company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος / Μηχανολογικός Εξοπλισμός

Mar 31st 2020 4:09pm

3ος κύκλος "Ενισχύσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Προκηρύχθηκε ο τρίτος κύκλος του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, συνολικού προϋπολογισμού 150.000.000 ΕΥΡΩ.

Σκοπός του καθεστώτος είναι η ενίσχυση επενδυτικών έργων, με ιδιαίτερα απλοποιημένες διαδικασίες. Συγκεκριμένα θα επιχορηγηθούν μέσω φορολογικών απαλλαγών δαπάνες που αφορούν σε Μηχανολογικό Εξοπλισμό, σε Ειδικές Εγκαταστάσεις (πλην κτηριακών) και Μεταφορικών Μέσων (που χρησιμοποιούνται εντός μονάδας).

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων είναι στις 25/2/2019 και η λήξη στις 30/9/2020 13/12/2019, εκτός και εάν εξαντληθεί νωρίτερα ο προϋπολογισμός των 150 εκ ευρώ.

 

Είδος Επιχορήγησης (φορολογική απαλλαγή)

Το καθεστώς "Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 επιχορηγεί με τη μορφή της Φορολογικής Απαλλαγής, μέσα σε μια περίοδο 5 έως 15 ετών. Αυτό πρακτικά σημαίνει απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών για το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (όπως προκύπτουν από τη φορολογική νομοθεσία, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου που αναλογει στα κέρδη που διανέμονται).  

Ελάχιστο Ύψος Επενδύσεων 

Το ελάχιστο ύψος των επιχορηγούμενων επενδύσεων εξαρτάται από το μέγεθος του φορέα:

  • Μεγάλες Επιχειρήσεις: 500.000 ευρώ και άνω.
  • Μεσαίες Επιχειρήσεις και Συνεταιρισμοί: 250.000 ευρώ και άνω.
  • Μικρές Επιχειρήσεις: 150.000 ευρώ και άνω.
  • Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: 100.000 ευρώ και άνω.
  • Κοιν.Σ.Επ, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί: 50.000 ευρώ και άνω.

-Οι επιχειρήσεις, των οποίων το τελικό επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, θα πρέπει να λάβουν νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

-Οι επιχειρήσεις που έχουν απλογραφικό λογιστικό σύστημα (Β Κατηγορίας Βιβλία) και για τις οποίες το τελικό επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ, θα πρέπει να αλλάξουν σε διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (Γ Κατηγορίας Βιβλία).

Βασικές Προϋποθέσεις Ένταξης

Δικαιούχοι των ενισχύσεων στον Αναπτυξιακό Νόμο είναι επιχειρήσεις (υφιστάμενες, υπό σύσταση, υπό συγχώνευση) που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια και έχουν τη μορφή εμπορικής εταιρείας (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ), Ατομικής Επιχείρησης, ενώ επίσης επιλέξιμες είναι και οι εξής μορφές: Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ.

Οι αιτήσεις αξιολογούνται συγκριτικά και κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά σύμφωνα με τη βαθμολογία που συγκέντρωσαν. Χρηματοδοτούνται όλες οι προτάσεις που συγκεντρώνουν την ελάχιστη αποδεκτή βαθμολογία μέχρι την κάλυψη του προϋπολογισμού των 150 εκ ευρώ. 

Οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν οπωσδήποτε σε ένα από τα παρακάτω:

  • Δημιουργία νέας μονάδας.

  • Επέκταση δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας (να πιστοποιείται από επίσης στοιχεία τεκμηρίωσης). 

  • Διαφοροποίηση παραγωγής μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί πριν. 

  • Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας (για μεγάλες επιχειρήσεις).

  • Απόκτηση του συνόλου των στοιχείων ενεργητικού από επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η αγορά γίνεται από επενδυτή που δε συσχετίζεται με τον πωλητή. 

Για να ενταχθεί μια εταιρεία είναι απαραίτητο να μην έχει ξεκινήσει εκ των προτέρων το επιδοτούμενο έργο (αγορά μηχανημάτων, πληρωμή προκαταβολών κτλ), πριν την υποβολή της Αίτησης. Επίσης, δεν εντάσσονται προβληματικές επιχειρήσεις, καθώς και όσες έχουν προβεί σε μετεγκατάσταση στον τόπο επένδυσης όπου θα λάβει χώρα το επιχορηγούμενο έργο τα τελευταία 2 έτη.

 

Επιχορηγούμενες Δαπάνες

 

1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και γενικά των διευθετήσεων που γίνονται για τη μόνιμη εγκατάστασή τους και τη σύνδεσή τους στο παραγωγικό κύκλωμα. Επίσης, οι δαπάνες εκσυγχρονισμού μηχανολογικών εγκαταστάσεων που δεν σχετίζονται με τα κτήρια. Ακόμα, περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής, αγοράς, προμήθειας ή εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τα μηχανήματα και είναι απαραίτητες για την παραγωγική λειτουργία της μονάδας που συνδέεται με το επενδυτικό σχέδιο (π.χ. εγκαταστάσεις θέρμανσης, μονάδων κλιματισμού ή αποθηκευτικές δεξαμενές).

