company logo

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Η περίπτωση Ενίσχυσης Παιδικού Σταθμού [ΕΣΠΑ].

Sep 6th 2023 12:14pm

Το Κέντρο Επενδύσεων καθοδήγησε την Επιχείρηση Παιδικού Σταθμού για την αναβάθμισή του μέσα από την χρήση Επιχορηγούμενων Προγραμμάτων με Επιδότηση 50% επί της επένδυσης.

Μέσα από αγορά νέου Μεταφορικού Μέσου (Λεωφορείου), Κτηριακών Βελτιώσεων, εισαγωγή Νέων Τεχνολογιών, και Νέων Συστημάτων, αυτοματοποιήθηκαν και βελτιώθηκαν περαιτέρω οι επιχειρηματικές διεργασίες. 

Περιληπτικά

Η επιχορηγούμενη εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης παρέχοντας υπηρεσίες Παιδικού και Βρεφονηπιακού Σταθμού. Ως πρότυπος Ελληνοαγγλικός βρεφονηπιακός σταθμός έχει ως στόχο να δώσει κίνητρα στα παιδιά έτσι ώστε να εξελιχθούν τόσο νοητικά όσο και συναισθηματικά.

Το αντικείμενο της επένδυσης περιλάμβανε δαπάνες ικανές να αναβαθμίσουν τις ήδη υπάρχουσες υποδομές του εκπαιδευτηρίου και να εκσυγχρονίσουν τις λειτουργικές του διαδικασίες, στην αναβάθμιση των χώρων και στην ενσωμάτωση εξειδικευμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Σκοπός ήταν η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, η επέκταση προηγμένων ικανοτήτων και η ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών για την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας.

 

Η Επιχειρηματική Ευκαιρία

Το Κέντρο Επενδύσεων ανέλαβε την Ένταξη της Επιχείρησης σε Επιχορηγούμενο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, μέσα από το οποίο μια Νέα Επένδυση θα λάμβανε Επιχορήγηση ίση με το 50% του Συνολικού Κόστους.

Η επιχείρηση υπέβαλλε Αίτηση Συμμετοχής προς Επιχορήγηση και εγκρίθηκε. Στη συνέχεια προχώρησε στην Υλοποίηση του Επενδυτικού Έργου, βάσει των εξατομικευμένων αναγκών της.

Η επιχείρηση χάριν της Επιχορηγούμενης Επένδυσης, πέτυχε τον εκσυγχρονισμό της και συνεχίστηκε απρόσκοπτα η παροχή υψηλής ποιότητας προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Βελτιώθηκε τέλος, ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών, κάτι που παρέμενε βασική προτεραιότητα στην πολιτική της εταιρείας.

 

“Με την ένταξη της Επιχείρησης σε Επιχορήγηση, πέτυχε σημαντικό όφελος τόσο ως προς την εξέλιξή της, όσο και προς την τοπική κοινωνία.”

 

Η Πρόκληση

Η επιχείρηση πέτυχε να εκσυγχρονίσει πλήρως τη λειτουργία της με την ενίσχυση του Προγράμματος.  Στηρίχθηκε σε σωστές βάσεις, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο αφ’ ενός τη ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της και αφ’ ετέρου τη βιωσιμότητα της. Μέσω της ευνοϊκής μεταχείρισης του ΕΣΠΑ, ήταν σε θέση να πραγματοποιήσει όλες τις απαιτούμενες δαπάνες, με τις οποίες εκσυγχρονίστηκε πλήρως και πλέον παρέχει ποιοτικές και αναβαθμισμένες υπηρεσίες.

Παράλληλα με τον τρόπο αυτό ωφελείται η τοπική οικονομία, καθώς θα πραγματοποιηθούν προσλήψεις προσωπικού και συνεργασίες με λοιπές επιχειρήσεις συναφούς αντικειμένου μειώνοντας με αυτό τον τρόπο το δείκτη της ανεργίας και την οικονομική ύφεση της τοπικής αγοράς.

Τα οφέλη

Η εταιρεία πραγματοποίησε έναν ουσιαστικό εκσυγχρονισμό, λαμβάνοντας ως κρατική επιχορήγηση το 50% του Συνολικού Κόστους, κατόπιν ολοκλήρωσης της επένδυσης. Επιτεύχθηκε ποιοτική αναβάθμιση και αποκτήθηκε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς επιχορηγήθηκε για:

  • Νέο Σχολικό Λεωφορείο αξίας €60.000
  • Κτηριακές Παρεμβάσεις αξίας: €10.000
  • Τεχνολογικός Εξοπλισμός αξίας €2.500

  • [ > Συνολική Επένδυση: 75.000 ευρώ ]
  • [ > Επιχορηγούμενο Ποσό: 32.500 ευρώ ]

Με τον τρόπο αυτό επιτεύχθηκε μια σημαντική αναβάθμιση της παραγωγικής λειτουργίας της Επιχείρησης, εκσυγχρονίστηκαν οι Εγκαταστάσεις της και αυξήθηκε η ανταγωνιστική της θέση. Το κόστος της επένδυσης (ιδία συμμετοχή) περιορίστηκε στο μισό λόγω της επιδότησης.

 

Ενισχύθηκε η λειτουργία του εκπαιδευτηρίου και ισχυροποιήθηκε η ανταγωνιστική θέση με:

- Αναβάθμιση της διαρρύθμισης και της λειτουργικότητας των χώρων του εκπαιδευτηρίου.

- Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του εκπαιδευτηρίου και μείωση των απωλειών θερμοκρασίας/ μείωση λειτουργικών εξόδων.

– Αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών με την αγορά Νέου Μεταφορικού Οχήματος.

 

Δημιουργήθηκε ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, προκειμένου η επιχείρηση να κατακτήσει μία ανταγωνιστική θέση στην επιχειρηματική αγορά.

 

Επιχορηγούμενα Προγράμματα

Τα Επιχορηγούμενα Προγράμματα ανακοινώνονται ανά περιόδους και αφορούν είτε σε Υφιστάμενες, είτε σε Υπό Σύσταση/ Νεοσύστατες Εταιρίες. Η συμμετοχή ενός δυνητικού επενδυτή σε μια αίτηση για επιχορήγηση δεν σημαίνει αυτοδικαίως ότι έχει ενταχθεί. Πέραν τούτου, για να ολοκληρωθεί επιτυχώς και να εκταμιευθεί πλήρως το ποσό μιας επιχορήγησης, χρειάζεται να πληρούνται ορθά τόσο οι Όροι και οι Προϋποθέσεις του εκάστοτε Επιχορηγούμενου Προγράμματος, όσο και όλες οι Νομοθετικές Απαιτήσεις και Κανονισμοί (Νομοθετικό Πλαίσιο στο οποίο υπάγεται η εκάστοτε Επιχείρηση).

 

Σχετικά με το Κέντρο Επενδύσεων

Το Κέντρο Επενδύσεων [Blackbird Group] αναλαμβάνει την ένταξη επιχειρήσεων σε Επιχορηγούμενα Προγράμματα, παρέχοντας πλήρη και ολοκληρωμένη υποστήριξη.

Η τεχνογνωσία  σε συνδυασμό με την υψηλή εξειδίκευση αποτελούν την εγγύηση για την ποιότητα των υπηρεσιών του γραφείου μας, διασφαλίζοντας την ομαλή ένταξη επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα, και την σωστή εκταμίευση των επιχορηγήσεων.

Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας αποτελούν την εγγύηση για την άριστη υποστήριξη από το γραφείο μας.Πρόσφατα έργα μας

Registry of Partners / Operators

partners

Certified Member in

member of