company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση από 30.000€ έως 200.000€ με επιχορήγηση 40%-50%

Mar 11th 2023 6:41pm

Ανακοινώθηκε η ημερομηνία έναρξης αιτήσεων για το πρόγραμμα "Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ". Οι υποβολές αιτήσεων ξεκινάνε την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023, και ώρα 12:00. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι άμεση [FIFO - First in First out], όπου τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της δράσης. 

Το πρόγραμμα Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ επιχορηγεί επενδυτικά έργα ύψους από 30.000€ έως 200.000€ και στοχεύει στην αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας. 

Το ύψος της επιχορήγησης είναι 40%, ενώ δύναται να φθάσει και στο 50%, εφόσον πραγματοποιηθούν δαπάνες Πράσινης Μετάβασης «GREEN» σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού έργου.

Επιδοτούνται δαπάνες όπως:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.
 • Μηχανήματα, Παραγωγικός και Μηχανολογικός/ Λοιπος Εξοπλισμός.
 • Εξοπλισμός (GREEN) για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης, Εξοικονόμησης Ενέργειας, Κυκλικής Οικονομίας, Φωτοβολταϊκά. 
 • Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών - Διαδικασιών, Ευρεσιτεχνίες, Πνευματική Ιδιοκτησία.
 • Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας - Ετικέτας - Branding.
 • Δαπάνες Ψηφιακής Προβολής και Εξωστρέφειας.
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις.
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN) Επαγγελματικής Χρήσης (μόνο ηλεκτρικά οχήματα).
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ).
Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινάει από την ημερομηνία δημοσίευσης της Δράσης (6/3/2023), ενώ η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης της επένδυσης είναι 24 μήνες.

Δικαιούχοι είναι Πολύ Μικρές, Μικρές, και Μεσαίες Επιχειρήσεις οι οποίες πληρούν καταρχήν τα εξής κριτήρια:

 • Έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2022 (ήτοι να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία πλήρη διαχειριστική χρήση).
 • Διέθεταν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το 2022.
 • Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε επιλέξιμο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) .
 • Λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.
 • Έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ν. 4557/2018) πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 • Συγκεντρώνουν βαθμολογία άνω του 40 βάσει των βαθμολογούμενων κριτηρίων. 

 

Το πρόγραμμα Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ ανήκει στην ευρύτερη δέσμη κρατικών ενισχύσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜΜΕ» και χρηματοδοτείται από το «Ανταγωνιστικότητα 2021 - 2027». Ο προϋπολογισμός, συνολικού ύψους 400.000.000€, κατανέμεται ως ακολούθως: 88.000.000€ για την Περιφέρεια Αττικής & Νοτίου Αιγαίου και 312.000.000€ προς τις λοιπές Περιφέρειες.

Στην ίδια δέσμη κρατικών ενισχύσεων περιλαμβάνεται και το πρόγραμμα "Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ" το οποίο έχει προϋπολογισμό 300.000.000€, αφορά σε έργα από 200.001€ έως 1.000.000 και προϋποθέτει αρχική επένδυση, δηλαδή δημιουργία νέας μονάδας, ή επέκταση δυναμικότητας, ή διαφοροποίηση παραγωγής σε προϊόντα που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτή.

 

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο Νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η διαδικασία Αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα αυστηρή, καθώς δεν θα ζητηθούν εκκρεμμότητες με αποτέλεσμα τυχόν ελλείψεις να καθιστούν μια αίτηση Απορριπτέα.

 

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή μιας ορθής αίτησης για την επίτευξη ενός άριστου αποτελέσματος. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας. Δείτε επιτυχημένα παραδείγματα Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων από το Κέντρο Επενδύσεων. 

Περισσότερες πληροφορίες στα 2118505001, 2810823002, (info@kei.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός 

✓ 3.000 επιχορηγούμενα επενδυτικά έργα

✓ 95,6% επιτυχία (εγκεκριμένες αιτήσεις)

✓ €120 εκ Κονδυλίων προς Επιχορήγηση

✓ 750 εγκεκριμένες επιχειρήσεις


Αναλυτικές Πληροφορίες Προγράμματος

⬢ Βασικές Προϋποθέσεις

⬢ Επιλέξιμα είδη επιχειρήσεων

⬢ Ποσό Ενίσχυσης και πως κατανέμεται

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

⬢ Διαδικασία Ένταξης στο Πρόγραμμα

⬢ Οδηγός Προγράμματος/ Έντυπα 

⬢ Βασικές Προϋποθέσεις

Για να υποβάλλει αίτηση μια επιχείρηση στο πρόγραμμα Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ θα πρέπει να πληροί καταρχήν τα εξής:

