company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Νέο καθεστώς «Επιχειρηματικότητα 360°» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 4887/2022

Jan 2nd 2023 9:09pm

Δημοσιεύθηκε το Καθεστώς "Επιχειρηματικότητα 360°" του Αναπτυξιακού (Επενδυτικού) Νόμου 4887/2022 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. [εδώ] 

Οι αιτήσεις συμμετοχής διαρκούν από τις 9η Ιανουαρίου 2023 έως τις 10 Απριλίου 2023 10 Μαΐου 2023. Η αξιολόγηση είναι συγκριτική (χωρίς σειρά προτεραιότητας) ενώ  τα αποτελέσματα των Αξιολογήσεων αναμένεται να είναι άμεσα.

Το πρόγραμμα είναι ύψους 150 εκ Ευρώ (75 εκ Ευρώ ενίσχυση με τη μορφή Επιχορήγησης και 75 εκ Ευρώ ενίσχυση με τη μορφή Φοροαπαλλαγής) και επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια που ανήκουν σε συγκεκριμένους τομείς που δεν ενισχύονταν από τον Αναπτυξιακό Νόμο. Ενδεικτικά Επιλέξιμα Έργα είναι τα ακόλουθα:

i. εξόρυξη μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια (ΚΑΔ 08.11.11) και εξόρυξη γρανίτη, ψαμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) (ΚΑΔ 08.11.12).

ii. αφαλάτωση θαλασσινού νερού, (ΚΑΔ 36.00.20.01), όταν πραγματοποιούνται σε νησιώτικες περιοχές με αξιοποίηση ΑΠΕ χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος τους.

iii. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις (ΚΑΔ 59 και 60.10.2, 60.20.1, 60.20.2.,60.20.3, 63.11.2, 63.11.21, 63.11.22) για τη δημιουργία μόνιμων εγκαταστάσεων «studios».

iv. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας (ΚΑΔ 68.32.13.00) για επιχειρήσεις ανάπτυξης και διαχείρισης Ο.Υ.Μ.Ε.Δ και υλοποιούνται σε έκταση άνω των τριακοσίων (300) στρεμμάτων.

v. Υπηρεσίες γηπέδου (ΚΑΔ 93.11.10.01) με κατασκευή τουλάχιστον έξι (6) γηπέδων και Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας) διαστάσεων άνω των 25 μέτρων αποκλειστικά για αθλητικούς σκοπούς.

vi. Υπηρεσιών Μηχανικών Πλυντηρίων (ΚΑΔ 96.01.19.02) και Υπηρεσιών Σιδερωτηρίου Ρούχων (ΚΑΔ 96.01.13.01) των οποίων η δραστηριότητα αφορά, σε ποσοστό άνω του 60%, υπηρεσίες σε νοσοκομεία, ξενοδοχεία, οίκους ευγηρίας κ.λπ. και το ελάχιστο ύψος υπερβαίνει το ένα (1) εκατομμύριο ευρώ.

vii. Δημιουργίας κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης, όπως αυτά καθορίζονται με το άρθρο 10 του ν. 2072/1992 (Α’ 125) και επενδυτικά σχέδια για την παροχή Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου, με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ.

viii. Παροχής υπηρεσιών οίκων ευγηρίας (ΚΑΔ 87.30.11.01) με ελάχιστο ύψος άνω του ενός (1) εκατομμυρίου ευρώ.

Επιχορηγούνται δαπάνες για Κτηριακά και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου, Μηχανήματα και Μηχανολογικό/ λοιπό Εξοπλισμό. Επίσης ενισχύονται άυλες δαπάνες, μισθολογικό κόστος καθώς και αμοιβές συμβούλων μελέτες (οι επιλέξιμες δαπάνες περιγράφονται παρακάτω).

 

Επιλέξιμοι (ενδεικτικοί) Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας:

