company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

[ Ιούνιος 2021 ] Τρέχοντα ΕΣΠΑ - Επιχορηγούμενα Προγράμματα

Jun 1st 2021 1:08pm

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται πλήρως στην υπαγωγή επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ευνοϊκούς όρους Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Επενδυτικός Νόμος κτλ). Έχοντας υλοποιήσει επί σειρά ετών Επιχορηγούμενα Προγράμματα για Επιχειρήσεις, διαθέτουμε την αναγκαία εμπειρία να αναλάβουμε ορθώς την Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής καθώς και την πλήρη Υποστήριξη, μετά την έγκριση.
 

⬢ Διενεργείται έλεγχος της επιλεξιμότητας/ μοριοδότησης (δωρεάν προαξιολόγηση)

⬢ Aναλαμβάνεται πλήρως η διαδικασία της Αίτησης Συμμετοχής.

⬢ Παρέχεται συνεχής Καθοδήγηση σε όλη τη διάρκεια του επενδυτικού έργου. 

 


Στην παρούσα φάση μπορείτε να λάβετε γνώση για τα ακόλουθα Τρέχοντα Επιχορηγούμενα Προγράμματα:

⬢ Ενίσχυση Γυμναστηρίων & Παιδότοπων

⬢ Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

⬢ Επανεκκίνηση της Εστίασης 7%

⬢ Ενισχύσεις ΟΑΕΔ για έναρξη Επιχείρησης

⬢ Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων

⬢ Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήεσων - ως 5% (αναμένεται) 

⬢ Ενίσχυση Γυμναστηρίων & Παιδότοπων

Το πρόγραμμα «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» στοχεύει στην ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, και οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-19. Η επιδότηση ανέρχεται έως 18.000 ευρώ ανά ωφελούμενη επιχείρηση και υπολογίζεται ως ποσοστό 25% του ετήσιου κόστους λειτουργίας του 2019.
 
Βασικές προϋποθέσεις ένταξης για τις επιχειρήσεις είναι οι εξής:
-Να διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.
-Να έχουν διενεργήσει έναρξη εργασιών στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την 1/1/2020.
-Να διαθέτουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα (βάσει εντύπου Ε3 2019), έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης.
-Το συνολικό άθροισμα των ποσών στους κωδικούς 581, 585 και 587 (βάσει εντύπου Ε3 2019), να είναι μεγαλύτερο ή ίσο των 4.000 ευρώ.
(για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός τους έτους 2019 ο εν λόγω περιορισμός εφαρμόζεται στο αντίστοιχο αναλογικό άθροισμα).
 
Οι αιτήσεις ξεκινούν την Δευτέρα 31/05/2021 και διαρκούν έως την Τετάρτη 28/07/2021, με σειρά προτεραιότητας (αναλόγως με την ημερομηνία υποβολής). Η διαδικασία Αξιολόγησης είναι ιδιαίτερα αυστηρή, καθώς δεν θα ζητηθούν εκρεμμότητες με αποτέλεσμα τυχόν ελλείψεις να καθιστούν μια αίτηση Απορριπτέα. [Περισσότερες Λεπτομέρειες].

 

⬢ Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Δημοσιεύθηκαν εκ νέου τα δύο καθεστώτα επιχορήγησης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

⬣ Γενική Επιχειρηματικότητα [7ος Κύκλος], και

⬣ Επιχειρηματικότητα Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων [5ος Κύκλος]

Οι αιτήσεις διαρκούν από την 25η Μαΐου 2021 έως την 30η Ιουλίου 2021. Τα επενδυτικά έργα ξεκινάνε από το ελάχιστο ποσό των 100.000 ΕΥΡΩ και δύναται να αφορούν σε Δημιουργία νέας μονάδας, Επέκταση δυναμικότητας/ Εκσυγχρονισμό υφιστάμενης μονάδας, Διαφοροποίηση παραγωγής σε νέα προϊόντα/υπηρεσίες κτλ. [Περισσότερες Λεπτομέρειες].


 

⬢ Επανεκκίνηση της Εστίασης 7% - Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή κεφαλαίου κίνησης [μη επιστρεπτέα επιχορήγηση] στις επιχειρήσεις Εστίασης για την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους. Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού € 330.000.000.

Η Δράση Επανεκκίνηση Εστίασης αποδίδει σε κάθε επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ) συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση, που δύναται να ανέλθει έως 7% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών (τζίρου) του έτους 2019. Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης μπορεί να ανέλθει σε € 100.000 ανά ΑΦΜ και αφορά σε προμήθεια πρώτων υλών (μορφή Κεφαλαίου Κίνησης). Οι αιτήσεις ξεκινούν την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021 και διαρκούν έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, με σειρά προτεραιότητας (αναλόγως με την ημερομηνία υποβολής). [Περισσότερες Λεπτομέρειες].


