλεσμα της καλύτερης οργάνωσης.
✓ Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης στην αγορά σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.
✓ Δημιουργία αξιοπιστίας και ποιοτικής φήμης μέσω των πιο αναγνωρισμένων αρχών διαχείρισης της ποιότητας διεθνώς.
✓ Αύξηση κύκλου εργασιών με ταυτόχρονη μείωση των πάγιων και λειτουργικών εξόδων.
✓ Καλύτερος έλεγχος των επιχειρηματικών κινδύνων.


 

⬢ Μέθοδος που ακολουθείται για την Πιστοποίηση

Η προσέγγιση για την αποτελεσματική ανάπτυξη Διαχειριστικών Συστημάτων αποτελείται απο τα εξής βασικά μέρη:

Φάση AΑποτύπωση της Υφιστάμενης Κατάστασης.

Φάση BΑνάπτυξη Συστήματος.

Φάση ΓΕφαρμογή Συστήματος - Εκπαίδευση προσωπικού.

Φάση ΔΟλοκλήρωση - αναφορά εσωτερικής επιθεώρησης

Περιληπτικά οι παραπάνω φάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

 • Αρχική διάγνωση, Αποτύπωση και Αξιολόγηση Υφιστάμενης Κατάστασης.
 • Εντοπισμός των αποκλίσεων από τις απαιτήσεις του προτύπου.
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη των διαδικασιών του Συστήματος.
 • Προετοιμασία Διαδικασιών, Οδηγιών Εργασίας και Λοιπών Εντύπων προς Εφαρμογή. 
 • Εκπαίδευση και καθοδήγηση του προσωπικού για την εφαρμογή των διαδικασιών.
 • Συμβουλευτική υποστήριξη έως και την απόκτηση του πιστοποιητικού.
 • Επιθεώρηση και Πιστοποίηση Συστήματος για 3 έτη.

Αναλυτικά η περαιτέρω ανάλυση της μεθόδου υπάρχει εδώ.


 

⬢ Χρονοδιάγραμμα για απόκτηση Πιστοποίησης

Ο χρόνος που απαιτείται για την Ανάπτυξη και για την Πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας διαφοροποιείται για κάθε επιχείρηση. Εξαρτάται από το μέγεθος, τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων (απασχολούμενο προσωπικό), σε συνδυασμό με το επίπεδο οργάνωσης/ ετοιμότητας και σε σχέση με το βαθμό συμμόρφωσης με τις εκάστοτε απαιτήσεις της νομοθεσίας. 

Ο μέσος εκτιμώμενος χρόνος κυμαίνεται σε 1 - 2 μήνες, δεδομένου ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερη πολυπλοκότητα διεργασιών και ότι ο Διαπιστευμένος Φορέας θα προβεί σε Επιθεώρηση εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

Ετήσια Ανανέωση Πιστοποιητικού

Κατόπιν μια επιτυχούς επιθεώρησης, η επιχείρηση λαμβάνει το σχετικό Πιστοποιητικό, το οποίο αποδεικνύει ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις του εν λόγω Προτύπου, και ότι η Επιχείρηση διαθέτει τις οργανωτικές δομές, τα μέσα, καθώς και το εκπαιδευμένο προσωπικό για να εξασφαλίζεται μια σταθερή στάθμη ποιότητας των Προϊόντων ή και των Υπηρεσιών που προσφέρει.

Η περίοδος ισχύος ισχύει για 3 έτη κατά, όπου ο εκάστοτε Διαπιστευμένος Φορέας πραγματοποιεί ετήσιες επιθεωρήσεις επιτήρησης για να ελέγξει την πλήρη και συνεχή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της πιστοποιημένης εταιρείας.

Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η συνεχής συμμόρφωση της εκάστοτε Επιχείρησης στο πρότυπο αναφοράς και αποδεικνύεται ότι έχει εγκαταστήσει, διατηρεί και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις. 


 

⬢ Οδηγός κόστους απόκτησης ISO 27001: 2013 

Η απόκτηση πιστοποίησης (Certification) κατά ένα πρότυπο ISO περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α. Συμβουλευτική Υποστήριξη για την Προετοιμασία της Επιχείρησης.

Η απαραίτητη προετοιμασία σε επιχειρησιακό επίπεδο περιλαμβάνει όλη την υποστήριξη για την παράδοση της μελέτης προς Έλεγχο και Επιθεώρηση από Διαπιστευμένο Φορέα του Υπουργείου. Η Μελέτη αποτελείται από τεύχη (ηλεκτρονικά έντυπα ή χειρόγραφα έντυπα), τα οποία περιγράφουν τον τρόπο που μια επιχείρηση καλύπτει μια επιχείρησή τις απαιτήσεις του ISO 27001.