 • Να έχει κάνει έναρξη εργασιών μέχρι τις 31/12/2021.
 • Να έχει συμπληρώσει κατά το έτος 2022 τουλάχιστον 2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας (ήτοι >600 ένσημα πλήρους απασχόλησης).
 • Να λειτουργεί νόμιμα και να τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.
 • Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός να μην υπερβαίνει το 2πλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών των τελευταίων 3 διαχειριστικών χρήσεων (2019, 2020 ή 2021), με κατώτατο όριο το ποσό των 30.000€.
 • Πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης θα πρέπει να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 του ν.4557/2018 (Α΄ 139).
 • Η βαθμολογία της αίτηση είναι άνω του 40 βάσει των βαθμολογούμενων κριτηρίων. 

Υποβάλλεται μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, ενώ παράλληλα δεν επιτρέπεται υποβολή αίτησης και στη «Δράση 1: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ».

 

Συνολικές Προϋποθέσεις:

Για να συμμετέχουν οι επιχειρήσεις στην εν λόγω δράση θα πρέπει να πληρούν συνολικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις ένταξης:

 • Να υποβάλλουν μία και μοναδική αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
 • Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια όπου δραστηριοποιούνται.
 • Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου.
 • Να έχουν την ιδιότητα της ΜμΕ (Πολύ Μικρή, Μικρή, Μεσαία Επιχείρηση - όχι Μεγάλη Επιχείρηση).
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Στην περίπτωση που η άδεια δεν έχει εκδοθεί ή έχει λήξει χρονικά, απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής αίτησης έκδοσης/ανανέωσης αυτής ή βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας περί συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων λειτουργίας ή γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ή έγγραφο απαλλαγής άδειας λειτουργίας.
 • Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης έπειτα από απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.
 • Η αίτηση χρηματοδότησης ή μέρος αυτής καθώς και οι δαπάνες που περιλαμβάνει δεν έχουν ενταχθεί ή δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • Το ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis) που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των €200.000 μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 • Να μεριμνήσει για τις κατάλληλες παρεμβάσεις έτσι ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) στην επιχείρηση ή σε ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό.
 • Σε περίπτωση ενίσχυσης διάσωσης, να έχει αποπληρωθεί το δάνειο και να έχει λυθεί η Σύμβαση εγγύησης, ή σε περίπτωση ενίσχυσης αναδιάρθρωσης αυτή να έχει ολοκληρωθεί.

 

⬢ Επιλέξιμα είδη επιχειρήσεων

Μορφή Επιχείρησης:

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που τηρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος, και λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/ εμπορικού χαρακτήρα:

[Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016, όπως ισχύει, Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (ΝΕΠΑ)].

Franchise:

Στο εν λόγω πρόγραμμα εντάσσονται και επιχειρήσεις μορφής franchise, που έχουν συνάψει συμβάσεις δικαιόχρησης με την ιδιότητα του δικαιοπαρόχου/ δικαιοδόχου. Ελέγχονται οι συνδεδεμένες μεταξύ τους επιχειρήσεις, για να προσδιοριστούν οι μέγιστες ενισχύσεις λόγω σώρευσης, ενώ απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή. Αναλυτικά οι προϋποθέσεις εδώ

Επιλέξιμοι ΚΑΔ:

Οι επιλέξιμοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στους οποίους θα πρέπει να δραστηριοποιούνται οι ωφελούμενες επιχειρήσεις (εδώ). 

Update 1ης τροποποίησης:

Τα επενδυτικά σχέδια με ΚΑΔ επένδυσης «Καταλύματα» (ΚΑΔ 55) του Τομέα του Τουρισμού θα πρέπει να είναι ή να γίνουν ως εξής:
-Ξενοδοχεία: Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω, Ελάχιστη Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες.
-Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping): Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω.
-Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες: Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3).
-Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα: Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω, Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες».
Το σύνολο των καταλυμάτων/ τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών θα πρέπει να ενσωματώνονται στο ίδιοΣήμα MHTE.

⬢ Ποσό Ενίσχυσης και πως κατανέμεται

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 400.000.000€, χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021 - 2027». Ο προϋπολογισμός κατανέμεται σε 88.000.000€ στην Περιφέρεια Αττικής & Νοτίου Αιγαίου [Περιφέρειες σε Μετάβαση] και σε 312.000.000€ προς τις λοιπές Περιφέρειες [Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες] οι οποίες περιλαμβάνουν: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος. 

