company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4399/2016 [5ος & 7ος ΚΥΚΛΟΣ]

May 21st 2021 9:59am

Δημοσιεύθηκαν εκ νέου τα δύο καθεστώτα επιχορήγησης του Αναπτυξιακού (Επενδυτικού) Νόμου 4399/2016 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

⬣ Γενική Επιχειρηματικότητα [7ος Κύκλος], και

⬣ Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις [5ος Κύκλος]

Οι αιτήσεις για τα επενδυτικά έργα διαρκούν από την 25η Μαΐου 2021 έως 30η Ιουλίου 2021, προκειμένου να ενταχθεί ένα σχέδιο στα παραπάνω καθεστώτα ενίσχυσης.
Όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκος Παπαθανάσης: Μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, παρέχονται 805 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας και της αγοράς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν σημαντικό αναπτυξιακό πυλώνα. 
 
Ενισχύονται δαπάνες για Κτηριακά και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Μηχανήματα και Μηχανολογικό/ λοιπό Εξοπλισμό. Επίσης ενισχύονται άυλες δαπάνες, μισθολογικό κόστος καθώς και αμοιβές συμβούλων (μελέτες) και δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
 
Το Κέντρο Επενδύσεων (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Σύμβουλοι ΕΣΠΑ) παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Με εμπειρία άνω των 10 ετών, αναλαμβάνουμε πλήρως την ένταξη και την υποστήριξη των επιχειρήσεων.
 
Δείτε επιτυχημένα παραδείγματα Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων από το Κέντρο Επενδύσεων για τον Αναπτυξιακό Νόμο από το 2010.
 
Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302118505001, (info@kei.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


 

⬢ Βασικές Προϋποθέσεις

⬢ Επιλέξιμα είδη επιχειρήσεων

⬢ Ποσό Ενίσχυσης και πως κατανέμεται

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

⬢ Ελάχιστο Ύψος Επενδύσεων

⬢ Οδηγός Προγράμματος/ Έντυπα

⬢ Ενδεικτικά Εγκεκριμένα Έργα 

⬢ Βασικές Προϋποθέσεις Ένταξης

Δικαιούχοι των ενισχύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο είναι επιχειρήσεις (υφιστάμενες, υπό σύσταση, υπό συγχώνευση) που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ), Ατομικής Επιχείρησης. Επίσης επιλέξιμες είναι και οι εξής μορφές: Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά και κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Χρηματοδοτούνται όλες οι προτάσεις που συγκεντρώνουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία μέχρι την κάλυψη του εκάστοτε προϋπολογισμού. 

Οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν οπωσδήποτε σε ένα από τα παρακάτω:

 • Δημιουργία νέας μονάδας.

 • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας (πιστοποιείται από επίσημα στοιχεία). 

 • Διαφοροποίηση παραγωγής μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί πριν. 

 • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας (για μεγάλες επιχειρήσεις).

 • Απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού από επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η αγορά γίνεται από επενδυτή που δε συσχετίζεται με τον πωλητή. 

Για να ενταχθεί μια εταιρεία είναι απαραίτητο να μην έχει ξεκινήσει εκ των προτέρων το επιδοτούμενο έργο (αγορά μηχανημάτων, πληρωμή προκαταβολών κτλ), πριν την υποβολή της Αίτησης. Επίσης, δεν εντάσσονται προβληματικές επιχειρήσεις, καθώς και όσες έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στον τόπο επένδυσης όπου θα λάβει χώρα το επιχορηγούμενο έργο τα τελευταία 2 έτη.

 

⬢ Επιλέξιμα είδη επιχειρήσεων

Οι παραγωγικοί τομείς που επιδοτούνται από τον Επενδυτικό Νόμο ενδεικτικά περιλαμβάνουν την παραγωγή και μεταποίηση προϊόντων, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, ορισμένα είδη υπηρεσιών, καθώς επίσης και ξενοδοχειακές μονάδες που ανήκουν ή αναβαθμίζονται τουλάχιστον σε 3 αστέρων και άνω. Γενικά εντάσσονται όλες οι βιοτεχνίες, τα εργαστήρια, οι μεταποιητικές μονάδες, και οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με παραγωγή και μεταποίηση. Επίσης μονάδες αποθήκευσης – logistics. Ακόμα εντάσσονται θερμοκήπια, ελαιουργεία, καθώς και μονάδες επεξεργασίας ή τυποποίησης προϊόντων, φούρνοι, ζαχαροπλαστεία, εκτροφεία ζώων, ξυλουργεία, μονάδες επεξεργασίας κρέατος, μονάδες εμφιάλωσης, μονάδες αλουμινίου και σιδήρου, κτλ.