Η Συμβουλευτική Υποστήριξη περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες για να μπορεί να πιστοποιηθεί μια επιχέιρηση:

✓ Καταγραφή και Ανάλυση της Παρούσας Κατάστασης, του Επιπέδου Οργάνωσης και των Υφιστάμενων Υποδομών.

✓ Συμβουλευτική υποστήριξη σε όλα τα Στάδια για την ορθή οργάνωση και βελτίωση.Η προετοιμασία της μελέτης

✓ Ανάπτυξη όλων των αναγκαίων Παραδοτέων (Εγχειρίδια, Τεύχη, Διαδικασίες).

✓ Εκπαίδευση αρμόδιου προσωπικού για την Διαχείρισης Ποιότητας. 

✓ Επίβλεψη για την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων και πλήρη Υποστήριξη για τη διαδικασία πιστοποίησης.

✓ Παρακολούθηση και υποστήριξη συστήματος διαχείρισης σύμφωνα με τις υπάρχουσες ανάγκες μετά την αρχική πιστοποίηση.

Το κόστος για την Συμβουλευτική Υποστήριξη είναι ετήσιο και επαναλαμβανόμενο (κλιμακούμενο σε χαμηλότερες τιμές από έτος σε έτος).

Εξαρτάται από το μέγεθος της Επιχείρησης, με κύριους παράγοντες τον αριθμό απασχολούμενων και το πλήθος των εγκαταστάσεων που διαθέτει η Επιχειρηματική Μονάδα. 

Κάθε έργο φυσικά έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις αναλόγως με τη φύση της επιχέιρησης και των συνθηκών που επικρατούν.  

β. Κόστος Επιθεώρησης από Διαπιστευμένο Φορέα 

Ο Φορέας Πιστοποίησης, ως ανεξάρτητο όργανο, είναι αυτός που θα ελέγξει προκειμένου να δοθεί η Βεβαίωση Πιστοποίησης. Ο φορέας πιστοποίησης, ως διαπιστευμένος οργανισμός πραγματοποιεί επιθεωρήση κάθε έτος, με ένα πάγιο κόστος καθ' έτος (ανά ετήσια επιθεώρηση).

Είναι απαραίτητο ο Φορέας Πιστοποίησης να είναι διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ, διαφορετικά οι Πιστοποιήσεις δεν αποτελούν Εγκεκριμένα Πρότυπα. 

Το κόστος για την Επιθεώρηση είναι ετήσιο και επαναλαμβανόμενο (σταθερό από έτος σε έτος).

γ. Απρόβλεπτα 

Να σημειωθεί ότι στα πλαίσια των απαιτήσεων ενός προτύπου ενδέχεται να προκύψουν απρόβλεπτα κόστη όσον αφορά σε παρεμβάσεις, για παράδειγμα όπως: 

 • Κτιριακές Παρεμβάσεις.
 • Συστήματα Ιχνηλασιμότητας.
 • Εισαγωγή Τεχνολογίων Πληροφορικής.
  • Είδη Τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται:
   • Εφαρμογές - Χρήστες
   • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές - Αριθμός
   • Δίκτυα - Αριθμός
   • Τεχνολογίες Remote Working (Σε Απομακρυνσμένη Εργασία)
  • Τύπος Δικτύου και Τεχνολογίας Κρυπτογράφησης:
   • Εξωτερική Σύνδεση Διαδικτύου με Κρυπτογράφηση/ με Ηλεκτρονική Υπογραφή / PKI
   • Εξωτερική Σύνδεση Διαδικτύου με Κρυπτογράφηση/ χωρίς Ηλεκτρονική Υπογραφή / PKI
   • Εξωτερική Σύνδεση Διαδικτύου χωρίς Κρυπτογράφηση/ Ηλεκτρονική Υπογραφή / PKI 
    (PKI: Public Infrastructrure Requirements)
  • Αποθηκευτικοί Χώροι - Διακομιστές:
   • SAAS (Software as a Service)
   • PAAS (Platform as a Service)
   • IAAS (Infrastructure as a Sevice)
   • Other / λοιπά

Τελικό Κόστος

Κάθε έργο τις ιδιαιτερότητές του και διαφορετικές απαιτήσεις, αναλόγως με τη φύση της επιχέιρησης και των συνθηκών που επικρατούν.  

Για την εκτίμηση ενός προϋπολογισμού κόστους καταρχήν εξετάζεται το μέγεθος της Επιχείρησης, με κύριους παράγοντες τον αριθμό απασχολούμενων και το πλήθος των εγκαταστάσεων (προς έλεγχο) που διαθέτει η Επιχειρηματική Μονάδα. 