 

⬢ Ενισχύσεις ΟΑΕΔ για έναρξη Επιχείρησης

Το Πρόγραμμα «Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία» επιχορηγεί την επανέναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας για όσους είχαν διακόψει από 1/1/2012 έως 31/10/2020. Πλέον δίνεται δεύτερη ευκαιρία να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω επανέναρξης της επιχείρησής τους (σε οποιοδήποτε επιχειρηματικό αντικείμενο). Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 20 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 11.00. Η επιχορήγηση είναι 100% (καθαρή αξία) και αφορά σε λειτουργικές δαπάνες & εξοπλισμό της επιχείρησης, για συνολικό ποσό έως και €20.000 μέσα σε 24 μήνες. [Περισσότερες λεπτομέρειες].

Το πρόγραμμα «Επιχορήγηση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών Νέων ελεύθερων επαγγελματιών, ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στις γυναίκες» επιχορηγεί την πρώτη έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας για τους πρώτους 12 μήνες. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 10 Μαίου 2021 έως 10 Ιουνίου 2021. Η επιδότηση είναι εφάπαξ σε 3 δόσεις μέσα σε ένα έτος, για συνολικό ποσό έως και €14.800. [Περισσότερες λεπτομέρειες].


 

⬢ Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτικής ενίσχυσης των δικηγόρων έχει ως στόχο τηn επιχορήγηση (100%) των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων για την ψηφιακή αναβάθμισή τους. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 20 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. 

Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 500 ευρώ έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τα έσοδα του 2019, για δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού. Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.   Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 16/06/2021 έως 30/07/2021. [Περισσότερες Λεπτομέρειες].


 

⬢ Ενίσχυση Τουριστικών Επιχειρήσεων - 5% ή 2,5% [αναμένεται η Προκήρυξη]

Αναμένεται άμεσα η στοχευμένη δράση για μη επιστρεπτέα επιχορήγηση σε Τουριστικές Επιχειρήσεις (Ξενοδοχεία, καταλύματα, ενοικιαζόμενα δωμάτια, τουριστικά γραφεία / πρακτορεία, επιχειρήσεις εκμετάλλευσης τουριστικών λεωφορείων). Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση σε ποσοστό κατά μέγιστο ποσοστό 5% ή 2,5% επί του Κύκλου Εργασιών του έτους 2019 (5% για τα καταλύματα και 2,5% για τις λοιπές τουριστικές επιχειρήσεις). Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης ορίζεται στα 400.000 ευρώ ανά ΑΦΜ.

Βασικές Προϋποθέσεις του προγράμματος, μεταξύ άλλων, είναι οι εξής:

• να δραστηριοποιούνται ενεργά και επί της ουσίας (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) ως τουριστικές επιχειρήσεις παροχής φιλοξενίας,
• να λειτουργούν νόμιμα,
• να έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από την πανδημία (Μείωση ετήσιου τζίρου 2020 σε σχέση με το 2019 μεγαλύτερη ή ίση του 30%),
• να απασχολούσαν στο έτος 2019 Προσωπικό με μισθωτή εργασία (>300 ενσημα) και να απασχολήσουν Προσωπικό με μισθωτή εργασία κατά το έτος 2021,
• να αναλώσουν την ληφθείσα επιχορήγηση σε λειτουργικές δαπάνες επανέναρξης δραστηριοτήτων εντός της περιόδου 1/4/2021 - 31/12/2021.

Η Δράση προϋπολογισμού 350.000.000 € (δύναται να αυξηθεί το ποσό για να καλυφθεί τυχόν μεγαλύτερη ζήτηση) έχει ως στόχο την άμεση απόδοση των πόρων στις επιχειρήσεις. Θα εφαρμοσθεί Άμεση διαδικασία Αξιολόγησης ώστε οι αιτήσεις ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής να αξιολογούνται με χρονολογική σειρά προτεραιότητας. [Περισσότερες Λεπτομέρειες].

 

Το Κέντρο Επενδύσεων παρέχει πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη, από τον πρώτο έλεγχο επιλεξιμότητας, την εκτίμηση της αναμενόμενης βαθμολογίας καθώς και στην εκπόνηση - υποβολή μιας ορθής αίτησης για την επίτευξη ένός άριστου αποτελέσματος.

Περισσότερες πληροφορίες στα 21080283302118505001, (info@kei.gr).

☆ Εμπειρία άνω των 10 ετών σε ενισχύσεις Αναβάθμισης επιχειρήσεων ☆
*Σύμβουλοι ΕΣΠΑ: ΠΕΠ, ΟΑΕΔ, Τουρισμός ΕΣΠΑ, Leader, Αναπτυξιακός

 Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας στα πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.

 

 

 

 

 Πρόσφατα επιχορηγούμενα προγράμματα

Registry of Partners / Operators

partners

Certified Member in

member of