Όσον αφορά στα ξενοδοχεία να σημειωθεί ότι είναι επιλέξιμες οι ενέργειες Ίδρυσης, Επέκτασης, Εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων. 

Πρόσφατες Προσθήκες στον Αναπτυξιακό Νόμο

Στα δύο Νέα Καθεστώτα που προκηρύχθηκαν, εντάσσονται πλέον και νέες δραστηριότητες όπως:

 • Χονδρικό Εμπόριο Πετρελαίου, Υγραερίου κτλ (λεπτομέρειες),
 • Υπηρεσίες Χώρων Στάθμευσης,
 • Υπηρεσίες γηπέδων (πχ 5χ5),
 • Υπηρεσίες Κολυμβητηρίου/ πισίνας,
 • Κέντρα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης (λεπτομέρειες),
 • παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑΜΕΑ κτλ.

Επίσης στον πρωτογενή τομέα (γεωργική/ κτηνοτροφική παραγωγή) οι επενδύσεις θα μπορούν πλέον να υπερβαίνουν τις 500.000 ευρώ.

Επενδύσεις στον τομέα του Τουρισμού

Ενισχύονται επενδυτικά σχέδια σε:

 • Ίδρυση ή  επέκτασης ξενοδοχείων τουλάχιστον 3*
 • Εκσυγχρονισμοί ολοκληρωμένης μορφής τουλάχιστον 3* (να ανήκουν ή να αναβαθμίζονται). Απαραίτητη προϋπόθεση η πάροδος 5ετίας από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή την ημερομηνία ολοκλήρωσης προηγούμενου εκσυγχρονισμού
 • Ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν παύσει την λειτουργία τους, χωρίς να έχει αλλάξει η χρήση τους και εφόσον ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε 3*
 • Ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμός camping τουλάχιστον 3*
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτήρια τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*
 • Εγκαταστάσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, ιαματικός τουρισμός, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζωογόνησης (spa),ΚΕΠΑΤ, καταφύγια, αυτοκινητοδρόμια)
 •  Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων, υπό προϋποθέσεις

 

⬢ Ποσό Ενίσχυσης και πως κατανέμεται

Τα ποσοστά επιδότησης (ενίσχυση με επιχορήγηση χρημάτων, φορολογική απαλλαγή) κυμαίνονται αναλόγως το μέγεθος της επιχείρησης και αναλόγως την Περιφέρεια στην οποία υλοποιείται το επενδυτικό σχέδιο. Τα επενδυτικά έργα ξεκινάνε από ελάχιστο ποσό των 100.000 ΕΥΡΩ (εκτός από Συνεταιρισμούς, ΚΟΙΝΣΕΠ κτλ όπου το ελάχιστο είναι 50.000 ΕΥΡΩ).

[ΧΑΡΤΗΣ % ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ]

Οι προκηρύξεις του 7ου κύκλου της «Γενικής Επιχειρηματικότητας» και του 5ου κύκλου για «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις» είναι συνολικού προϋπολογισμού 805 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος κατανέμεται ως εξής: 

⬢ «Γενική Επιχειρηματικότητα»: Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 120 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 280 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ.

⬢ «Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις»: Ο προϋπολογισμός για αυτό το καθεστώς ενίσχυσης ανέρχεται στα 405 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 400 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν στο είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.

 

⬢ Επιχορηγούμενες Δαπάνες

Επιλέξιμες είναι σχεδόν όλες οι δαπάνες που αφορούν την κατασκευή μιας εγκατάστασης/ μονάδας. Ενδεικτικές Δαπάνες που επιδοτούνται:

 • Κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλων χώρου.

 • Αγορά νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

 • Αγορά κτηρίου και εξοπλισμού για μονάδες που έχουν παύσει να λειτουργούν.