 

⬢ Φορείς Πιστοποίησης ISO στην Ελλάδα 

Για την απόκτηση ενός Πιστοποιητικού Προτύπου ISO, μια επιχείρηση θα χρειαστεί να επιθεωρηθεί επιτυχώς ώστε να αποδείξει ότι έχει συμμορφωθεί πλήρως με το εν εκάστοτε πρότυπο. Ο έλεγχος διενεργείται από ειδικά εξουσιοδοτημένους φορείς πιστοποίησης που έχουν αδειοδοτηθεί και οι οποίοι έχουν επιθεωρηθεί αντίστοιχα από το κράτος.

Οι φορείς πιστοποίησης είναι ιδιωτικοί οργανισμοί συνήθως που προέρχονται προερχόμενοι από το εσωτερικό της χώρας ή σε ορισμένες περιπτώσεις και από το εξωτερικό. Ενδεικτικά αναφέρονται ως δημόσιοι οργανισμοί ο ΕΛΟΤ, ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Έλεγχου Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕ-ΓΕΠ).

Επιπρόσθετα δραστηριοποιούνται ιδιωτικές εταιρείες που αντιπροσωπεύουν δημόσιους οργανισμούς αλλά και οργανισμούς του εξωτερικού όπως οι TUV (Γερμάνια) Lloyds (Αγγλία), SGS (Ελβετία),ABS (Αμερική). Τέλος, δραστηριοποιούνται Φορείς Πιστοποίησης οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι από αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού (UKAS, DGA, COFRAC) και οι οποίοι αναγνωρίζονται και στην Ελλάδα μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης (MLA - agreements).

Στην ελληνική αγορά όλοι οι Διαπιστευμένοι Φορείς ελέγχονται από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ). Μια πλήρη λίστα με τους ιδιωτικούς και του δημόσιους Φορείς Πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένοι από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΕΣΥΔ www.esyd.gr. Ο Φορέας Πιστοποίησης πρέπει υποχρεωτικά να είναι διαπιστευμένος από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ, προκειμένου η εκάστοτε Επιθεώρηση να οδηγεί σε Εγκεκριμένο Πρότυπο Πιστοποίησης. 


 

⬢ Λοιποί τύποι iso που καλύπτονται: 

# ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας # ISO 14001 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης # ISO 45001:2018 Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία # ISO 22000 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών # ΥΑ 1348 Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων # ISO 13485 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για προϊόντα ιατρικής χρήσης # Κατάταξη Τουριστικών Καταλυμάτων # HACCP - Codex Alimentarius Γενικές Αρχές Υγιεινής Τροφίμων # ISO 37001:2016 Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας # Υπηρεσίες ελέγχου συμμόρφωσης Covid 19 στα τουριστικά καταλύματα # GDPR Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) #

Τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) και από Φορείς Διαπίστευσης της Διεθνούς Αγοράς, καθιστώντας τα έγκυρα και αναγνωρίσιμα διεθνώς.

# ISO 21001 Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών # ISO 29993 Διαχείρισης Υπηρεσιών Εκπαίδευσης # ISO 50001 Διαχείρισης Ενέργειας # Σήμα Ελληνικό Πρωϊνό # Νομοθετικό/Κανονιστικό πλαίσιο (FSMA) # HALAL Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων # Πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης κατά του σχολικού εκφοβισμού (Anti-bullying) # Πιστοποίηση προϊόντων για την αγορά της Βραζιλίας # ΕΛΟΤ 1429 Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχων ΕΣΠΑ # ΕΛΟΤ 1435 Διαχειριστικής Επάρκειας Εταιριών Επικοινωνίας # ISO 20000 Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής # Σήμα Ποιότητας «Κρητική Κουζίνα» # ΕΝ 15224 Διαχείρισης Ποιότητας στην Υγεία # ISO 27001 Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών #


Το Κέντρο Επενδύσεων, ως σύμβουλοι επιχειρήσεων για πάνω από μια δεκαετία, παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον 1ο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση των αναγκαίων προϋποθέσεων καθώς και στην εφαρμογή ενός άριστου Συστήματος το οποίο θα βελτιώσει τις διαδικασίες, αλλά και θα εξασφαλίσει την Πιστοποίησή σας από οποιοδήποτε Φορέα. Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302118505001, (info@kei.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών στην Συμβουλευτική Επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι Πιστοποίησης: ISO, HACCP, GDPR, Λοιπά Πρότυπα. 

 Τα υψηλά ποσοστά (100%) επιτυχών πιστοποιήσεων αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of