Το ύψος της επιχορήγησης είναι 40% και δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης κυμαίνεται από το ελάχιστο των €30.000 έως και €200.000. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει τρεις) κλεισμένες διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται του έτους της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000€. Αιτήσεις χρηματοδότησης με Π/Υ μικρότερο των €30.000 κρίνονται μη επιλέξιμες και δεν δύνανται να υποβληθούν. 

 

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

Οι βασικές κατηγορίες δαπανών που καλύπτονται από τη Δράση είναι οι εξής:

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος  [Όρια Δαπάνης: έως 40%].

2. Μηχανήματα - Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες) [Όρια Δαπάνης: από 0% έως 100%]: Παραγωγικός & Μηχανολογικός Εξοπλισμός, Λοιπός Εξοπλισμός.

3. Εξοπλισμός (GREEN) [Όρια Δαπάνης: από 0% έως 50%]: Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας. Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας. Εξοπλισμός για την εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών και συστημάτων αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και κάλυψη των ιδίων αναγκών (αυτοπαραγωγή). 

4. Πιστοποίηση Προϊόντων - Υπηρεσιών - Διαδικασιών [Όρια Δαπάνης: από 0% έως 10%]: Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε. Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Πνευματική ιδιοκτησία - Ευρεσιτεχνίες - Μεταφορά τεχνογνωσίας.

5. Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας - Ετικέτας - Branding [Όρια Δαπάνης: από 0% έως 5%]. 

6. Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας [Όρια Δαπάνης: έως 20.000€].

7. Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις [Όρια Δαπάνης: από 0% έως 10%].

8.α. Δαπάνες για Τεχνικές Μελέτες [Όρια Δαπάνης: από 0% έως 10%]: Οι Τεχνικές Μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες με δαπάνες των κατηγοριών 1,2 και 3.

8.β. Δαπάνες συμβούλου/ μελετητή [Όρια Δαπάνης: από 0% έως 4%]: Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

9. Μεταφορικά Μέσα [Όρια Δαπάνης: έως 50.000€]: Μεταφορικά Μέσα (GREEN) Υποχρεωτικά ηλεκτρικά οχήματα.

10. Δαπάνες Προσωπικού Μισθολογικό κόστος [Όρια Δαπάνης: έως 45.000€]: Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ) .

11. Έμμεσες Δαπάνες [Όρια Δαπάνης: 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου]: Δεν απαιτεί την προσκόμιση παραστατικών, καταβάλλεται αναλογικά με κάθε πληρωμή. Περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και υπολογίζεται αυτόματα από το ΟΠΣΚΕ ως ποσοστό των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις επιχορηγούμενες δαπάνες.

 

⬢ Διαδικασία Ένταξης στο Πρόγραμμα

Οι αιτήσεις ξεκινούν την Τετάρτη 22/3/2023 και ώρα 12:00, με σειρά προτεραιότητας έως εξάντλησης του προϋπολογισμού. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo). Η διαδικασία Αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα αυστηρή, καθώς δεν θα ζητηθούν εκκρεμότητες με αποτέλεσμα τυχόν ελλείψεις να καθιστούν μια αίτηση Απορριπτέα.

Η Δράση υλοποιείται σε όλα τα στάδια (υποβολή, αξιολόγηση, ενστάσεις, υπαγωγή, έλεγχος, πιστοποίηση, τροποποίηση, πληρωμή, έλεγχος μακροχρονίων υποχρεώσεων κ.λπ.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), στο οποίο υποχρεωτικά οι δικαιούχοι των ενισχύσεων υποβάλλουν το σύνολο των αιτημάτων (π.χ. αιτήματα υποβολών, ενστάσεις, αιτήματα ελέγχου, αιτήματα τροποποίησης κλπ).

*Η ελάχιστη βαθμολογία για την ένταξη μιας επιχείρησης είναι το 40 και εξαρτάται από κριτήρια όπως: Αριθμός Εργαζομένων (21,25), Κερδοφορία 3ετίας (21,25), Εξαγωγές 3ετίας (8,5), Αύξηση Κύκλου Εργασιών 3ετίας (12,75), Ύψος Επένδυσης σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών (17), Μειονεκτική Περιοχή (4,25), Εθνική Στρατηγική RIS (15). 

 

⬢ Οδηγός Προγράμματος/ Έντυπα

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΚΑΔ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

 

 

 

 


Στείλτε μας τα στοιχεία επαφής (e-mail, τηλ) για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of