 • Άυλες δαπάνες (πιστοποιήσεις, λογισμικά συστήματα κτλ)

 

Οι κατηγορίες των επιδοτούμενων Δαπανών αναλύονται ως εξής:

 • Κτηριακές Εγκαταστάσεις.
 • Έργα Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος χώρου.
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός - Τεχνικές (Ειδικές Εγκαταστάσεις).
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Αγορά Παγίων Στοιχείων Ενεργητικού Μονάδας που έχει παύσει τη λειτουργία της
 • Άυλα Στοιχεία Ενεργητικού (Τεχνογωσία, Πιστοποίηση, Λογισμικό, Συστήματα Οργάνωσης).
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας.
 • Δαπάνες για Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Δαπάνες Εκκίνησης (νομική/ διοικητική υποστήριξη)

Δείτε εδώ αναλυτικά τις [ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ]

 

⬢ Ελάχιστο Ύψος Επενδύσεων

1. Γενική Επιχειρηματικότητα - Ελάχιστο Ύψος Επενδύσεων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
α. για μεγάλες επιχειρήσεις, στο ποσό των 500.000 ευρώ,
β. για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ,
γ. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,
δ. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ.

2. Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων - Ελάχιστο Ύψος Επενδύσεων

Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ενίσχυσης ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, ήτοι:
α. για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 150.000 ευρώ,
β. για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 100.000 ευρώ.
 
Να σημειωθεί ότι στην Δράση "Επιχειρηματικότητα Μικρών / Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων" μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσες επιχειρήσεις απασχολούν/ θα απασχολήσουν λιγότερο από 50 εργαζόμενους και ο κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν (θα) υπερβαίνει τα 10.000.000 ΕΥΡΩ.
 
Επίσης (και υπό προϋποθέσεις) θα μπορεί να αντληθεί ως Επιχορήγηση (δηλαδή σε χρήμα και όχι σε φοροαπαλλαγή) το ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ, βασει του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (κάτι που δεν συμβαίνει στο καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας).

 

⬢ Οδηγός Προγράμματος/ Έντυπα

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ [ependyseis.gr]

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΦΕΚ [ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΜΙΚΡΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

 

 

 

 

 

⬢ Ενδεικτικά Εγκεκριμένα Έργα 

Το Κέντρο Επενδύσεων αναλαμβάνει υπεύθυνα την ένταξη επιχειρήσεων σε επενδυτικά προγράμματα μέσω του Αναπτυξιακού/ Επενδυτικού Νόμου. Η επιδότηση αφορά σε ίδρυση, σε εκσυγχρονισμό ή σε επέκταση μονάδων.

Αναφέρονται οριμένα Επενδυτικά Έργα του πρωτογενή, δευτερογενή τομέα, καθώς και του τουρισμού που εκπονήθηκαν στην εν λόγω δράση.


Ενδεικτικά Επιχορηγούμενα Έργα Έτους 2019-2020:

# Επέκταση της Δυναμικότητας & Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενου Τυροκομείου: 299.030,0 €.

# Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας και παραγωγής ξηρών καρπών, με την προμήθεια και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού νέας τεχνολογίας: 522.338,0 €.

# Ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας 3 αστέρων (*), δυναμικότητας 11 δωματίων και 24 κλινών: 449.449,03 €.

# Εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής (Θεμελιώδης αλλαγή της παραγωγικής διαδικασίας) ξενοδοχειακής μονάδας, με αναβάθμιση σε 3 αστέρων (*): 417.251,03 €.

# Ίδρυση νέας μονάδας παροχής υπηρεσιών αποθήκευσης υγραερίου προς τρίτους: 621.781,80 €.

# Εκσυγχρονισμός Ολοκληρωμένης Μορφής Ξενοδοχειακής Μονάδας: 780.000,0 €.

Τα στελέχη της εταιρείας μας, πέραν των Οικονομοτεχνικών Μελετών που συντάσσουν, έχουν επίσης την ιδιότητα ως Αξιολογητές του Αναπτυξιακού Νόμου [Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων]. 

Η εξειδίκευση σε συνδυασμό με την άριστη κατάρτιση οδηγούν στην άντληση των επιχορηγήσεων χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις. Η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι τεκμήριο της σωστής δουλειάς που γίνεται.

 


 

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή μιας ορθής αίτησης για την επίτευξη ένός άριστου αποτελέσματος.  [Δείτε εδώ προηγούμενα έργα στον Αναπτυξιακό Νόμο]. Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302810823002, (info@kei.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός* 

Η τεχνογνωσία  σε συνδυασμό με την υψηλή εξειδίκευση αποτελούν την εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών του γραφείου μας, διασφαλίζοντας την ομαλή ένταξη επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα, και την σωστή εκταμίευση των επιχορηγήσεων. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.Πρόσφατες ανακοινώσεις Αναπτυξιακού Νόμου

Registry of Partners / Operators

partners

Certified Member in

member of