1. Γραμμή Παραγωγής: Αγορά - Εγκατάσταση ομάδας ΜηχανημάτωνΕξοπλισμών - Αυτοματισμών που εκτελούν συγκεκριμένη ολοκληρωμένη εργασία ή/και οδηγούν στην παραγωγή ολοκληρωμένου ενδιάμεσου ή τελικού προϊόντας προϊόντος (π.χ. γραμμή παραγωγής προφίλ αλουμινίου, γραμμή διαμόρφωσης χαρτοκιβωτίων κ.λπ.)
2. Ομοειδή Μηχανήματα -ΕξοπλισμοίΑγορά - Εγκατάσταση Μηχανημάτων - Εξοπλισμών που χρησιμοποιούνται για παρόμοιες εργασίες (π.χ. ταινιόδρομοι, δεξαμενές υλικών) κ.λπ.
3. Μεμονωμένο βασικό ΜηχάνημαΔιακριτή ομάδα μπορεί να αποτελεί ένα μεμονωμένο βασικό μηχάνημα που εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες (π.χ. πρέσα σύνθλιψης)
4. Βάσεις Μηχανημάτων: Κατασκευή μεταλλικών βάσεων ή βάσεων από οπλισμένο σκυρόδεμα για την τοποθέτηση των μηχανημάτων.
5. Εγκαταστάσεις θέρμανσης: Αγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου θερμού νερού (Λέβητες, καυστήρες, κυκλοφορητές, εναλλάκτες, πιεστικά συγκροτήματα, θερμαντικά σώματα κ.λπ.)
6. Μονάδες κλιματισμού -Αερισμού: Αγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού κλιματισμού - αερισμού (εξωτερικές και εσωτερικές  κλιματιστικές μονάδες, αντλίες θερμότητας κ.λπ.)
7. Υποσταθμός - Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις: Αγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Υποσταθμού και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (μετασχηματιστές, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, πίνακες, συστήματα αδιάλειπτης παροχής τάσης και προστασίας δικτύου κ.λπ.)
8. Σύστημα καθορισμού υγρών ή και αερίων αποβλήτων: Αγορά και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού των συστημάτων συλλογής και καθορισμού υγρών και αερίων αποβλήτων (π.χ. αντλίες, βιολογικός καθαρισμός, φίλτρα, κ.λπ.)
9. Εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα ή/και αερίων: Αγορά και εγκατάσταση δικτύων πεπιεσμένου αέρα ή /και αερίων, αεροσυμπιεστών, αεροφυλακίων, φίλτρων, ξηραντών, δεξαμενών αποθήκευσης.
10. Γερανογέφυρες: Αγορά και εγκατάσταση γερανογεφυρών
11. Γεφυροπλάστιγγα: Αγορά και εγκατάσταση γεφυροπλάστιγγας
12. Μηχανικές εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης: Αγορά και εγκατάσταση ηλεκτροϋδραυλικών μεταλλικών ραμπών, αυτόματων μεταλλικών θυρών φορτοεκφόρτωσης κ.λπ. (αφορούν κυρίως μονάδες εφοδιαστικής αλυσίδας)
13. Αντλίες - σωληνώσειςΑγορά και εγκατάσταση των αντλιών και σωληνώσεων για την διακίνηση υγρών και αέριων υλικών της παραγωγικής διαδικασίας
14. Εξοπλισμός λειτουργίας πισινών, εγκαταστάσεων θαλασσοθεραπείας και SPA ξενοδοχειακής μονάδαςΑγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού: λειτουργίας των πισινών, κέντρων θαλασσοθεραπείας καιεγκαταστάσεων SPA (αντλίες, κυκλοφορητές κ.λπ.) αφορά ξενοδοχεία
15. Πυρανίχνευση - Πυρόσβεση: Αγορά εξοπλισμού πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης (ανιχνευτές, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές κ.λπ.)

 

2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Περιλαμβάνονται τα κάθε είδους οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές και μετακινήσεις του προσωπικού και των υλικών αγαθών της (π.χ. εμπορευμάτων, έτοιμων προϊόντων ή υλικών), υπό την προϋπόθεση ότι αυτά κινούνται εντός του χώρου της μονάδας. 

1. Ανυψωτικά μηχανήματα: Αγορά περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ)
2. Φορτηγά - λοιπά οχήματαΑγορά μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας (μικρά φορτηγά, ρυμούλκες, φορτωτές κ.λπ.)
3. Οχήματα μεταφοράς προσωπικού και πελατώνΑγορά οχημάτων μαζικής μεταφοράς προσωπικού και πελατών υπό την προϋπόθεση ότι κινούνται εντός του χώρου της μονάδας. Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως 6 θέσεων.

 

3. ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΥΣΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ (όχι για μεγάλες επιχειρήσεις)

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων, όχι παλαιότερων των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους από μονάδα που έχει παύσει τη λειτουργία της. Για την δημιουργία αυτής της κατηγορίας δαπάνης λαμβάνεται υπόψη ο εξοπλισμού της μονάδας διαχωρισμός της άξιας κτήσης των παγίων στοιχείων στο συμβόλαιο αγοράς, ο διαχωρισμός κατά την αποτίμηση της άξιας αυτών από τα αρμόδια όργανα καθώς και ο διαχωρισμός κατά την αποτύπωση στο λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

ΦΕΚ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ [ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ 2020]     ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ     ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ


Το Κέντρο Επενδύσεων (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Σύμβουλοι ΕΣΠΑ) παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Περισσότερες πληροφορίες στο 2108028330 ή στο 2810823002 (info@keh.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός* 

Η τεχνογνωσία  σε συνδυασμό με την υψηλή εξειδίκευση αποτελούν την εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών του γραφείου μας, διασφαλίζοντας την ομαλή ένταξη επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα, και την σωστή εκταμίευση των επιχορηγήσεων. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.Πρόσφατες ανακοινώσεις Αναπτυξιακού Νόμου

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of