07.21.10 Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουράνιου και θόριου
07.29.1 Εξόρυξη άλλων μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων
08.11.11 Εξόρυξη μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων, για μνημεία ή κτίρια
08.11.12 Εξόρυξη γρανίτη, ψαμμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων)
08.91.12 Εξόρυξη άφρυκτου σιδηροπυρίτη· ακατέργαστου ή μη εξευγενισμένου θείου
08.91.19 Εξόρυξη άλλων χημικών ορυκτών και λιπασμάτων
08.93.10 Εξόρυξη αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου, άντληση θαλασσινού νερού
08.99.10 Εξόρυξη βιτούμιου και ασφάλτων εν γένει φυσικών· ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων
08.99.2 Εξόρυξη πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων· παραγωγή βιομηχανικών διαμαντιών... εξόρυξη άλλων ορυκτών
36.00.20.01 Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού
38.21.10 Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση
38.21.29.01 Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων
38.21.29.02 Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων
38.31.11 Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων
38.31.12 Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών, εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών
38.32.1 Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών
38.32.2 Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών
38.32.3 Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών
39 Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων
58.11.1 Έκδοση έντυπων βιβλίων
58.11.2 Έκδοση βιβλίων σε δίσκο, ταινία ή άλλα φυσικά μέσα
58.11.3 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) βιβλίων
58.13.1 Έκδοση έντυπων εφημερίδων
58.13.2 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) εφημερίδων
58.14.1 Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους
58.14.2 Παραγωγή επιγραμμικών (on line) περιοδικών κάθε είδους
59.11.1 Υπηρεσίες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικού προγράμματος
59.20.2 Υπηρεσίες παραγωγής ραδιοφωνικού προγράμματος· παραγωγή πρωτοτύπων ραδιοφωνικού προγράμματος
60.10.2 Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων ραδιοφωνικής συχνότητας (καναλιού)
60.20.1 Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγράμματος και εκπομπής
60.20.2 Παραγωγή πρωτοτύπων τηλεοπτικών εκπομπών
60.20.3 Υπηρεσίες παραγωγής προγραμμάτων τηλεοπτικού καναλιού
63.12.1 Παραγωγή περιεχόμενου δικτυακών πυλών (web portals)
68.32.13 Υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων που δεν προορίζονται για κατοίκηση, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης
86.10.13.01 Ενδονοσοκομειακές ιατρικές υπηρεσίες ειδικότητας φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης
87.20.1 Υπηρεσίες φροντίδας με παροχή καταλύματος άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών
87.30.11 Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας που παρέχονται μέσω οικοτροφείων σε ηλικιωμένους
87.30.11.01 Υπηρεσίες οίκων ευγηρίας
91.01.11 Υπηρεσίες βιβλιοθηκών
93.11.10.01 Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ
93.11.10.03 Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)
96.01.13.01 Υπηρεσίες σιδερωτήριου ρούχων
96.01.19.02 Υπηρεσίες μηχανικών πλυντηρίων

Δείτε εδώ όλους τους Επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας ΚΑΔ (αναλυτικά εδώ)


Τα ποσοστά επιχορήγησης ακολουθούν τον Νέο Χάρτη Ενισχύσεων (2022 - 2027), όπου στις μικρες/ πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι προσαυξημένα κατά 20%, ενώ στις μεσαίες επιχειρήσεις κατά 10%. Η μέγιστη Ενίσχυση μπορεί να ανέλθει στο 75%, είτε ως επιχορηγήση είτε ως φοροαπαλλαγή (υπό προϋποθέσεις).

Τα χορηγούμενα κίνητρα είναι τα εξής:

  1. Φορολογική απαλλαγή.
  2. Επιχορήγηση.
  3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).
  4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Τα επενδυτικά έργα ξεκινάνε από 1.000.000 ευρώ σε ορισμέμενες περιπτώσεις ενώ στις υπόλοιπες από 100.000 ευρώ (net value), αναλόγως το μέγεθος της επιχείρησης. Το αντικείμενο της εκάστοτε επένδυσης πρέπει να αφορά σε Δημιουργία νέας μονάδας, ή σε Επέκταση/ Εκσυγχρονισμό ή σε Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας. Η αξιολόγηση γίνεται με συγκεκριμένα ποσοτικά κριτήρια (αναλύονται παρακάτω) όπου μια πρόταση θα πρέπει να λαμβάνει τουλάχιστον το 50% για να μπορεί να ενταχθεί στους πίνακες προς αξιολόγηση.


Νέες Προσθήκες στον Αναπτυξιακό Νόμο 

Στο Νέο Νόμο εντάσσονται νέες διαδικασίες, όπως:

  • Δεν είναι επιλέξιμες οι Ατομικές Επιχειρήσεις - πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
  • Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων ανακοινώνονται εντός 45 ημερών από την ημερομηνία λήξης του καθεστώτος.
  • Οι αιτήσεις για έργα άνω των 700.000 ευρώ απαιτούν έκθεση πιστοποίησης υπογεγραμμένη από μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (καλύπτεται από την εταιρεία μας). 
  • Η δημοσίευση της κάθε προκήρυξης προβλέπεται να έχει σταθερό ετήσιο κύκλο. Δεν προβλέπεται παρατάση Υποβολής Αιτήσεων. 
  • Υπάρχει δυνατότητα επιχορήγησης ενδιάμεσης φάσης κατά την υλοποίηση του 25% του έργου (μέσω έκθεσης Ορκωτού Λογιστή).

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Ι ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  Ι  ΦΕΚ 6872/Β/29-12-2022

[ΧΑΡΤΗΣ % ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 2022]  Ι % ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ  Ι  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ

 

Το Κέντρο Επενδύσεων (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων - Σύμβουλοι ΕΣΠΑ) παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας (προαξιολόγηση) καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή ενός άριστου business plan το οποίο θα αποδώσει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση. Με εμπειρία άνω των 10 ετών, αναλαμβάνουμε πλήρως την ένταξη και την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

 
Δείτε επιτυχημένα παραδείγματα Εγκεκριμένων Επιχειρήσεων από το Κέντρο Επενδύσεων για τον Αναπτυξιακό Νόμο από το 2010.
 
Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302810823002, (info@kei.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.


Η τεχνογνωσία  σε συνδυασμό με την υψηλή εξειδίκευση αποτελούν την εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών του γραφείου μας, διασφαλίζοντας την ομαλή ένταξη επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα, και την σωστή εκταμίευση των επιχορηγήσεων. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.Πρόσφατες ανακοινώσεις Αναπτυξιακού Νόμου

Μητρώο Συνεργατών/ Φορέων

partners

Πιστοποιημένο Μέλος σε

member of